Stortinget - Møte onsdag den 4. desember 2019

Dato: 04.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Stortinget er klar til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1, debattert 5. desember 2019

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18) (Innst. 16 S (2019–2020), jf. Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020))

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 32 forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Karin Andersen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 2–5, fra Karin Andersen på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 6–30, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 31–32, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet

Presidenten opplyser om at forslag nr. 15 ble trukket under debatten, og at D II ikke blir tatt opp til votering fordi det er rammeavhengig.

Det voteres over forslag nr. 14, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan arbeidsgivere kan pålegges å sikre ansatte arbeidsinnvandrere norskopplæring.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 91 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.12.04)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 6–9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24 og 26–30, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en avtale med Hellas om å ta imot asylsøkere fra leirene i Hellas for saksbehandling i Norge som under tidligere relokaliseringsmekanisme.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse retur av asylsøkere til Hellas gjennom Dublin-avtalen.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme med forslag til endringer i regelverket slik at norske borgere ikke automatisk blir registrert utvandret i Folkeregisteret etter to år.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp forslagene i NOU 2011:14 Bedre integrering – Mål, strategier, tiltak, herunder en tiårig innsats for å få flere i jobb.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke introduksjonsordningen slik at all grunnleggende kvalifisering kan tas og fullføres innenfor ordningen, og at regelverket tilpasses slik at nødvendig fleksibilitet med hensyn til lengde ivaretas.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre kvalitetskriterier for språkopplæringen i introduksjonsprogrammet og i ordningen med rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap for voksne.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å lovfeste rett til barnehageplass for alle barn på asylmottak.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp høringen om styrket krav til energifleksible oppvarmingsløsninger i bygg og gjennomføre de vedtatte endringene i TEK 17.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan organiseringen av tilskudd og lån til rehabilitering, tilgjengelighets- og boligtilpassing og energioppgradering kan bli mer tilgjengelig, samordnet og effektiv for innbyggerne og boligselskap.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til hvordan en maksprisordning i kulturskolen kan gjennomføres.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fastsette nødvendige krav til kompetanse i kommunesektoren når det gjelder miljø, biologisk mangfold og klima.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i kommuneproposisjonen for 2021 legge fram forslag om sterkere inntektsutjamning i kommunesektoren.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i kommuneproposisjonen for 2021 legge til grunn at anbud i fylkeskommunal ferje- og båttrafikk heretter skal baseres på nullutslippsteknologi, og at inntektssystemet til fylkene heretter sikrer finansiering av nødvendig omstilling til nullutslippsløsninger i all kollektivtrafikk.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fortsatt øremerke tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram ulike modeller for å øke statens medfinansiering av ordningen med særlig ressurskrevende tjenester og utvide ordningen til innbyggere over 67 år.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bevare Y-blokka og som et minimum legge Oslo kommunes kompromiss når det gjelder Y-blokka, til grunn for det videre arbeidet med regjeringskvartalet.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendringer slik at ureturnerbare asylsøkere kan gis midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 90 mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.12.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 32, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en levekårsundersøkelse for eldre ureturnerbare asylsøkere.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 79 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.12.47)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 31, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå forbudet mot midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere og vurdere en differensiering av regelverket blant annet for statsløse og eldre asylsøkere.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 79 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.13.07)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 10, 11, 17, 20, 22 og 25, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det legges til rette for at introduksjonsordningen kan kobles opp mot fagopplæringen og voksenopplæringen, slik at videregående fagopplæring kan påbegynnes og fullføres.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at universitets- og høyskolesektoren tilbyr relevante og reelt kvalifiserende kompletterende utdanningstilbud til innvandrere med gjennomført eller påbegynt høyere utdanning, i tråd med anbefalingene i NOU 2017:2.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endret bostøtteregelverk som sikrer at også nye uføre får bostøtte på nivå med tidligere, slik at bostøtten som boligsosialt virkemiddel blir styrket kraftig.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen kompensere kommunene for de utgiftene de har ved at brannvesenet må gjøre oppgaver som er statlige nødetaters ansvar.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en statlig rentekompensasjonsordning for nødvendige investeringer i infrastruktur i kommunesektoren som følge av ekstremvær.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre ordningen med storby- og vekstkommunetilskudd slik at de legges som et påslag til de kommunene som kvalifiserer for tilskuddet uten fratrekk i rammen til alle kommuner.»

Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 79 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.13.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2–5, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig foreslå endringer i integreringsordningen eller kommunenes inntektssystem som kompenserer for varige utgifter slik at flyktninger med store helseproblemer eller funksjonsnedsettelser kan bosettes raskt.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en varig kompensasjonsordning for bortfallet av inntekter som følge av endringene i eiendomsskatt på verker og bruk, som sikrer tilnærmet full kompensasjon.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige bevilgninger til hurtigbåter snarest mulig.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av ordningen med ressurskrevende tjenester og sikre at relevante kostnader kommunene har, som bl.a. følger av kvalitetsforskriften og tidlig utskriving av pasienter, regnes med i grunnlaget for den kommunale egenandelen.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 79 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.13.45)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre innretningen på de distriktsrettede midlene slik at de skal bidra til omstillingen til et utslippsfritt samfunn og næringsliv. Innen slike rammer skal fylkeskommunene ha større frihet til selv bestemme hva midlene skal brukes til.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 63 mot 35 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.14.02)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 1
(Statsforvaltning mv.)
I

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

12 528 000

50

Det kongelige hoff

218 137 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

50 000 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

10 427 000

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

123 500 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

207 800 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

108 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 400 000

502

Tariffavtalte avsetninger

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

195 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

640 329 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

61 157 000

22

Fellesutgifter

134 672 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 083 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

8 779 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 896 952 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

172 308 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

179 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

30 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 471 200 000

34

Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

28 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

829 600 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

27 207 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

63 605 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

97 000

30

Investeringer, kan overføres

200 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

21 008 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 000 000

540

Digitaliseringsdirektoratet

1

Driftsutgifter

233 339 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 108 000

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

80 000 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

111 585 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

146 077 000

26

StimuLab, kan overføres

20 298 000

28

Altinn, kan overføres

221 548 000

71

IT-standardisering

811 000

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

66 478 000

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

2 564 000

577

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

8 600 000

70

Sentrale organisasjoner

322 462 000

71

Kommunale organisasjoner

33 592 000

73

Fylkesorganisasjoner

73 402 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

21 803 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 215 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 322 749 000

2 Driftsutgifter

1 974 228 000

3 Avskrivninger

1 464 300 000

4 Renter av statens kapital

100 808 000

5 Til investeringsformål

1 132 272 000

-651 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

515 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

187 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

327 000 000

33

Videreføring av ordinære yggeprosjekter, kan overføres

799 745 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

800 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

303 864 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

103 763 000

Totale utgifter

10 347 702 000

Inntekter

3021

Statsrådet

2

Diverse refusjoner

100 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

19 600 000

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

2

Diverse inntekter

22 761 000

3

Brukerbetaling

62 295 000

3525

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

172 308 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Diverse inntekter

2 447 000

3540

Digitaliseringsdirektoratet

3

Diverse inntekter

433 000

5

Bruk av nasjonale felleskomponenter

80 000 000

6

Tilleggstjenester til nasjonale felleskomponenter

799 000

7

Altinn

91 545 000

86

Tvangsmulkt

100 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 132 272 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter

200 000

Totale inntekter

1 584 860 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 510, post 1

kap. 3510, postene 2 og 3

kap. 525, post 21

kap. 3525, post 1

kap. 533, post 1

kap. 3533, post 2

kap. 540, post 1

kap. 3540, post 3

kap. 540, post 21

kap. 3540, post 3

kap. 540, post 22

kap. 3540, post 5

kap. 540, post 23

kap. 3540, post 6

kap. 540, post 28

kap. 3540, post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan foreta bestillinger ut over gitt bevilgning under kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet, post 28 Altinn, men slik at ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider 50 mill. kroner.

IV
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Digitaliseringsdirektoratet

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

150,7 mill. kroner

V
Sikringsprosjekt på de kongelige eiendommer

Stortinget samtykker i at H.M. Kongen i 2020 kan pådra forpliktelser ut over bevilgningen på kap. 1, post 51 for å gjennomføre sikringsprosjektet på de kongelige eiendommer. Kostnadsrammen er 606,9 mill. kroner i prisnivå per juli 2020.

VI
Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

VII
Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 • 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 • 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg av eiendommer.

VIII
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan omdisponere:

 • 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 31 og 33 og mellom postene 30 og 34.

 • 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 1 til 45.

 • 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 1 til 45.

 • 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 • 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av brukerfinansierte byggeprosjekter.

IX
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg, innenfor de kostnadsrammene som er omtalt i Prop. 1 S (2019–2020) eller i tidligere proposisjoner til Stortinget.

X
Fullmakter som gjelder brukerfinansierte byggeprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 • 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 • 2. pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret, innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser, ved gjennomføring av brukerfinansierte byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter og post 34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter.

XI
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 • 1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige virksomheter som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 750 mill. kroner.

 • 2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 800 mill. kroner totalt, ut over bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49.

 • 3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

XII
Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Statsbygg fullmakt til å:

 • 1. foreta posteringer til og fra reguleringsfondet som del av mellomværendet med statskassen.

 • 2. føre inn- og utbetalinger knyttet til bruksavhengige driftskostnader og tilleggsavtaler mot mellomværendet med statskassen.

 • 3. føre utlegg som skal viderefaktureres kunde og tilhørende innbetalinger mot mellomværendet med statskassen.

 • 4. føre innbetalinger knyttet til delfinansiering av investeringsprosjekter fra oppdragsgiver mot mellomværendet med statskassen. Innbetalingene nettoføres på investeringspostene i takt med når investeringskostnadene påløper.

XIII
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen under kap. 21, post 1 mot tilsvarende inntekter under kap. 3021, post 2.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

XIV
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2020 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet, post 1 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for regjeringen.

Presidenten: Bak innstillingen står Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 79 mot 19 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.14.27)

Videre var innstilt:

B.
Rammeområde 6
(Innvandring, regional utvikling og bolig)
I

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

292 960 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 512 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 530 000

50

Norges forskningsråd

7 210 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

7 545 633 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

1 714 150 000

62

Kommunale innvandrertiltak

225 011 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 284 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

125 443 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker mv.

8 103 000

73

Tilskudd

21 414 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

80 268 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

31 420 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 234 850 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 012 202 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

643 848 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

22 083 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 632 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

66 972 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

163 510 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

85 374 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

8 217 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

73 078 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60

21 920 000

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

36 424 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

28 233 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

285 316 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

12 625 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

417 296 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

76 599 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

25 326 000

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

4 039 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

40 596 000

50

Forskningsprogrammer

70 632 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 994 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

763 307 000

62

Kompetansepiloter, kan overføres

16 411 000

63

Interreg og Arktis 2030

101 404 000

65

Omstilling

66 000 000

74

Klynger og innovasjon

215 954 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

30 870 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

33 343 000

73

Merkur, kan overføres

59 409 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

512 861 000

51

Divvun

7 428 000

55

Samisk høgskole

5 363 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

6 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 789 000

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 107 000

60

Rom, kan overføres

3 617 000

70

Nasjonale minoriteter

7 257 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

9 186 000

73

Kvensk språk og kultur

10 500 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

14 024 000

75

Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under post 25

5 027 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 842 343 000

76

Utleieboliger, kan overføres

445 067 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

11 229 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

50 000 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

30 821 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

105 022 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

51 085 000

590

Planlegging og byutvikling

61

Byvekstavtaler, kan overføres

21 348 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

63 235 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

20 175 000

81

Kompetansetiltak, kan overføres

6 696 000

595

Statens kartverk

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

913 380 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45

293 827 000

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

7 636 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

365 288 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 841 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

70 565 000

71

Tap på lån

12 000 000

72

Rentestøtte

3 000 000

Totale utgifter

21 706 627 000

Inntekter

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter

11 223 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

28 055 000

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

769 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

31 094 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

343 876 000

5

Refusjonsinntekter

7 018 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

21 982 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

20 635 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

113 692 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

2 789 000

3

Leieinntekter

279 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

1 915 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Diverse inntekter

108 000

4

Gebyrer

41 000 000

3595

Statens kartverk

1

Gebyrinntekter tinglysing

450 000 000

2

Salg og abonnement m.m.

149 207 000

3

Samfinansiering

210 324 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

10 743 000

11

Diverse inntekter

61 920 000

5615

Husbanken

80

Renter

3 386 000 000

Totale inntekter

4 892 629 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen under kap. 290, post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3290, post 1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 490, post 1

kap. 3490, post 5

kap. 491, post 1

kap. 3491, post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

IV
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om støtte ut over gitte bevilgninger på kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

V
Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan inngå avtaler med varighet ut over 2020 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak, dersom det er nødvendig for å gi innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse. Stortinget samtykker videre i at Justis- og beredskapsdepartementet kan iverksette beredskapstiltak med varighet ut over 2020 for eventuelt sterkt økte ankomster av asylsøkere selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter og post 49 Kjøp av eiendommer og selv om det ikke foreligger fastsatt kostnadsramme. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 3 mrd. kroner i 2020.

VI
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500, post 1

kap. 3500, post 1

kap. 554, post 1

kap. 3554, post 1

kap. 563, post 1

kap. 3563, post 3

kap. 563, post 21

kap. 3563, post 2

kap. 585, post 1

kap. 3585, post 1

kap. 587, post 1

kap. 3587, post 4

kap. 595, post 1

kap. 3595, postene 2 og 3

kap. 595, post 21

kap. 3595, postene 2 og 3

kap. 595, post 45

kap. 3595, post 4

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

VII
Utsatt utgifts- og inntektsføring

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Statens kartverk fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværendet med statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt utgiftene i de samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til statsregnskapet.

VIII
Samfinansiering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Statens kartverk fullmakt til å sette i gang samfinansierte prosjekter før finansieringen i sin helhet er innbetalt til Statens kartverk, forutsatt at det er inngått en bindende avtale med betryggende sikkerhet om innbetaling mellom partene. Fullmakten begrenses oppad til 90 mill. kroner og gjelder utgifter ført på kap. 595 Statens kartverk, post 21 Spesielle driftsutgifter mot inntekter ført på kap. 3595 Statens kartverk, post 3 Samfinansiering.

IX
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Statens kartverk fullmakt til å foreta bestillinger av kartgrunnlag ut over gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 120 mill. kroner.

X
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

567

Nasjonale minoriteter

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

4,1 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger

335,9 mill. kroner

79

Heis og tilstandsvurdering

45,0 mill. kroner

590

Planlegging og byutvikling

72

Bolig- og områdeutvikling i byer

22,3 mill. kroner

XI
Tilskudd uten krav om tilbakebetaling

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 • 1. tildele midler til fylkeskommunene som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 553 Regional- og distriktsutvikling, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, post 62 Kompetansepiloter, post 63 Interreg og Arktis 2030 og post 65 Omstilling.

 • 2. tildele midler til Innovasjon Norge og Forskningsrådet som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 553 Regional- og distriktsutvikling, post 74 Klynger og innovasjon.

XII
Overføring av udisponert beløp

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å overføre udisponert beløp på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 75 Romanifolket/taterne fra 2020 til 2021.

XIII
Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Husbanken fullmakt til å føre utbetalinger knyttet til utlegg i låne- og tilskuddsforvaltningen samt tilhørende refusjoner mot mellomværendet med statskassen.

C.
Rammeområde 18
(Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.)

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

34 542 000

60

Innbyggertilskudd

137 050 768 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

785 079 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 204 969 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

1 084 000 000

65

Regionsentertilskudd

196 855 000

66

Veksttilskudd

203 885 000

67

Storbytilskudd

581 233 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

36 960 708 000

62

Nord-Norge-tilskudd

697 702 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

382 000 000

573

Kommunereform

60

Kommunesammenslåing

871 786 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

10 767 694 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter

57 436 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

11 662 000

Totale utgifter

191 890 319 000

Presidenten: Bak innstillingen står Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 52 mot 46 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.14.52)

Videre var innstilt:

D.
Rammeuavhengige vedtak
I

Stortinget ber regjeringen sette i gang en ekstern evaluering av regjeringens håndtering av flyktningkrisen i 2015, som anbefalt i Beredskapshjemmelutvalgets rapport.

III

Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig komme til Stortinget med full finansiering av overføringen av fylkesveiadministrasjonen fra staten til fylkeskommunene.

IV

Stortinget ber regjeringen avvikle forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen.

V

Stortinget ber regjeringen sikre e-valgløsninger for blinde og svaksynte ved kommende kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Presidenten: Det voteres over V.

Bak innstillingen står Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til innstillingen.

Votering:

Komiteens innstilling ble med 51 mot 45 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.15.15)

Presidenten: Videre voteres det over I, III og IV.

Presidenten gjør oppmerksom på at III under debatten ble endret og lyder:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig komme tilbake til Stortinget med en sak om full finansiering av overføringen av fylkesveiadministrasjonen fra staten til fylkeskommunene.»

Bak innstillingen står Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til innstillingen.

Votering:

Komiteens innstilling – med den foretatte rettelse i III – ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.15.59)

Votering i sak nr. 2, debattert 5. desember 2019

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver (Innst. 77 L (2019–2020), jf. Prop. 2 L (2019–2020))

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende vedtak til

midlertidig lov1

om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

§ 1 Virkeområde

Loven gjelder rettigheter og plikter for fylkeskommunene og ansatte ved regionkontorene i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved overføring av regionale integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til fylkeskommunene.

Loven gjelder ikke ansatte som er omfattet av bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16.

§ 2 Avtale om ansettelser i fylkeskommunen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fylkeskommunen inngår avtale om ansettelser i fylkeskommunen til stillinger med regionale integreringsoppgaver.

Avtalen skal ivareta fylkeskommunens behov for kompetanse til å utføre de regionale integreringsoppgavene. Avtalen skal også gi ansatte ved regionkontorene i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mulighet til å følge med regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunen.

§ 3 Unntak fra utlysningsplikten og kvalifikasjonsprinsippet

Ved ansettelse i fylkeskommunen etter § 2 kreves det ikke offentlig utlysning av stillingen eller at den best kvalifiserte ansettes.

§ 4 Individuelle rettigheter

Personer som ansettes i fylkeskommunen etter § 2 har rett til å beholde sin lønn og tjenesteansiennitet og får de samme rettighetene som øvrige ansatte i fylkeskommunen.

§ 5 Forskrift

Ved uenighet mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fylkeskommunen om ansettelser etter § 2, kan Kongen i statsråd gi forskrift om hvordan overføringen skal skje.

§ 6 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

Loven oppheves 31. desember 2021.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 3, debattert 5. desember 2019

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister) (Innst. 63 L (2019–2020), jf. Prop. 6 L (2019–2020))

Presidenten: Under debatten har Karin Andersen satt frem et forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om hvordan andre tolker, som tegnspråktolker, kan registreres på en hensiktsmessig måte».

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 89 mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.16.51)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende vedtak til

lov

om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

I

I lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) skal ny § 25 c lyde:
§ 25 c Nasjonalt tolkeregister

For å øke bruken av kvalifisert tolk i offentlig sektor skal det være et nasjonalt register over kvalifiserte tolker (Nasjonalt tolkeregister). Registeret skal forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Direktoratet kan innhente personopplysninger om tolker fra Folkeregisteret og utlendingsmyndighetenes registre uten hinder av lovbestemt taushetsplikt når det er nødvendig for å oppnå formålet med registeret. Direktoratet kan behandle opplysninger om etnisk opprinnelse når det er nødvendig for å oppnå formålet med registeret. Personopplysninger fra Nasjonalt tolkeregister som ikke er underlagt taushetsplikt, kan gjøres tilgjengelig for offentligheten.

Avgjørelser om oppføring i og utestengelse fra registeret regnes som enkeltvedtak og kan påklages til departementet.

Departementet kan gi forskrift om formelle krav for oppføring i Nasjonalt tolkeregister, hvilke språklige og tolkefaglige ferdigheter som kreves, tolkers opplysningsplikt, krav til forvaltningen av registeret og hvilke opplysninger som kan registreres. Departementet kan også gi forskrift om advarsel og utestengelse fra Nasjonalt tolkeregister.

II

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 4, debattert 5. desember 2019

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7) (Innst. 15 S (2019–2020), jf. Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020))

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 24 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–12, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 13–15, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 16–18, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 19 og 20, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 21 og 22, fra Solfrid Lerbrekk på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 23, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 24, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

Det voteres over forslag nr. 24, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa sikre at arbeidet med å avklare mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke blir skadelidende i oppryddinga i forbindelse med den såkalte Nav-skandalen og komme tilbake til Stortinget ved behov for økte bevilgninger.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.18.08)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 23, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa legge fram sak for Stortinget om omorganiseringa av Arbeidstilsynet som skal gjelde fra 1. januar 2020. Omorganiseringa innebærer at ledelsen for de forskjellige tilsynsseksjonene sentraliseres, det blir ingen stedlig ledelse. Dette vil gi mer fjernledelse, dårligere samarbeid på tvers av seksjoner og mer reising. Det medfører økte kostnader for etaten. Antall tilsyn vil kunne falle sterkt framover. Redegjørelsen må dokumentere hvordan denne omorganiseringa vil styrke Arbeidstilsynets hovedoppgave som er tilsyn og kontroll.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.18.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 21, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens regelverk når det gjelder støtte til fordyret diett for de som må ha glutenfri kost, inntil et bedre faglig fundert forslag kan fremmes i samråd med brukerorganisasjonen med virkning fra 1. juli 2020.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 91 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.18.42)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 22, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år skal likestilles med andre hjelpemidler og bli gjort om til en overslagsbevilgning. Endringen bør gjøres i forbindelse med den varslede evalueringen av ordningen.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 90 mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.18.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 19 og 20, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fra 1. august 2020 ha klart et regelverk som gir ungdommer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) rett på slik statlig finansiert plass.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om optikere kan bli brukt til synsundersøkelse av barn over 5 år, og at undersøkelsen dekkes av staten.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 79 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.19.14)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 18, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gå i dialog med Cøliakiforeningen i god tid før foreslått iverksettingstidspunkt 1. april 2020 for ytterligere kutt i grunnstønaden til cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse, for å komme frem til en omforent holdning til hva som er de reelle merutgiftene, og komme tilbake med resultatet av disse drøftingene i revidert nasjonalbudsjett 2020.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 63 mot 35 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.19.34)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 16 og 17, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med en vurdering av opprettelse av et Nav-ombud.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en aktivitetsreform med jobbgaranti for unge uføre som kan jobbe helt eller delvis.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 62 stemmer mot og 35 stemmer for forslagene fra Arbeiderpartiet.

(Voteringsutskrift kl. 21.19.52)

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) (fra salen): President! Min stemme ble ikke registrert.

Presidenten: Da blir resultatet at 63 stemte mot og 35 stemte for forslagene. – Dermed er forslagene ikke bifalt.

Det voteres over forslag nr. 14, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest iverksette et arbeid for å kartlegge hvilke interne mekanismer i Arbeids- og velferdsetaten som har bremset eller hindret den forventede gjennomføringen av Nav-reformen, slik at det nå blir fortgang i gjennomføringen.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 64 mot 34 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.20.27)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 13, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle landets kommuner vedtar en strategi for heltidskultur, og opprette en statlig økonomisk tilskuddsordning for prosjekter for heltid og mot deltid.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 63 mot 35 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.20.45)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 15, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at de organisasjonene som i dag er unntatt fra å betale arbeidsgiverandelen til Statens pensjonskasse, fortsatt skal ha dette fritaket.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.21.06)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–12, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå arbeidsmiljøloven og fremme forslag som sikrer retten til heltid.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen satse vesentlig mer på flere tiltaksplasser øremerket arbeidsforberedende tiltak i trening (AFT). Dette må klart fremgå av tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet, som også må trekke opp en arbeidsdeling mellom Navs egenregi og tiltaksarrangørene for AFT hva angår jobben med økt arbeidstilknytning for personer med nedsatt arbeidsevne.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at enhver bedrift og deltaker i tiltaket varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO) får god oppfølging på nivå med oppfølgingen som prosjektet HELT MED har etablert, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte om hvordan dette skal gjennomføres.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Arbeidstilsynets tilsyn blir mer virkningsfulle ved at tilsynet øker bruken av overtredelsesgebyr.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre Nav-kontorene myndighet til å fatte beslutninger angående både ytelse og oppfølging av arbeidsavklaringspenger.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag til lovendringer og bevilgninger for å reversere innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger, både inngangskriterier og muligheten til forlengelse av ytelsen frem til man er ferdig avklart.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen beholde dagens permitteringsordning med en maksgrense på 52 uker i løpet av 18 måneder for å motta dagpenger i fiskeindustrien.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav endrer praksis når det gjelder tilretteleggingsgaranti på arbeidsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne, slik at skriftlig tilretteleggingsgaranti foreligger senest ved endt avklaring til arbeid.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med helsepass i form av en livslang attest til personer med livslang funksjonsnedsettelse.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Nasjonalforeningen for folkehelsen kan få tilskudd over statsbudsjettets kap. 352 post 70, på linje med andre bruker- og pårørendeorganisasjoner, for sitt interesse- og likemannsarbeid for demente.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stiftelsen Rettferd for taperne bevilges 1 mill. kroner fra kap. 601 post 21 til digitalisering av de arkivene som benyttes ved bistand i forbindelse med vederlagssaker.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.21.25)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 7
(Arbeid og sosial)
I

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

21 470 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

232 995 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

29 875 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

19 060 000

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

219 270 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

21

Spesielle driftsutgifter

59 575 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

33 000 000

50

Norges forskningsråd

171 205 000

70

Tilskudd

43 130 000

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen mv., kan overføres

70 000 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk mv.

16 715 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

72 910 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

361 310 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

12 204 655 000

21

Spesielle driftsutgifter

34 215 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

58 635 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

308 205 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

87 545 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

16 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

5 458 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

-13 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

179 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

24 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

31 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

93 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

214 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

83 150 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

151 460 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

125 250 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

14 100 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

1

Driftsutgifter

259 745 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 079 465 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 603 812 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

70 300 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

73 900 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

7 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

689 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

16 100 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

294 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 200 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

152 200 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 388 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.

1

Driftsutgifter

20 730 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 100 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 410 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

48 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

144 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

29 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere

70

Tilskudd

43 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

2 760 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

328 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-627 825 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

466 000 000

3 Avskrivninger

121 027 000

5 Til investeringsformål

67 000 000

6 Til reguleringsfond

-42 000 000

-15 798 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

137 062 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

80 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

8 964 800 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

925 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

1 678 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

122 740 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

58 820 000

76

Bidragsforskott

715 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

39 890 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 460 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 100 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 260 000 000

76

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres

102 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

28 489 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

168 000 000

72

Legeerklæringer

395 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

100 699 500 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

70 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

38 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 616 300 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 570 200 000

72

Stønad til servicehund

5 310 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

130 000 000

74

Tilskudd til biler

799 700 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 417 400 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

330 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 685 700 000

78

Høreapparater

772 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

52 064 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

78 750 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

154 780 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

4 360 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 410 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 100 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

810 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

82 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

1 200 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning

3 900 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

220 000 000

Totale utgifter

478 314 278 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

9 715 000

4

Tolketjenester

2 740 000

5

Oppdragsinntekter mv.

28 025 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

25 825 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

27 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

101 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

98 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

6 000 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

4 725 000

5

Tvangsmulkt

6 580 000

6

Refusjoner

3 300 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

21 725 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

16 420 000

9

Overtredelsesgebyr

27 000 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 770 000

3

Gebyr tilsyn

73 450 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

67 000 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

1 034 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

850 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

230 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

1 200 000 000

87

Diverse inntekter

18 960 000

88

Hjelpemiddelsentraler mv.

77 500 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

210 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

19 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

300 000

Totale inntekter

4 167 935 000

Presidenten: Bak innstillingen står Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 52 mot 46 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.21.48)

Videre var innstilt:

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 1

kap. 3600 post 2

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 2

kap. 605 post 1

kap. 3605 postene 1, 4 og 5

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 2

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 2

kap. 640 post 1

kap. 3640 postene 6 og 7

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 8

kap. 642 post 1

kap. 3642 postene 6 og 7

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan:

 1. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 1 Driftsutgifter til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 2. omdisponere inntil 11 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

 3. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634, post 79.

 5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

V
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 768,3 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

860,9 mill. kroner

VI
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser ut over budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner inkludert tidligere tilsagn på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

VII
Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605, Arbeids- og velferdsetaten, postene 1, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

VIII
Fullmakt til endring i mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan gi Arbeids- velferdsetaten fullmakt til å:

 1. postere utgifter som Arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av Statens pensjonskasse, mot mellomværendet konto 715510 Statens pensjonskasse. Konto 715510 utlignes ved at Statens pensjonskasse resultatfører og rapporterer de utbetalte ytelsene i sitt regnskap.

 2. postere utgifter som Arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av ikke-statlige aktører knyttet til AFP-ordningen og kommunal tilleggspensjon mot mellomværendet med statskassen.

IX

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2020 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter grunnet varig sykdom, skade eller lyte etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 232

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

12 564

1c.

eller til

16 464

1d.

eller til

24 252

1e.

eller til

32 868

1f.

eller til

41 052

2a.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til de som må ha særskilt tilsyn og pleie grunnet varig sykdom, skade eller lyte

14 748

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til barn under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie

29 496

2c.

eller til

58 992

2d.

eller til

88 488

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

24 734

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)2

for første barn

48 636

for to barn

63 468

for tre og flere barn

71 916

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

B.
Oppheving av anmodningsvedtak

1. Vedtak nr. 525, 6. mars 2018,

2. Vedtak nr. 437, 31. januar 2018,

3. Vedtak nr. 322, 15. desember 2017,

4. Vedtak nr. 167, 11. desember 2017 og

5. Vedtak nr. 163, 11. desember 2017 oppheves.

Presidenten: Det voteres over A III punkt 3, VI samt B punkt 1–3.

Bak innstillingen står Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 52 mot 46 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.22.15)

Presidenten: Det voteres over A III punkt 2 samt IX.

Bak innstillingen står Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 77 mot 19 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.22.41)

Presidenten: Det voteres over resten av A og B.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5, debattert 5. desember 2019

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold (Innst. 65 S (2019–2020), jf. Meld. St. 4 (2019–2020))

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt fem forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–3, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 4, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 5, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet

Det voteres over forslag nr. 5, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i trygdeoppgjøret for 2020 legge til rette for at forskjellen mellom regjeringens regulering av alderspensjon og et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten settes av til å øke nivået på minstepensjon.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 86 mot 12 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.23.23)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag for å sikre at organisasjonene som deltar i trygdeoppgjøret, får forhandlingsrett i 2020.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 79 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.23.39)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–3, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fra og med 2020 legge trygdeoppgjøret frem som egen sak i Stortinget i vårsesjonen etter trygdedrøftingene, samtidig som tidligere budsjettpraksis gjeninnføres, der kostnadene var samlet under posten tilfeldige utgifter.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig legge frem sak om endring av reguleringsprinsippene for løpende pensjoner fra lønnsutvikling fratrukket 0,75 pst. til faktisk gjennomsnitt av lønn og pris.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvilke muligheter for omprioriteringer som finnes innenfor de rammene drøftingsretten i trygdeoppgjøret setter.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.23.58)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 4 (2019–2020) – Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 6, debattert 5. desember 2019

Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft (Innst. 66 S (2019–2020), jf. Dokument 8:5 S (2019–2020))

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt to forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Himanshu Gulati på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 2, fra Maria Aasen-Svensrud på vegne av Arbeiderpartiet

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer og foreta de nødvendige forskriftsendringer slik at tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, går fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen. Ved vurdering av tildeling av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker skal tidspunktet for den siste domfellelsen legges til grunn. Regelverksendringene skal gis tilbakevirkende kraft.

Presidenten: Bak innstillingen står Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til innstillingen.

Votering:

Komiteens innstilling ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.25.02)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ny lov om voldsoffererstatning som sikrer at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker, og legger denne frem for Stortinget i løpet av våren 2020.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 51 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.25.22)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre og Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ny lov om voldsoffererstatning og legge denne frem for Stortinget i løpet av 2020.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7, debattert 5. desember 2019

Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden (Innst. 49 S (2019–2020), jf. Dokument 8:141 S (2018–2019))

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg for en helhetlig gjennomgang av straffesakskjeden.

Presidenten: Bak innstillingen står Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til innstillingen.

Votering:

Komiteens innstilling ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.26.07)

1. Rettet etter anmodning fra stortingssekretariatet den 6. desember 2019.