Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:15:09)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 54 S (2018-2019) Endringer i statsbudsjettet under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) og Innst. 229 S (2018-2019).

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger