Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2017

Dato: 21.02.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 53 (2016-2017), jf. Innst. 165 L (2016–2017) og Prop. 7 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 10 [15:53:28]

Stortingets vedtak til lov om endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) (Lovvedtak 53 (2016-2017), jf. Innst. 165 L (2016–2017) og Prop. 7 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.