Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 12 S (2020-2021)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang