Voteringsoversikt for sak:

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:39:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:39:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:40:34)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:40:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:41:08)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 6 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:41:14)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, jf. Prop. 124 L (2019-2020) og Innst. 366 L (2019-2020). Den midlertidige loven er særskilt innrettet mot å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19 og gir et nytt hjemmelsgrunnlag for å videreføre forskrifter som legger begrensninger på adgangen til innreise til Norge. Innreisereiserestriksjonene har til nå vært regulert i bortvisningsforskriften med hjemmel i smittervernloven. Loven medfører i tillegg en endring når det gjelder vedtakskompetanse etter den eksisterende bestemmelsen om bortvisning av hensyn til folkehelsen i utlendingsloven § 17. Denne bestemmelsen benyttes i tilfeller hvor særreglene som er fastsatt for covid-19-situasjonen ikke kommer til anvendelse, og vil ha betydning også når særlovgivningen oppheves. Den midlertidig særloven skal gjelde fram til og med 31. oktober 2020.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet