Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (24.11.2020 Kl. 15:01:14)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Dokument 3:6 (2019-2020) Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket og enstemmig vedtatt følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til hvordan anbefalingene i Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket skal følges opp på en måte som ivaretar det tredelte formålet i havressursloven og sikrer en forsvarlig forvaltning av kvotesystemet som skaper tillit hos alle aktører i fiskerinæringen."

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger