Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om provenynøytral omlegging av finansskatten der forhøgd arbeidsgivaravgift vert fjerna
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:01:51)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti om en provenynøytral omlegging av finansskatten der økt arbeidsgiveravgift fjernes. Forslaget ble enstemmig vedtatt med den endring at regjeringen ble bedt om å komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. I tillegg ble regjeringen senest i statsbudsjettet for 2019 bedt om å vurdere om utvidet grunnlag for merverdiavgift på finansielle tjenester og avgift på margininntekter er en modell det fortsatt bør jobbes med å innføre eller ikke, og å gi en vurdering av forslaget om økt selskapsskatt innbetalt i terminer.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger