Stortinget - Møte onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10

Dato: 22.10.2014

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 9

Else-May Botten (A) [12:14:24]: Spørsmålet er:

«Statsråden ønsker å selge statens aksjer i Mesta, og dette har flertallet i Stortinget gitt fullmakt til. I Bergensavisen i november 2013 er statsråden sitert på at hun mener en best mulig industriell løsning for Mesta kan oppnås ved at det selges til en kjøper med kjennskap til bransjen.

Kan statsråden forsikre Stortinget om at en langsiktig industriell løsning vil bli prioritert når salgsprosessen er i gang?»

Statsråd Monica Mæland [12:14:52]: Som representanten Botten påpeker, har Nærings- og fiskeridepartementet med bakgrunn i en fullmakt fra Stortinget startet en prosess med sikte på salg av statens aksjer i Mesta AS. Det framgår av en pressemelding sendt fra departementet 9. juli i år.

Jeg er generelt opptatt av at endringer i statens eierskapsposisjoner gjennomføres på en måte som er profesjonell og forretningsmessig forsvarlig, og som ivaretar statens verdier. Det gjelder selvfølgelig også i den prosessen som er igangsatt med tanke på å selge statens aksjer i Mesta. Det er derfor et overordnet mål fra statens side å gjennomføre et salg til de best mulige økonomiske vilkår sett fra statens perspektiv. Det hensynet tilsier at vi er åpne for ulike typer kjøpere.

Når det er sagt, vil jeg være opptatt av at potensielle kjøpere opptrer ansvarlig, og at de har nødvendige forutsetninger for å videreutvikle selskapet. Jeg ser det bl.a. som naturlig at kjøpere har kjennskap til industrien og andre relevante forhold. Det gjelder også eventuelle såkalte finansielle aktører som måtte være interessert i å kjøpe Mesta.

Vi har ikke hastverk i denne saken. Vi vil arbeide for gode løsninger for selskapet, for de ansatte og for staten som eier.

Departementet har bl.a. en god dialog med Mestas styre om saken. Vi har også møtt og fått synspunkter på saken fra Norsk Arbeidsmandsforbund, som representerer mange av de ansatte.

Nå er denne prosessen fortsatt på et tidlig stadium, men når den tid kommer at det blir aktuelt, vil departementet på vanlig måte gjøre en helhetlig vurdering, hvor hensynet til selskapets utvikling, til de ansatte og til staten som eier vektlegges.

Else-May Botten (A) [12:16:36]: Statsråden startet med å argumentere for at det var viktig i dette salget å få best mulige økonomiske vilkår. Jeg må spørre statsråden igjen om det er det som ligger som en forutsetning, at staten skal ha best mulige vilkår når man selger dette, eller om det er slik at det kompetansemiljøet som er viktig for drift og vedlikehold av veiene våre, skal opprettholdes, og at man skal ha en industriell aktør som kjenner dette godt, når man nå skal gå inn i en prosess videre.

Statsråd Monica Mæland [12:17:15]: Jeg mener i og for seg at jeg har svart på det spørsmålet. Jeg avsluttet med å si at vi skal gjøre en helhetlig vurdering, hvor hensynet til selskapets utvikling, til de ansatte og til staten som eier vektlegges. Vi skal gjøre en totalvurdering, på samme måte som jeg antar at den rød-grønne regjeringen gjorde da den i fjor sommer solgte Ewos til to «Private Equity»-selskaper utenfor Norge, et i Sverige og et i Amerika, antakelig basert på det som var det beste for å maksimere statens verdier, men også med henblikk på hva man mente var best for selskapet.

Else-May Botten (A) [12:17:46]: Da kan det være interessant å få informasjon om hvordan statsråden, som har fullmakt til å selge Mesta fullt ut, ønsker å se på den helhetsvurderingen. Hva er det som vektlegges mest? Er det også slik at man tenker på eierstrukturen videre i det selskapet, slik at man kan være med som eier, eller skal man selge helt ut? Er det den viktigste vurderingen? Og, eventuelt, er det mange små eiere man ønsker å ha i det selskapet man skal selge framover, eller er man opptatt av å få en stor eier, som har kompetanse, og som kan drive dette trygt og ha et langsiktig fokus?

Statsråd Monica Mæland [12:18:25]: Vi er kommet altfor kort i prosessen til å kunne svare på de spørsmålene representanten stiller. Dem skal vi svare på når vi har brukt tiden på en profesjonell vurdering av hvordan vi skal håndtere en salgsprosess i Mesta, på tilsvarende måte som vi har gjort med Entra. Jeg hadde stor glede av å være sammen med veldig mange ansatte i Entra forrige fredag. To tredjedeler av dem har kjøpt aksjer i sitt eget selskap. Vi skal gjøre dette på en god, profesjonell måte, som sikrer selskapet, sikrer de ansatte og sikrer statens verdier.