Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Bård Vegar Solhjell, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Rasmus Hansson, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni og Geir S. Toskedal om å beskytte kamptolker fra Afghanistan

Dette dokument

  • Dokument 8:37 S (2014–2015)
  • Dato: 02.12.2014
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Norge har et ansvar for å ivareta Forsvarets personell før, under og etter oppdrag. Dette innebærer å gi beskyttelse også til veteraner som ikke er nordmenn, men som har gjort tjeneste for den norske stat.

Forslagsstillerne viser til Norges engasjement i Afghanistan hvor Forsvaret har rekruttert en rekke afghanske tolker. Tolkene har vært ansatt av Forsvaret og tjenestegjort i første linje sammen med norske soldater og således eksponert seg for den samme, om ikke større risiko enn sine norske medsoldater.

Veteranforbundet SIOPS sendte bekymringsmelding til Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og forsvarssjefen 5. september 2014 om behov for beskyttelse for 26 afghanske tolker som i tidsperioden 2006 til 2014 har vært ansatt av Forsvaret. På grunn av oppdraget for det norske forsvaret er disse tolkene i dag i livsfare.

Forslagsstillerne vil peke på at en manglende vilje og evne til å beskytte afghanske tolker som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner, vil påvirke Norges muligheter til å rekruttere den type personell i framtida.

Forslagsstillerne vil understreke at forslaget kun gjelder kamptolkene og ikke annet personell. Videre vil forslagsstillerne understreke at dette ikke er en sak om asylpolitikk, men en sak om beskyttelse av militært personell av utenlandsk opprinnelse, som har vært avgjørende viktig for den norske innsatsen i Afghanistan.

Forslagsstillerne viser til at flere land har sikret kamptolker opphold etter endt tjeneste, bl.a. har den italienske regjering nylig besluttet å hente ut 112 lokale afghanske tolker samt deres familier til Italia. Disse tolkene har tjenestegjort for italienske styrker. Italia er som kjent, på lik linje med Norge, medlem av NATO.

Forslagsstillerne er dypt bekymret for situasjonen til disse tolkene og mener det er Norges ansvar å sørge for at de blir beskyttet gjennom å få opphold i Norge raskt.

Forslag.

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utforme retningslinjer som innebærer at kamptolkene Forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 fram til november 2014 får arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

2. desember 2014