Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2023

Dato: 16.06.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 2 [14:51:27]

Referat

 • 1. (466) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden) (Lovvedtak 87 (2022–2023))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til reglene om nye etterlatteytelser) (Lovvedtak 88 (2022–2023))

  • 3. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (trakassering) (Lovvedtak 86 (2022–2023))

  • 4. lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven mv. (gjennomføring av moderniseringsdirektivet) (Lovvedtak 80 (2022–2023))

  • 5. lov om endringer i angrerettloven (pengespill) (Lovvedtak 78 (2022–2023))

  • 6. lov om endringar i gravplassloven m.m. (digitalisering av gravferdsmeldinga og behandling av personopplysningar) (Lovvedtak 79 (2022–2023))

  • 7. lov om endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest) (Lovvedtak 81 (2022–2023))

  • 8. lov om endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest) (Lovvedtak 82 (2022–2023))

  • 9. lov om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter) (Lovvedtak 84 (2022–2023))

  • 10. lov om endringer i skatteloven (Lovvedtak 83 (2022–2023))

  • 11. lov om endring i petroleumsskatteloven (Lovvedtak 101 (2022–2023))

  • 12. lov om endringar i forskotteringsloven (Lovvedtak 102 (2022–2023))

  • 13. lov om endringar i skatteloven (Lovvedtak 103 (2022–2023))

  • 14. lov om endringar i skattebetalingsloven (Lovvedtak 104 (2022–2023))

  • 15. lov om oppheving av lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (Lovvedtak 105 (2022–2023))

  • 16. lov om endringar i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 106 (2022–2023))

  • 17. lov om endring i folkeregisterloven (Lovvedtak 107 (2022–2023))

  • 18. lov om endringar i vareførselsloven (Lovvedtak 108 (2022–2023))

  • 19. lov om endringar i tollavgiftsloven (Lovvedtak 109 (2022–2023))

  • 20. lov om endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.) (Lovvedtak 95 (2022–2023))

  • 21. lov om endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter) (Lovvedtak 94 (2022–2023))

  • 22. lov om endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal) (Lovvedtak 91 (2022–2023))

  • 23. lov om opphevelse av eldreombudsloven (Lovvedtak 85 (2022–2023))

  • 24. lov om endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige) (Lovvedtak 76 (2022–2023))

  • 25. lov om endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser) (Lovvedtak 115 (2022–2023))

  • 26. lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv. (gjennomføring av nytt forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett) (Lovvedtak 97 (2022–2023))

  • 27. lov om endringer i forurensningsloven (endring av tillatelser og tilsyn med kommunenes internkontroll) (Lovvedtak 70 (2022–2023))

  • 28. lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) (Lovvedtak 96 (2022–2023))

  • 29. lov om endringer i kulturrådsloven (tydeliggjøring av skillet mellom ulike oppgaver) (Lovvedtak 111 (2022–2023))

  • 30. lov om omsetning av bøker (bokloven) (Lovvedtak 110 (2022–2023))

  • 31. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits) (Lovvedtak 118 (2022–2023))

  • 32. lov om endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier) (Lovvedtak 65 (2022–2023))

  • 33. lov om endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav) (Lovvedtak 90 (2022–2023))

  • 34. lov om endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet) (Lovvedtak 112 (2022–2023))

  • 35. lov om endringer i energiloven og naturgassloven (overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering) (Lovvedtak 68 (2022–2023))

  • 36. lov om endringer i energiloven (energitilstand i bygninger) (Lovvedtak 69 (2022–2023))

  • 37. lov om endringar i energiloven (endringar om funksjonelt skilje for nettføretak) (Lovvedtak 67 (2022–2023))

  • 38. lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.) (Lovvedtak 119 (2022–2023))

  • 39. lov om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land) (Lovvedtak 120 (2022–2023))

  • 40. lov om endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff (betalingsløsning for lading av elbil) (Lovvedtak 113 (2022–2023))

  • 41. lov om endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av teieplikt i Folkeregisteret) (Lovvedtak 93 (2022–2023))

  • 42. lov om endringer i postloven (pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) (Lovvedtak 92 (2022–2023))

  • 43. lov om endringer i utenrikstjenesteloven mv. (rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten og kjønnsnøytrale titler) (Lovvedtak 98 (2022–2023))

  • – er sanksjonert under 16. juni 2023

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (467) Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår) (Prop. 130 L (2022–2023))

 • 3. (468) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingrid Fiskaa, Kirsti Bergstø og Freddy André Øvstegård om å forsterke innleieregelverket (Dokument 8:259 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (469) Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn (Meld. St. 26 (2022–2023))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (470) Endringer i straffeloven (konverteringsterapi) (Prop. 132 L (2022–2023))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (471) Felleskap og meistring. Bu trygt heime (Meld. St. 24 (2022–2023))

 • 7. (472) Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.) (Prop. 127 L (2022–2023))

 • 8. (473) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe, Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot, Anne Kristine Linnestad og Tage Pettersen om å skape et mer demensvennlig samfunn (Dokument 8:260 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9. (474) Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud) (Prop. 128 L (2022–2023))

 • 10. (475) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot, Ingunn Foss og Jan Tore Sanner om styrket kamp mot negativ sosial kontroll (Dokument 8:258 S (2022–2023))

 • 11. (476) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen og Frank Edvard Sve om skjerpede reaksjoner mot villmannskjøring (Dokument 8:257 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes justiskomiteen.

 • 12. (477) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stine Westrum, Marie Sneve Martinussen og Tobias Drevland Lund om en strandsone for alle og styrking av allemannsretten (Dokument 8:254 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13. (478) Endringer i sjøloven og skipssikkerhetsloven (elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip) (Prop. 129 L (2022–2023))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 14. (479) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Alfred Jens Bjørlo, Abid Raja og Guri Melby om tryggere fylkesveier og økt nedbetalingstid for bompenger i distriktene (Dokument 8:255 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 15. (480) Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) (Prop. 126 L (2022–2023))

 • 16. (481) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen, Christian Tybring-Gjedde og Terje Halleland om kjernekraftforskningssenter for miljøvennlig energi (Dokument 8:256 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 17. (482) Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet) (Prop. 133 L (2022–2023))

 • 18. (483) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Terje Halleland, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg, Dagfinn Henrik Olsen, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, Bengt Rune Strifeldt og Himanshu Gulati om styrket suverenitet, sysselsetting og energisikkerhet på Svalbard (Dokument 8:253 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten []: Ettersom dette er siste møte i Stortinget før sommeren, vil presidenten si noen få ord på slutten av møtet.

Kjære kollegaer, i alle stortingsperioder finner man politiske beslutninger som påvirker historien. Noen perioder utmerker seg likevel mer enn andre, ved at Stortinget vedtar politikk som vil være definerende for mange generasjoner. Vi er inne i en slik periode.

Stortinget var blant de første til å si ja til NATO-medlemskap for Finland og Sverige i fjor. Denne våren ble det vedtatt en historisk og enstemmig støttepakke på 75 mrd. kr over en femårsperiode til Ukraina. Vår solidaritet ble understreket ved at presidenten fikk besøk av Ukrainas parlamentsformann Stefantsjuk, og at han feiret nasjonaldagen sammen med oss.

Det har vært diskutert energi og grunnrenteskatt. Stortinget har også mottatt en viktig og historisk rapport som tar for seg fornorskingen av samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Den skal nå følges opp.

I dag inviterte presidenten, sammen med representantene Asheim og Sem Jacobsen, representanter for de skeive miljøene og Støttegruppa 25. juni til Stortinget for å vise at vi står sammen med dem her i demokratiets hjerte. Denne uken har vi også kommet til viktige milepæler i oppryddingsjobben.

Kjære alle sammen: Jeg ønsker dere noen rolige dager sammen med familien. Det har de hjemme og dere fortjent. Snart blir det også fullt kjør med lokalvalgkamp, og jeg ønsker alle sammen lykke til.

Før møtet heves, vil presidenten gjøre oppmerksom på at Stortingets forhandlinger vil bli gjenopptatt fredag 29. september kl. 13.00.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet, og god sommer!