Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:52:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:53:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:54:15)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:54:50)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:55:21)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:55:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:56:37)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. 8 Votering

  (11.12.2015 Kl. 16:57:36)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer). Dette gjelder blant annet: - Økning grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 85 pst. av grunnbeløpet til 90 pst. av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. Økningen skal også omfatte personer som har fått omregnet sin uførepensjon til uføretrygd med redusert grunnpensjon. - Endringer i folketrygdloven §§ 12-15 og 12-16, som er en oppfølging av Stortingets vedtak om å innføre et øvre tak på summen av uføretrygd og barnetillegg. - Endringer i folketrygdloven kapittel 4 om dagpenger under arbeidsløshet, der varigheten på forlenget ventetid og tidsbegrenset bortfall av dagpenger under arbeidsløshet ved selvforskyldt ledighet øker, samt at langtidsledige skal kunne ta ferie med dagpenger. - Endringer i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet