Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)

Prop. 175 S (2020-2021), romertall II

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang