Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014-2020 (Forbrukarprogrammet 2014-2020)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2014 Kl. 22:06:03)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket i norsk deltakelse i EUs flerårige forbrukerprogram (Forbrukerprogrammmet 2014-2020). Forbrukerprogrammet 2014-2020 i EØS-programmet innebærer en videreføring av det tredje rammeprogrammet. I det nye programmet er det blant annet lagt mer vekt på hensynet til sårbare forbrukere.Norsk deltakelse i programmet gjør det nødvendig med budsjettvedtak over flere år. Formålet med Forbrukerprogrammet er å sikre et høyt nivå på forbrukervernet, å styrke forbrukerne og å sette dem i sentrum av det indre markedet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger