Voteringsoversikt for sak:

Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum i Buskerud og Oppland
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.05.2018 Kl. 22:52:35)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding, punkt 1

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (29.05.2018 Kl. 22:52:52)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding, punkt 2 og 3

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av E16 på strekningen Eggemoen-Jevnaker-Olum i fylkene Buskerud og Oppland. Det legges opp til anleggsstart i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Utbyggingen finansieres med statsmidler og bompenger. Stortinget har vedtatt at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor en kostnadsramme på 3 010 mill. 2018-kroner. Videre har Stortinget gitt sitt samtykke til at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger, i tråd med vilkårene i proposisjonen. Videre har Stortinget gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger