Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit

Innhold

Sak nr. 1 [10:09:14]

Valg av Stortingets president

Talere

Presidenten: På bakgrunn av meddelelse presidenten ga i Stortingets møte torsdag 8. mars om å tre tilbake som Stortingets president, må Stortinget velge ny president.

Presidenten ber om forslag til Stortingets president.

Trond Helleland (H) (fra salen): Jeg har gleden av å foreslå Tone Wilhelmsen Trøen.

Presidenten: Tone Wilhelmsen Trøen er foreslått valgt til Stortingets president. Foreligger det andre forslag? –Så synes ikke.

Ber noen om ordet?

Jonas Gahr Støre (A) []: Jeg vil på vegne av Arbeiderpartiet si at vi vil stemme for forslaget om Tone Wilhelmsen Trøen som Stortingets president. Det er en uvanlig situasjon, men det er en vanlig sak for Arbeiderpartiet å stille seg bak den representanten, det forslaget til president, som har flertallets støtte. Den som velges her i salen, er også vår president. Ved denne anledning, som da er spesiell, vil jeg på vegne av Arbeiderpartiet si at vi ser fram til et godt samarbeid med den nye presidenten.

Så ønsker jeg ved denne anledning også å takke presidenten for innsatsen for Stortinget gjennom disse årene. Den saken som ledet til presidentens vedtak om å tre tilbake, har vi debattert, synspunktene er kjent. Jeg ønsker å anerkjenne den innsatsen presidenten har nedlagt. Han har vært arbeidsom, tilstedeværende og har representert oss i mange anledninger på en måte som har vært inkluderende, og som vi har kunnet stille oss bak. Jeg ønsker presidenten lykke til videre som vår kollega og som representant her i Stortinget.

Marit Arnstad (Sp) []: Jeg vil også først, i den spesielle situasjon vi er i, få lov til å takke den sittende president for den jobben han har gjort for Stortinget og for oss som hans kollegaer. Jeg vil også anbefale Senterpartiets stortingsgruppe å stemme for Tone Wilhelmsen Trøen som ny president, i tråd med de spillereglene vi har nedfelt. Jeg vil også få tillate meg – litt på forhånd – å ønske den nye presidenten lykke til.

Audun Lysbakken (SV) []: La meg på vegne av SVs gruppe først også få slutte meg til takken til den avgående presidenten og si takk for alt det gode arbeidet presidenten har gjort, som i det siste har kommet i skyggen av den uenigheten som har ført oss til denne situasjonen, men som det er viktig å understreke i dag. Takk for det.

Så vil jeg takke Høyres stortingsgruppe for et godt forslag til ny president, og også på forhånd ønske Tone Wilhelmsen Trøen lykke til og be SVs gruppe om å støtte Tone Wilhelmsen Trøen som ny stortingspresident.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Presidenten foreslår at valget av president skjer ved skriftlig votering. – Det er vedtatt.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 154 stemmer.

Til Stortingets president ble valgt Tone Wilhelmsen Trøen med 152 stemmer. 2 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Tone Wilhelmsen Trøen er dermed valgt til Stortingets president, og jeg vil be henne komme opp og overta klubben.

Da vil jeg ønske deg lykke til med et viktig og på mange måter krevende verv.

(Akklamasjon i salen)

Tone Wilhelmsen Trøen overtok her presidentplassen.

Presidenten: Tusen takk! Jeg vil gjerne få starte med å takke for tilliten dere har vist meg ved valget i dag. Jeg håper å kunne utføre dette vervet på en trygg og tillitsfull måte og lede Stortingets arbeid i et nært og godt samarbeid med alle partier på Stortinget. Takk.

Vi går da over til sak nr. 2.