Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding

    Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av rv. 4 på strekningene Lunner grense–Jaren og Lygna sør i Oppland. Vilkårene går fram av Prop. 50 S (2012–2013) og Innst. 176 S (2012–2013).

    Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Gå til voteringsoversikten