Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Harberg, Frank Bakke-Jensen, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Myraune og Gunnar Gundersen om motorferdsel i utmark

Dette dokument

  • Dokument 8:68 S (2010–2011)
  • Dato: 17.01.2011
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Motorferdsel i utmark innebærer en avveining mellom ulike hensyn. På den ene siden folks ønske om fred og ro når man ferdes i naturen, beskyttelse av dyreliv mot skadelig støy, samt forebygging av skader i sårbar natur, og på den andre siden behovet for nyttetransport til områder i utmark, turisme, muligheter for rekreasjon og tilgjengelighet til naturområder for personer med redusert fremkommelighet. Det innebærer også en avveining mellom kommunalt selvstyre og retningslinjer for nasjonalt miljøvern.

Stortinget innførte en felles nasjonal forskrift som avløste de kommunale forskriftene for motorkjøretøyer i 1988. Forvaltningen av motorisert ferdsel i utmark ble med det overlatt til embetsverket hos fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette førte til at praktiseringen av lovverket i liten grad ivaretok lokale variasjoner og tilpasninger i utøvelsen av motorisert ferdsel.

Forslagsstillerne ønsker større frihet for den enkelte kommune når det gjelder regelverket for motorisert ferdsel. Samtidig må hensyn til natur og miljø sikres gjennom nasjonale retningslinjer. Med mer kommunalt selvstyre blir det ulik praksis fra kommune til kommune.

Forslagsstillerne viser til at det i perioden 2000–2005 ble gjennomført et forsøksprosjekt med utvidet lokalt selvstyre i 8 utvalgte kommuner (Sirdal, Vinje, Stor-Elvdal, Lom, Røros, Hattfjelldal, Fauske og Kautokeino). De kommunene som har vært med i prosjektet, har hatt anledning til å etablere både turistløyper og rekreasjonsløyper. Alle kommunene har til felles at det bare er marginale deler av kommunenes areal som har blitt regulert med mulighet for snøscootertrafikk i medhold av regelverket for prøveprosjektet og det lokale planverket.

Forsøket ble avsluttet i 2005, og Norsk institutt for naturforskning (NINA), på oppdrag fra Miljøverndepartementet, har framlagt sine evalueringsrapporter. Evalueringsrapportene har imidlertid aldri vært lagt frem for Stortinget. Forslagsstillerne viser til at rapportene viser at forsøket med lokal forvaltning av snøscooterløyper ble en suksess. Norsk institutt for naturforskning skriver i sin evaluering at alle seks delmål for bedre motorferdsel ble helt eller delvis innfridd i forsøkskommunene. Befolkningen i kommuner uten snøscooterløyper var faktisk mer plaget av støy enn innbyggere i kommuner som deltok i prøveordningen.

Forslagsstillerne mener at evalueringen av denne forsøksordningen må legges til grunn for endringer i lover og forskrifter om motorferdsel i utmark. Forslagsstillerne mener at dagens særregler i Nord-Troms og Finnmark, med mer liberale regler for motorferdsel, må bestå.

Mennesker med redusert fremkommelighet, slik som eldre og funksjonshemmede, må ha mulighet til naturopplevelser, selv om de vil være avhengig av motorisert ferdsel for å oppnå dette. Her må man finne frem til enkle og ubyråkratiske ordninger. Også mennesker med nedsatt funksjonsevne må få muligheter til rekreasjon og gode naturopplevelser.

Forslagsstillerne vil påpeke at det er stor forskjell på kjøring med snøscooter og kjøring på islagte vann vinterstid, og barmarkskjøring i utmark med 4-hjuls kjøretøy i sommerhalvåret. Mens kjøring på snø og is ikke medfører varige skader på naturen utover støyplagen, kan barmarkskjøring medføre betydelige skader på følsomme naturområder. Det bør fortsatt være et restriktivt regelverk for barmarkskjøring utenfor faste traseer.

Forslagsstillerne viser til at regjeringen en rekke ganger har lovt Stortinget å fremme forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark. Forslagsstillerne viser blant annet til at daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy i brev datert 30. mars 2007 til energi- og miljøkomiteen lovte at eventuelle lovendringer ville bli forelagt Stortinget våren 2008. Forslagsstillerne registrerer at det fortsatt, 5½ år etter at dagens regjering tiltrådte og 5 år etter at forsøksprosjektet formelt ble avsluttet, ennå ikke er lagt frem noen sak for Stortinget om motorferdsel i utmark. Dette til tross for at flertallet i energi- og miljøkomiteen i Innst. S. nr. 207 (2006–2007) ba regjeringen om at eventuelle lovendringer skulle komme til Stortinget så tidlig som mulig i 2008.

Forslag

Det fremmes derfor følgende

forslag:

I

Stortinget ber regjeringen i løpet av vårsesjonen 2011 legge frem for Stortinget evaluering av forsøksprosjektet med utvidet kommunalt selvstyre i 8 utvalgte kommuner i perioden 2000–2005.

II

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i lov om motorferdsel i utmark slik at kommunene får økt myndighet – innenfor nasjonale retningslinjer – og der erfaringene fra forsøksprosjektet med økt lokalt selvstyre legges til grunn.

17. januar 2011