Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:11:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:11:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:11:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:12:19)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:12:26)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven når det gjelder pleiepenger ved pleie av syke barn. Barn med varig sykdom inkluderes i ordningen. Pleiepenger kan ytes i 1 300 dager, hvorav 260 dager med 100 pst. kompensasjon av tapt inntekt (opptil 6 G), og 1 040 dager med 66 pst. Ordningen skal kunne graderes ned til 20 pst. og ytes frem til fylte 18 år. Pleiepenger skal ikke lenger kunne ytes ved pleie av psykisk utviklingshemmede over 18 år som er svært alvorlig syke. Opphold i Norge er forutsetning, men kan utbetales ved opphold i utlandet på inntil 8 uker i løpet av en tolv måneders periode. Dette vil gi en bedre og forenklet ordning ved å inkludere barn som i dag ikke er omfattet av ordningen, samt fjerne krevende skjønnsvilkår som kan være vanskelige å forstå, og som er svært utfordrende for Arbeids- og velferdsetaten å saksbehandle. Formålet om at pleiepenger skal være kompensasjon for midlertidig bortfall av arbeidsinntekt for å pleie syke barn opprettholdes.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet