Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Voteringsoversikt for sak:Endringer i energiloven

Resultater:

Votering 1a alternativ votering (07.06.2013 Kl. 13:30:42)

Det voteres alternativt mellom innstillingen § 4 - 2 og forslag nr..1 fra FrP, H og KrF

Resultat: For

(For: 55 Mot: 47)

Forslagstekst

 • Komiteens tilråding

  om endringer i energiloven

  I

  I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. gjøres følgende endringer:

  § 1-4 skal lyde:

  § 1-4 (Statens anlegg)

  Lovens bestemmelser i §§ 2-2 annet og tredje ledd, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6 og 10-3 gjelder ikke for statens anlegg.

  § 3-1 annet ledd skal lyde:

  Departementet fastsetter ved forskrift hvor høy spenning eller hvilken installert effekt et elektrisk anlegg skal ha for at første ledd får anvendelse. Departementet kan ved forskrift fastsette unntak fra konsesjonsplikt eller nærmere angitte begrensninger for konsesjonsfrie anlegg.

  § 4-2 skal lyde:

  § 4-2 (Utenlandsforbindelser)

  For å eie eller drive utenlandsforbindelser som er omfattet av § 3-1, kreves særskilt konsesjon fra departementet. Konsesjon kan bare gis til den systemansvarlige etter § 6-1 eller til foretak hvor den systemansvarlige etter § 6-1 har bestemmende innflytelse. Ved vurderingen av om konsesjon bør gis, skal det legges vekt på prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet, forholdet til eventuelle konkurrerende prosjekter og transparente og ikke-diskriminerende hensyn for øvrig.

  Departementet kan i konsesjonen fastsette vilkår for handel som innebærer bruk av utenlandsforbindelsen. I konsesjonen kan det for øvrig settes andre vilkår som er påkrevet av allmenne hensyn. Krav som følger av EØS-avtalens regler om grensekryssende krafthandel, må være oppfylt.

  Aktører som planlegger etablering av ny utenlandsforbindelse skal snarest mulig informere departementet. Departementet kan kreve informasjon fra enhver aktør med slike planer. Ved endringer av prosjektets karakter i forhold til opplysninger gitt i forkant av eller under konsesjonsbehandlingen, herunder hvis det inngås nye avtaler, skal departementet underrettes.

  For mindre utenlandsforbindelser til lokal forsyning i grenseområder gjelder ikke kravet i første ledd annet punktum. I slike tilfeller kan det gjøres en forenklet vurdering av om konsesjon bør gis. Vilkår i konsesjonen kan tilpasses forbindelsens lokale karakter.

  § 5-6 skal lyde:

  § 5-6 (Forhandlingsplikt)

  Konsesjonæren plikter, på forespørsel fra noen som ønsker å inngå avtale om tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang til fjernvarmeanlegget, å forhandle med vedkommende i god tro og med det formål å komme til enighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal konsesjonæren gi en begrunnelse for hvorfor tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang avslås.

  Plikten til å forhandle etter første ledd gjelder likevel ikke dersom tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang av åpenbare tekniske grunner ikke kan gjennomføres. Konsesjonæren skal beskrive hvilke åpenbare tekniske grunner som foreligger og gi en begrunnelse for avslaget.

  Tvister mellom konsesjonæren og noen som ønsker å inngå avtale som nevnt i første ledd, kan bringes inn for departementet etter skriftlig begjæring fra en av partene. Departementet kan megle i saken etter at partene er gitt adgang til å uttale seg. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slik megling.

  Nåværende § 5-6 blir ny § 5-7.

  § 10-2 oppheves.

  § 10-3 sjette ledd oppheves.

  § 10-7 første ledd nr. 1 skal lyde:

  1. kapittel 3-9, § 10-1 annet ledd og tredje ledd første punktum samt pålegg gitt i medhold av disse bestemmelsene når det i pålegget er særskilt bestemt at overtredelse kan medføre overtredelsesgebyr.

  II

  Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Votering fordelt på parti

Voteringsresultat fordelt på parti
Parti arrow For Mot
A 41 0
FrP 0 24
H 0 17
KrF 0 5
Sp 6 0
SV 8 0
V 0 1
55 47

Votering fordelt på fylke

Voteringsresultat fordelt på fylke
Fylke arrow For Mot
Akershus 6 7
Aust-Agder 1 3
Buskerud 4 4
Finnmark 0 1
Hedmark 4 1
Hordaland 2 3
Møre og Romsdal 3 3
Nordland 1 3
Nord-Trøndelag 3 1
Oppland 4 1
Oslo 8 3
Rogaland 3 4
Sogn og Fjordane 2 0
Sør-Trøndelag 3 3
Telemark 0 1
Troms 2 1
Vest-Agder 2 2
Vestfold 3 2
Østfold 4 4
55 47

Votering fordelt på representant

Voteringsresultat per representant
Navn arrow Parti Votering
Aasen, Marianne Arbeiderpartiet For
Aasland, Terje Arbeiderpartiet Ikke til stede
Amundsen, Per-Willy Fremskrittspartiet Mot
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet For
Andresen, Rannveig Kvifte (Møter fast for Solhjell, Bård Vegar) Sosialistisk Venstreparti For
Anundsen, Anders Fremskrittspartiet Mot
Arnesen, Bendiks H. Arbeiderpartiet Ikke til stede
Asmyhr, Hans Frode Kielland Fremskrittspartiet Mot
Aspaker, Elisabeth Høyre Ikke til stede
Asphjell, Jorodd Arbeiderpartiet Ikke til stede
Astrup, Nikolai Høyre Mot
Bakke-Jensen, Frank Høyre Ikke til stede
Bekkevold, Geir Jørgen Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Bjørnflaten, Anne Marit Arbeiderpartiet For
Borgli, Pål Morten (Vara for Vaksdal, Øyvind) Fremskrittspartiet Mot
Botten, Else-May Arbeiderpartiet Ikke til stede
Brandvik, Tove Linnea (Møter fast for Strøm-Erichsen, Anne-Grete) Arbeiderpartiet Ikke til stede
Bratli, Susanne Arbeiderpartiet For
Bredvold, Per Roar Fremskrittspartiet Mot
Brekk, Lars Peder Senterpartiet Ikke til stede
Bremer, Tor Arbeiderpartiet For
Bøhler, Jan Arbeiderpartiet For
Chaudhry, Akhtar (Møter fast for Holmås, Heikki Eidsvoll) Sosialistisk Venstreparti For
Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet For
Dahl, André Oktay Høyre Mot
Dahl, Torgeir (Vara for Nørve, Elisabeth Røbekk) Høyre Mot
de Ruiter, Freddy Arbeiderpartiet For
Dåvøy, Laila Kristelig Folkeparti Mot
Egeland, Lars (Møter fast for Thorkildsen, Inga Marte) Sosialistisk Venstreparti For
Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet For
Ellingsen, Jan Arild Fremskrittspartiet Mot
Eriksen, Dagrun Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Eriksson, Robert Fremskrittspartiet Ikke til stede
Flåtten, Svein Høyre Ikke til stede
Forsberg, Thor Erik Arbeiderpartiet For
Foss, Per-Kristian Høyre Ikke til stede
Fredriksen, Jan-Henrik Fremskrittspartiet Mot
Giltun, Vigdis Fremskrittspartiet Mot
Gjelseth, Svein Arbeiderpartiet For
Gjul, Gunn Karin Arbeiderpartiet For
Godskesen, Ingebjørg Amanda Fremskrittspartiet Mot
Graham, Sylvi Høyre Mot
Grande, Arild Arbeiderpartiet For
Grande, Trine Skei Venstre Ikke til stede
Greni, Heidi (Møter fast for Moe, Ola Borten) Senterpartiet For
Grimstad, Oskar J. Fremskrittspartiet Mot
Grøtting, Olov (Møter fast for Vedum, Trygve Slagsvold) Senterpartiet Ikke til stede
Gullvåg, Steinar Arbeiderpartiet For
Gundersen, Gunnar Høyre Ikke til stede
Gustavsen, Laila Arbeiderpartiet For
Gåsvatn, Jon Jæger Fremskrittspartiet Mot
Hagebakken, Tore Arbeiderpartiet Ikke til stede
Hagen, Aksel Sosialistisk Venstreparti For
Hagesæter, Gjermund Fremskrittspartiet Ikke til stede
Halleraker, Øyvind Høyre Ikke til stede
Hanekamhaug, Mette Fremskrittspartiet Ikke til stede
Hansen, Eva Kristin Arbeiderpartiet Ikke til stede
Hansen, Geir-Ketil Sosialistisk Venstreparti Ikke til stede
Hansen, Lillian Arbeiderpartiet For
Hansen, Sigvald Oppebøen Arbeiderpartiet Ikke til stede
Hansen, Svein Roald Arbeiderpartiet For
Harberg, Svein Høyre Mot
Hareide, Knut Arild Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Haugen, Arne L. (Møter fast for Giske, Trond) Arbeiderpartiet For
Haugli, Håkon (Møter fast for Stoltenberg, Jens) Arbeiderpartiet For
Heggø, Ingrid Arbeiderpartiet Ikke til stede
Helleland, Linda C. Hofstad Høyre Mot
Helleland, Trond Høyre Mot
Helseth, Are (Møter fast for Huitfeldt, Anniken) Arbeiderpartiet For
Henriksen, Kari Arbeiderpartiet For
Henriksen, Per Rune Arbeiderpartiet Ikke til stede
Hjemdal, Line Henriette Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Hoksrud, Bård Fremskrittspartiet Ikke til stede
Holmelid, Alf Egil Sosialistisk Venstreparti For
Horne, Solveig Fremskrittspartiet Ikke til stede
Høie, Bent Høyre Mot
Håbrekke, Øyvind Kristelig Folkeparti Mot
Håheim, Stine Renate (Møter fast for Aasrud, Rigmor) Arbeiderpartiet For
Isaksen, Torbjørn Røe Høyre Mot
Jensen, Siv Fremskrittspartiet Ikke til stede
Johansen, Irene Arbeiderpartiet For
Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet Ikke til stede
Kambe, Arve Høyre Ikke til stede
Kjernli, Gorm Arbeiderpartiet For
Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet Ikke til stede
Kleppa, Magnhild Meltveit Senterpartiet For
Klinge, Jenny Senterpartiet For
Knudsen, Ulf Erik Fremskrittspartiet Mot
Knutsen, Tove Karoline Arbeiderpartiet For
Kolberg, Martin Arbeiderpartiet Ikke til stede
Korsberg, Øyvind Fremskrittspartiet Ikke til stede
Kristiansen, Ivar Høyre Mot
Kristoffersen, Gerd Janne Arbeiderpartiet For
Kristoffersen, Janne Fardal (Vara for Gitmark, Peter Skovholt) Høyre Mot
Langeland, Hallgeir H. Sosialistisk Venstreparti For
Lauvås, Stein Erik (Vara for Olsen, Wenche) Arbeiderpartiet For
Leirstein, Ulf Fremskrittspartiet Mot
Lien, Tord Fremskrittspartiet Mot
Lillehovde, Thor (Vara for Breen, Thomas) Arbeiderpartiet For
Listhaug, Sylvi (Vara for Myhre, Peter N.) Fremskrittspartiet Ikke til stede
Ljunggren, Anna Arbeiderpartiet Ikke til stede
Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet For
Lysbakken, Audun Sosialistisk Venstreparti Ikke til stede
Lødemel, Bjørn Høyre Ikke til stede
Magnusson, Hilde Arbeiderpartiet For
Mahmood, Khalid (Vara for Wickholm, Truls) Arbeiderpartiet For
Mandt, Sonja Arbeiderpartiet Ikke til stede
Marthinsen, Marianne Arbeiderpartiet For
Meling, Siri A. Høyre Ikke til stede
Micaelsen, Torgeir Arbeiderpartiet For
Michaelsen, Åse Fremskrittspartiet Ikke til stede
Myraune, Lars Høyre Mot
Myrli, Sverre Arbeiderpartiet For
Nesvik, Harald T. Fremskrittspartiet Ikke til stede
Nordahl, Irene Lange Senterpartiet Ikke til stede
Nordtun, Tore Arbeiderpartiet Ikke til stede
Nordås, Janne Sjelmo Senterpartiet Ikke til stede
Nybakk, Marit Arbeiderpartiet For
Olsen, Ingalill Arbeiderpartiet Ikke til stede
Opheim, Torfinn Arbeiderpartiet For
Pedersen, Helga Arbeiderpartiet Ikke til stede
Rafiq, Afshan (Vara for Søreide, Ine M. Eriksen) Høyre Mot
Reiertsen, Laila Marie Fremskrittspartiet Mot
Reiten, Steinar (Vara for Eide, Rigmor Andersen) Kristelig Folkeparti Mot
Rommetveit, Magne Arbeiderpartiet Ikke til stede
Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti Mot
Rudihagen, Torstein Arbeiderpartiet For
Rytman, Jørund Fremskrittspartiet Mot
Sandberg, Per Fremskrittspartiet Ikke til stede
Sande, Erling (Møter fast for Navarsete, Liv Signe) Senterpartiet For
Sanner, Jan Tore Høyre Mot
Schou, Ingjerd Høyre Mot
Simensen, Kåre Arbeiderpartiet Ikke til stede
Sivertsen, Eirik Arbeiderpartiet Ikke til stede
Sjøli, Sonja Irene Høyre Ikke til stede
Skumsvoll, Henning Fremskrittspartiet Mot
Solberg, Erna Høyre Ikke til stede
Solvik-Olsen, Ketil Fremskrittspartiet Ikke til stede
Sortevik, Arne Fremskrittspartiet Ikke til stede
Staahle, Tom (Vara for Høglund, Morten) Fremskrittspartiet Mot
Starheim, Åge Fremskrittspartiet Ikke til stede
Storberget, Knut Arbeiderpartiet Ikke til stede
Stordalen, Morten (Vara for Olsen, Per Arne) Fremskrittspartiet Mot
Strøm, Tor-Arne Arbeiderpartiet Ikke til stede
Sund, Eirin Arbeiderpartiet Ikke til stede
Sund, Frøydis (Vara for Andersen, Karin) Sosialistisk Venstreparti For
Svendsen, Kenneth Fremskrittspartiet Ikke til stede
Svendsen, Kjell Arvid (Vara for Høybråten, Dagfinn) Kristelig Folkeparti Mot
Syversen, Hans Olav Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Sønsterud, Tone Merete Arbeiderpartiet For
Sørensen, Heidi (Møter fast for Halvorsen, Kristin) Sosialistisk Venstreparti For
Teigen, Dag Ole Arbeiderpartiet For
Tenden, Borghild Venstre Mot
Tetzschner, Michael Høyre Ikke til stede
Thommessen, Olemic Høyre Mot
Thomsen, Ib Fremskrittspartiet Mot
Thorsen, Bente Fremskrittspartiet Mot
Toppe, Kjersti Senterpartiet Ikke til stede
Torve, Tove-Lise Arbeiderpartiet For
Trettebergstuen, Anette Arbeiderpartiet For
Trældal, Torgeir Fremskrittspartiet Mot
Tybring-Gjedde, Christian Fremskrittspartiet Mot
Valen, Snorre Serigstad Sosialistisk Venstreparti Ikke til stede
Vågslid, Lene (Vara for Olsen, Gunn) Arbeiderpartiet Ikke til stede
Warloe, Henning Høyre Ikke til stede
Werp, Anders B. Høyre Mot
Woldseth, Karin S. Fremskrittspartiet Mot
Wøien, Anne Tingelstad Senterpartiet For
Yrvin, Karin (Møter fast for Tajik, Hadia) Arbeiderpartiet For
(For: 55 Mot: 47 Ikke til stede: 67)

Votering 1b alternativ votering (07.06.2013 Kl. 13:30:42)

Det voteres alternativt mellom innstillingen § 4 - 2 og forslag nr..1 fra FrP, H og KrF

Resultat: Mot

(For: 47 Mot: 55)

Forslagstekst

 • Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

  I lov 29. juni nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. gjøres følgende endring:

  § 4-2 skal lyde:

  § 4-2 (Utenlandsforbindelser)

  For å eie eller drive utenlandsforbindelser som er omfattet av § 3-1, kreves særskilt konsesjon fra departementet. Ved vurderingen av om konsesjon bør gis, skal det legges vekt på prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet, forholdet til eventuelle konkurrerende prosjekter og transparente og ikke-diskriminerende hensyn for øvrig.

  Departementet kan i konsesjonen fastsette vilkår for handel som innebærer bruk av utenlandsforbindelsen. I konsesjonen kan det for øvrig settes andre vilkår som er påkrevet av allmenne hensyn. Krav som følger av EØS-avtalens regler om grensekryssende krafthandel, må være oppfylt.

  Aktører som planlegger etablering av ny utenlandsforbindelse skal snarest mulig informere departementet. Departementet kan kreve informasjon fra enhver aktør med slike planer. Ved endringer av prosjektets karakter i forhold til opplysninger gitt i forkant av eller under konsesjonsbehandlingen, herunder hvis det inngås nye avtaler, skal departementet underrettes.

  For mindre utenlandsforbindelser til lokal forsyning i grenseområder gjelder ikke kravet i første ledd annet punktum. I slike tilfeller kan det gjøres en forenklet vurdering av om konsesjon bør gis. Vilkår i konsesjonen kan tilpasses forbindelsens lokale karakter.

Votering fordelt på parti

Voteringsresultat fordelt på parti
Parti arrow For Mot
A 0 41
FrP 24 0
H 17 0
KrF 5 0
Sp 0 6
SV 0 8
V 1 0
47 55

Votering fordelt på fylke

Voteringsresultat fordelt på fylke
Fylke arrow For Mot
Akershus 7 6
Aust-Agder 3 1
Buskerud 4 4
Finnmark 1 0
Hedmark 1 4
Hordaland 3 2
Møre og Romsdal 3 3
Nordland 3 1
Nord-Trøndelag 1 3
Oppland 1 4
Oslo 3 8
Rogaland 4 3
Sogn og Fjordane 0 2
Sør-Trøndelag 3 3
Telemark 1 0
Troms 1 2
Vest-Agder 2 2
Vestfold 2 3
Østfold 4 4
47 55

Votering fordelt på representant

Voteringsresultat per representant
Navn arrow Parti Votering
Aasen, Marianne Arbeiderpartiet Mot
Aasland, Terje Arbeiderpartiet Ikke til stede
Amundsen, Per-Willy Fremskrittspartiet For
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet Mot
Andresen, Rannveig Kvifte (Møter fast for Solhjell, Bård Vegar) Sosialistisk Venstreparti Mot
Anundsen, Anders Fremskrittspartiet For
Arnesen, Bendiks H. Arbeiderpartiet Ikke til stede
Asmyhr, Hans Frode Kielland Fremskrittspartiet For
Aspaker, Elisabeth Høyre Ikke til stede
Asphjell, Jorodd Arbeiderpartiet Ikke til stede
Astrup, Nikolai Høyre For
Bakke-Jensen, Frank Høyre Ikke til stede
Bekkevold, Geir Jørgen Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Bjørnflaten, Anne Marit Arbeiderpartiet Mot
Borgli, Pål Morten (Vara for Vaksdal, Øyvind) Fremskrittspartiet For
Botten, Else-May Arbeiderpartiet Ikke til stede
Brandvik, Tove Linnea (Møter fast for Strøm-Erichsen, Anne-Grete) Arbeiderpartiet Ikke til stede
Bratli, Susanne Arbeiderpartiet Mot
Bredvold, Per Roar Fremskrittspartiet For
Brekk, Lars Peder Senterpartiet Ikke til stede
Bremer, Tor Arbeiderpartiet Mot
Bøhler, Jan Arbeiderpartiet Mot
Chaudhry, Akhtar (Møter fast for Holmås, Heikki Eidsvoll) Sosialistisk Venstreparti Mot
Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet Mot
Dahl, André Oktay Høyre For
Dahl, Torgeir (Vara for Nørve, Elisabeth Røbekk) Høyre For
de Ruiter, Freddy Arbeiderpartiet Mot
Dåvøy, Laila Kristelig Folkeparti For
Egeland, Lars (Møter fast for Thorkildsen, Inga Marte) Sosialistisk Venstreparti Mot
Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet Mot
Ellingsen, Jan Arild Fremskrittspartiet For
Eriksen, Dagrun Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Eriksson, Robert Fremskrittspartiet Ikke til stede
Flåtten, Svein Høyre Ikke til stede
Forsberg, Thor Erik Arbeiderpartiet Mot
Foss, Per-Kristian Høyre Ikke til stede
Fredriksen, Jan-Henrik Fremskrittspartiet For
Giltun, Vigdis Fremskrittspartiet For
Gjelseth, Svein Arbeiderpartiet Mot
Gjul, Gunn Karin Arbeiderpartiet Mot
Godskesen, Ingebjørg Amanda Fremskrittspartiet For
Graham, Sylvi Høyre For
Grande, Arild Arbeiderpartiet Mot
Grande, Trine Skei Venstre Ikke til stede
Greni, Heidi (Møter fast for Moe, Ola Borten) Senterpartiet Mot
Grimstad, Oskar J. Fremskrittspartiet For
Grøtting, Olov (Møter fast for Vedum, Trygve Slagsvold) Senterpartiet Ikke til stede
Gullvåg, Steinar Arbeiderpartiet Mot
Gundersen, Gunnar Høyre Ikke til stede
Gustavsen, Laila Arbeiderpartiet Mot
Gåsvatn, Jon Jæger Fremskrittspartiet For
Hagebakken, Tore Arbeiderpartiet Ikke til stede
Hagen, Aksel Sosialistisk Venstreparti Mot
Hagesæter, Gjermund Fremskrittspartiet Ikke til stede
Halleraker, Øyvind Høyre Ikke til stede
Hanekamhaug, Mette Fremskrittspartiet Ikke til stede
Hansen, Eva Kristin Arbeiderpartiet Ikke til stede
Hansen, Geir-Ketil Sosialistisk Venstreparti Ikke til stede
Hansen, Lillian Arbeiderpartiet Mot
Hansen, Sigvald Oppebøen Arbeiderpartiet Ikke til stede
Hansen, Svein Roald Arbeiderpartiet Mot
Harberg, Svein Høyre For
Hareide, Knut Arild Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Haugen, Arne L. (Møter fast for Giske, Trond) Arbeiderpartiet Mot
Haugli, Håkon (Møter fast for Stoltenberg, Jens) Arbeiderpartiet Mot
Heggø, Ingrid Arbeiderpartiet Ikke til stede
Helleland, Linda C. Hofstad Høyre For
Helleland, Trond Høyre For
Helseth, Are (Møter fast for Huitfeldt, Anniken) Arbeiderpartiet Mot
Henriksen, Kari Arbeiderpartiet Mot
Henriksen, Per Rune Arbeiderpartiet Ikke til stede
Hjemdal, Line Henriette Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Hoksrud, Bård Fremskrittspartiet Ikke til stede
Holmelid, Alf Egil Sosialistisk Venstreparti Mot
Horne, Solveig Fremskrittspartiet Ikke til stede
Høie, Bent Høyre For
Håbrekke, Øyvind Kristelig Folkeparti For
Håheim, Stine Renate (Møter fast for Aasrud, Rigmor) Arbeiderpartiet Mot
Isaksen, Torbjørn Røe Høyre For
Jensen, Siv Fremskrittspartiet Ikke til stede
Johansen, Irene Arbeiderpartiet Mot
Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet Ikke til stede
Kambe, Arve Høyre Ikke til stede
Kjernli, Gorm Arbeiderpartiet Mot
Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet Ikke til stede
Kleppa, Magnhild Meltveit Senterpartiet Mot
Klinge, Jenny Senterpartiet Mot
Knudsen, Ulf Erik Fremskrittspartiet For
Knutsen, Tove Karoline Arbeiderpartiet Mot
Kolberg, Martin Arbeiderpartiet Ikke til stede
Korsberg, Øyvind Fremskrittspartiet Ikke til stede
Kristiansen, Ivar Høyre For
Kristoffersen, Gerd Janne Arbeiderpartiet Mot
Kristoffersen, Janne Fardal (Vara for Gitmark, Peter Skovholt) Høyre For
Langeland, Hallgeir H. Sosialistisk Venstreparti Mot
Lauvås, Stein Erik (Vara for Olsen, Wenche) Arbeiderpartiet Mot
Leirstein, Ulf Fremskrittspartiet For
Lien, Tord Fremskrittspartiet For
Lillehovde, Thor (Vara for Breen, Thomas) Arbeiderpartiet Mot
Listhaug, Sylvi (Vara for Myhre, Peter N.) Fremskrittspartiet Ikke til stede
Ljunggren, Anna Arbeiderpartiet Ikke til stede
Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet Mot
Lysbakken, Audun Sosialistisk Venstreparti Ikke til stede
Lødemel, Bjørn Høyre Ikke til stede
Magnusson, Hilde Arbeiderpartiet Mot
Mahmood, Khalid (Vara for Wickholm, Truls) Arbeiderpartiet Mot
Mandt, Sonja Arbeiderpartiet Ikke til stede
Marthinsen, Marianne Arbeiderpartiet Mot
Meling, Siri A. Høyre Ikke til stede
Micaelsen, Torgeir Arbeiderpartiet Mot
Michaelsen, Åse Fremskrittspartiet Ikke til stede
Myraune, Lars Høyre For
Myrli, Sverre Arbeiderpartiet Mot
Nesvik, Harald T. Fremskrittspartiet Ikke til stede
Nordahl, Irene Lange Senterpartiet Ikke til stede
Nordtun, Tore Arbeiderpartiet Ikke til stede
Nordås, Janne Sjelmo Senterpartiet Ikke til stede
Nybakk, Marit Arbeiderpartiet Mot
Olsen, Ingalill Arbeiderpartiet Ikke til stede
Opheim, Torfinn Arbeiderpartiet Mot
Pedersen, Helga Arbeiderpartiet Ikke til stede
Rafiq, Afshan (Vara for Søreide, Ine M. Eriksen) Høyre For
Reiertsen, Laila Marie Fremskrittspartiet For
Reiten, Steinar (Vara for Eide, Rigmor Andersen) Kristelig Folkeparti For
Rommetveit, Magne Arbeiderpartiet Ikke til stede
Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti For
Rudihagen, Torstein Arbeiderpartiet Mot
Rytman, Jørund Fremskrittspartiet For
Sandberg, Per Fremskrittspartiet Ikke til stede
Sande, Erling (Møter fast for Navarsete, Liv Signe) Senterpartiet Mot
Sanner, Jan Tore Høyre For
Schou, Ingjerd Høyre For
Simensen, Kåre Arbeiderpartiet Ikke til stede
Sivertsen, Eirik Arbeiderpartiet Ikke til stede
Sjøli, Sonja Irene Høyre Ikke til stede
Skumsvoll, Henning Fremskrittspartiet For
Solberg, Erna Høyre Ikke til stede
Solvik-Olsen, Ketil Fremskrittspartiet Ikke til stede
Sortevik, Arne Fremskrittspartiet Ikke til stede
Staahle, Tom (Vara for Høglund, Morten) Fremskrittspartiet For
Starheim, Åge Fremskrittspartiet Ikke til stede
Storberget, Knut Arbeiderpartiet Ikke til stede
Stordalen, Morten (Vara for Olsen, Per Arne) Fremskrittspartiet For
Strøm, Tor-Arne Arbeiderpartiet Ikke til stede
Sund, Eirin Arbeiderpartiet Ikke til stede
Sund, Frøydis (Vara for Andersen, Karin) Sosialistisk Venstreparti Mot
Svendsen, Kenneth Fremskrittspartiet Ikke til stede
Svendsen, Kjell Arvid (Vara for Høybråten, Dagfinn) Kristelig Folkeparti For
Syversen, Hans Olav Kristelig Folkeparti Ikke til stede
Sønsterud, Tone Merete Arbeiderpartiet Mot
Sørensen, Heidi (Møter fast for Halvorsen, Kristin) Sosialistisk Venstreparti Mot
Teigen, Dag Ole Arbeiderpartiet Mot
Tenden, Borghild Venstre For
Tetzschner, Michael Høyre Ikke til stede
Thommessen, Olemic Høyre For
Thomsen, Ib Fremskrittspartiet For
Thorsen, Bente Fremskrittspartiet For
Toppe, Kjersti Senterpartiet Ikke til stede
Torve, Tove-Lise Arbeiderpartiet Mot
Trettebergstuen, Anette Arbeiderpartiet Mot
Trældal, Torgeir Fremskrittspartiet For
Tybring-Gjedde, Christian Fremskrittspartiet For
Valen, Snorre Serigstad Sosialistisk Venstreparti Ikke til stede
Vågslid, Lene (Vara for Olsen, Gunn) Arbeiderpartiet Ikke til stede
Warloe, Henning Høyre Ikke til stede
Werp, Anders B. Høyre For
Woldseth, Karin S. Fremskrittspartiet For
Wøien, Anne Tingelstad Senterpartiet Mot
Yrvin, Karin (Møter fast for Tajik, Hadia) Arbeiderpartiet Mot
(For: 47 Mot: 55 Ikke til stede: 67)

Votering 2 (07.06.2013 Kl. 13:31:00)

Øvrige §§ under romertall I, og romertall II.

Resultat: Enstemmig vedtatt

Forslagstekst

 • Komiteens tilråding

  om endringer i energiloven

  I

  I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. gjøres følgende endringer:

  § 1-4 skal lyde:

  § 1-4 (Statens anlegg)

  Lovens bestemmelser i §§ 2-2 annet og tredje ledd, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6 og 10-3 gjelder ikke for statens anlegg.

  § 3-1 annet ledd skal lyde:

  Departementet fastsetter ved forskrift hvor høy spenning eller hvilken installert effekt et elektrisk anlegg skal ha for at første ledd får anvendelse. Departementet kan ved forskrift fastsette unntak fra konsesjonsplikt eller nærmere angitte begrensninger for konsesjonsfrie anlegg.

  § 4-2 skal lyde:

  § 4-2 (Utenlandsforbindelser)

  For å eie eller drive utenlandsforbindelser som er omfattet av § 3-1, kreves særskilt konsesjon fra departementet. Konsesjon kan bare gis til den systemansvarlige etter § 6-1 eller til foretak hvor den systemansvarlige etter § 6-1 har bestemmende innflytelse. Ved vurderingen av om konsesjon bør gis, skal det legges vekt på prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet, forholdet til eventuelle konkurrerende prosjekter og transparente og ikke-diskriminerende hensyn for øvrig.

  Departementet kan i konsesjonen fastsette vilkår for handel som innebærer bruk av utenlandsforbindelsen. I konsesjonen kan det for øvrig settes andre vilkår som er påkrevet av allmenne hensyn. Krav som følger av EØS-avtalens regler om grensekryssende krafthandel, må være oppfylt.

  Aktører som planlegger etablering av ny utenlandsforbindelse skal snarest mulig informere departementet. Departementet kan kreve informasjon fra enhver aktør med slike planer. Ved endringer av prosjektets karakter i forhold til opplysninger gitt i forkant av eller under konsesjonsbehandlingen, herunder hvis det inngås nye avtaler, skal departementet underrettes.

  For mindre utenlandsforbindelser til lokal forsyning i grenseområder gjelder ikke kravet i første ledd annet punktum. I slike tilfeller kan det gjøres en forenklet vurdering av om konsesjon bør gis. Vilkår i konsesjonen kan tilpasses forbindelsens lokale karakter.

  § 5-6 skal lyde:

  § 5-6 (Forhandlingsplikt)

  Konsesjonæren plikter, på forespørsel fra noen som ønsker å inngå avtale om tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang til fjernvarmeanlegget, å forhandle med vedkommende i god tro og med det formål å komme til enighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal konsesjonæren gi en begrunnelse for hvorfor tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang avslås.

  Plikten til å forhandle etter første ledd gjelder likevel ikke dersom tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang av åpenbare tekniske grunner ikke kan gjennomføres. Konsesjonæren skal beskrive hvilke åpenbare tekniske grunner som foreligger og gi en begrunnelse for avslaget.

  Tvister mellom konsesjonæren og noen som ønsker å inngå avtale som nevnt i første ledd, kan bringes inn for departementet etter skriftlig begjæring fra en av partene. Departementet kan megle i saken etter at partene er gitt adgang til å uttale seg. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slik megling.

  Nåværende § 5-6 blir ny § 5-7.

  § 10-2 oppheves.

  § 10-3 sjette ledd oppheves.

  § 10-7 første ledd nr. 1 skal lyde:

  1. kapittel 3-9, § 10-1 annet ledd og tredje ledd første punktum samt pålegg gitt i medhold av disse bestemmelsene når det i pålegget er særskilt bestemt at overtredelse kan medføre overtredelsesgebyr.

  II

  Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Votering 3 (07.06.2013 Kl. 13:31:07)

Lovens overskrift og loven i sin helhet.

Resultat: Enstemmig vedtatt

Forslagstekst

 • Komiteens tilråding

  om endringer i energiloven

  I

  I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. gjøres følgende endringer:

  § 1-4 skal lyde:

  § 1-4 (Statens anlegg)

  Lovens bestemmelser i §§ 2-2 annet og tredje ledd, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6 og 10-3 gjelder ikke for statens anlegg.

  § 3-1 annet ledd skal lyde:

  Departementet fastsetter ved forskrift hvor høy spenning eller hvilken installert effekt et elektrisk anlegg skal ha for at første ledd får anvendelse. Departementet kan ved forskrift fastsette unntak fra konsesjonsplikt eller nærmere angitte begrensninger for konsesjonsfrie anlegg.

  § 4-2 skal lyde:

  § 4-2 (Utenlandsforbindelser)

  For å eie eller drive utenlandsforbindelser som er omfattet av § 3-1, kreves særskilt konsesjon fra departementet. Konsesjon kan bare gis til den systemansvarlige etter § 6-1 eller til foretak hvor den systemansvarlige etter § 6-1 har bestemmende innflytelse. Ved vurderingen av om konsesjon bør gis, skal det legges vekt på prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet, forholdet til eventuelle konkurrerende prosjekter og transparente og ikke-diskriminerende hensyn for øvrig.

  Departementet kan i konsesjonen fastsette vilkår for handel som innebærer bruk av utenlandsforbindelsen. I konsesjonen kan det for øvrig settes andre vilkår som er påkrevet av allmenne hensyn. Krav som følger av EØS-avtalens regler om grensekryssende krafthandel, må være oppfylt.

  Aktører som planlegger etablering av ny utenlandsforbindelse skal snarest mulig informere departementet. Departementet kan kreve informasjon fra enhver aktør med slike planer. Ved endringer av prosjektets karakter i forhold til opplysninger gitt i forkant av eller under konsesjonsbehandlingen, herunder hvis det inngås nye avtaler, skal departementet underrettes.

  For mindre utenlandsforbindelser til lokal forsyning i grenseområder gjelder ikke kravet i første ledd annet punktum. I slike tilfeller kan det gjøres en forenklet vurdering av om konsesjon bør gis. Vilkår i konsesjonen kan tilpasses forbindelsens lokale karakter.

  § 5-6 skal lyde:

  § 5-6 (Forhandlingsplikt)

  Konsesjonæren plikter, på forespørsel fra noen som ønsker å inngå avtale om tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang til fjernvarmeanlegget, å forhandle med vedkommende i god tro og med det formål å komme til enighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal konsesjonæren gi en begrunnelse for hvorfor tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang avslås.

  Plikten til å forhandle etter første ledd gjelder likevel ikke dersom tredjepartsleveranse eller tredjepartsadgang av åpenbare tekniske grunner ikke kan gjennomføres. Konsesjonæren skal beskrive hvilke åpenbare tekniske grunner som foreligger og gi en begrunnelse for avslaget.

  Tvister mellom konsesjonæren og noen som ønsker å inngå avtale som nevnt i første ledd, kan bringes inn for departementet etter skriftlig begjæring fra en av partene. Departementet kan megle i saken etter at partene er gitt adgang til å uttale seg. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slik megling.

  Nåværende § 5-6 blir ny § 5-7.

  § 10-2 oppheves.

  § 10-3 sjette ledd oppheves.

  § 10-7 første ledd nr. 1 skal lyde:

  1. kapittel 3-9, § 10-1 annet ledd og tredje ledd første punktum samt pålegg gitt i medhold av disse bestemmelsene når det i pålegget er særskilt bestemt at overtredelse kan medføre overtredelsesgebyr.

  II

  Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Oversikt:

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget