Stortinget - Møte torsdag den 25. november 2021 *

Dato: 25.11.2021
President: Svein Harberg

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:52]

  Valg til Stortingets presidentskap

 • Sak nr. 2 [10:18:39]

  Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2021 (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 23. november 2021)

 • Sak nr. 3 [12:21:40]

  Interpellasjon fra representanten Mari Holm Lønseth til arbeids- og inkluderingsministeren: «Barn med innvandrerbakgrunn utgjør under 1/5 av alle barn. Over halvparten av barn i familier med vedvarende lavinntekt er fra denne gruppen. Svak tilknytning til arbeidslivet gjør familier mer utsatt for å leve med lavinntekt. Den største utfordringen for å få flere innvandrere inn i arbeidslivet er mangelen på formell kompetanse. Det er derfor viktig at innvandrere får gode norskferdigheter og kompetansen næringslivet etterspør. Flere må få mulighet til å ta utdanning i voksen alder. Tidlig innsats og god oppfølging i skole og barnehage er avgjørende. Solberg-regjeringen flyttet derfor ansvaret for integrering til Kunnskapsdepartementet som har ansvar for de viktigste tiltakene for å heve kompetansen. Hvordan vil statsråden sikre at de gode verktøyene for kompetanseheving som ligger på Kunnskapsdepartementets område, ikke forsvinner eller nedprioriteres i integreringspolitikken»?

 • Sak nr. 4 [13:09:44]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom (Innst. 36 S (2021–2022), jf. Dokument 8:10 S (2021–2022))

 • Sak nr. 5 [13:10:02]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere (Innst. 35 L (2021–2022), jf. Dokument 8:2 L (2021–2022))

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 14.03.