Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 19 fra Sosialistisk Venstreparti

  I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

  Kap.

  Post

  Formål

  Kroner

  115

  Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

  70

  Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med

  16 000 000

  fra kr 38 136 000 til kr 54 136 000

  163

  Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

  70

  Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, økes med

  650 000 000

  fra kr 3 339 042 000 til kr 3 989 042 000

  167

  Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  532 100 000

  fra kr 1 689 197 000 til kr 2 221 297 000

  260

  Universiteter og høyskoler

  50

  Statlige universiteter og høyskoler, økes med

  104 404 000

  fra kr 29 829 046 000 til kr 29 933 450 000

  276

  Fagskoleutdanning

  72

  Annen fagskoleutdanning, økes med

  42 000 000

  fra kr 66 747 000 til kr 108 747 000

  320

  Allmenne kulturformål

  86

  Talentutvikling, reduseres med

  13 500 000

  fra kr 30 000 000 til kr 16 500 000

  440

  Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  207 253 000

  fra kr 13 384 176 000 til kr 13 591 429 000

  490

  Utlendingsdirektoratet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  46 900 000

  fra kr 850 509 000 til kr 897 409 000

  73

  Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under post kap. 821 post 60, økes med

  18 500 000

  fra kr 14 407 000 til kr 32 907 000

  75

  Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med

  22 187 000

  fra kr 14 302 000 til kr 36 489 000

  571

  Rammetilskudd til kommuner

  60

  Innbyggertilskudd, økes med

  1 185 500 000

  fra kr 115 236 851 000 til kr 116 422 351 000

  572

  Rammetilskudd til fylkeskommuner

  60

  Innbyggertilskudd, økes med

  286 550 000

  fra kr 30 522 308 000 til kr 30 808 858 000

  576

  Vedlikehold og rehabilitering

  60

  (NY) Rentekompensasjon, bevilges med

  7 500 000

  600

  Arbeids- og sosialdepartementet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  4 000 000

  fra kr 180 942 000 til kr 176 942 000

  601

  Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  19 400 000

  fra kr 67 108 000 til kr 47 708 000

  605

  Arbeids- og velferdsetaten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  52 450 000

  fra kr 11 154 507 000 til kr 11 206 957 000

  612

  Tilskudd til Statens pensjonskasse

  1

  Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

  621 000 000

  fra kr 10 059 000 000 til kr 9 438 000 000

  634

  Arbeidsmarkedstiltak

  76

  Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med

  63 800 000

  fra kr 6 401 000 000 til kr 6 464 800 000

  642

  Petroleumstilsynet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  2 600 000

  fra kr 215 185 000 til kr 217 785 000

  666

  Avtalefestet pensjon (AFP)

  70

  Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

  6 000 000

  fra kr 1 510 000 000 til kr 1 504 000 000

  732

  Regionale helseforetak

  72

  Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med

  1 142 289 000

  fra kr 50 886 836 000 til kr 52 029 125 000

  761

  Omsorgstjeneste

  68

  Kompetanse og innovasjon, økes med

  48 200 000

  fra kr 259 954 000 til kr 308 154 000

  800

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  500 000

  fra kr 162 556 000 til kr 162 056 000

  820

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  22 000 000

  fra kr 196 995 000 til kr 218 995 000

  821

  Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

  60

  Integreringstilskudd, kan overføres, økes med

  123 522 000

  fra kr 6 881 469 000 til kr 7 004 991 000

  61

  Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

  2 133 000

  fra kr 434 534 000 til kr 436 667 000

  71

  Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med

  1 268 000

  fra kr 49 119 000 til kr 47 851 000

  822

  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  60

  Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

  162 221 000

  fra kr 1 572 481 000 til kr 1 734 702 000

  840

  Krisetiltak

  61

  Tilskudd til incest- og voldtektsentre, overslagsbevilgning, økes med

  2 500 000

  fra kr 79 980 000 til kr 82 480 000

  840

  Krisetiltak

  70

  Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, økes med

  6 650 000

  fra kr 37 982 000 til kr 44 632 000

  846

  Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, økes med

  600 000

  fra kr 13 646 000 til kr 14 246 000

  854

  Tiltak i barne- og ungdomsvernet

  65

  Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

  159 714 000

  fra kr 1 205 158 000 til kr 1 364 872 000

  915

  Regelråd for næringslivet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  7 000 000

  fra kr 7 000 000 til kr 0

  920

  Norges forskningsråd

  53

  (NY) Teknologioverføringsprogram, bevilges med

  35 000 000

  1149

  Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

  72

  Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, økes med

  7 000 000

  fra kr 26 680 000 til kr 33 680 000

  73

  Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres, økes med

  21 000 000

  fra kr 3 970 000 til kr 24 970 000

  74

  Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overføres, økes med

  6 000 000

  fra kr 2 665 000 til kr 8 665 000

  1320

  Statens vegvesen

  23

  Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres,kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, økes med

  27 000 000

  fra kr 10 484 517 000 til kr 10 511 517 000

  30

  Riksveginvesteringer, kan overføres,kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med

  88 000 000

  fra kr 11 862 671 000 til kr 11 950 671 000

  31

  Skredsikring riksveger, kan overføres,kan nyttes under post 30, økes med

  55 000 000

  fra kr 929 000 000 til kr 984 000 000

  63

  Tilskudd til gang- og sykkelveger, kan overføres, økes med

  20 000 000

  fra kr 85 000 000 til kr 105 000 000

  1350

  Jernbaneverket

  23

  Drift og vedlikehold, kan overføres,kan nyttes under post 30, økes med

  65 000 000

  fra kr 6 752 626 000 til kr 6 817 626 000

  1618

  Skatteetaten

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  50 900 000

  fra kr 4 872 776 000 til kr 4 821 876 000

  1710

  Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

  1

  Driftsutgifter, kan overføres, økes med

  4 147 000

  fra kr 3 317 685 000 til kr 3 321 832 000

  1792

  Norske styrker i utlandet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  50 000 000

  fra kr 570 367 000 til kr 520 367 000

  1810

  Oljedirektoratet

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

  40 750 000

  fra kr 133 450 000 til kr 174 200 000

  1820

  Norges vassdrags- og energidirektorat

  22

  Flom- og skredforebygging, kan overføres,kan nyttes under postene 60 og 72, økes med

  19 000 000

  fra kr 367 404 000 til kr 386 404 000

  1825

  Energiomlegging, energi- og klimateknologi

  32

  (NY) Rettighetsbaserte energitiltak, bevilges med

  100 000 000

  1830

  Forskning og næringsutvikling

  72

  Tilskudd til INTSOK, reduseres med

  8 500 000

  fra kr 17 000 000 til kr 8 500 000

  2410

  Statens lånekasse for utdanning

  50

  Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

  104 551 000

  fra kr 5 850 065 000 til kr 5 954 616 000

  72

  Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med

  74 098 000

  fra kr 894 282 000 til kr 968 380 000

  90

  Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

  263 610 000

  fra kr 23 583 114 000 til kr 23 319 504 000

  2412

  Husbanken

  90

  Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, økes med

  1 071 000 000

  fra kr 18 216 000 000 til kr 19 287 000 000

  2421

  Innovasjon Norge

  50

  Innovasjon – prosjekter, fond, økes med

  200 000 000

  fra kr 345 100 000 til kr 545 100 000

  2445

  Statsbygg

  31

  Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med

  5 000 000

  fra kr 49 000 000 til kr 54 000 000

  2670

  Alderdom

  70

  Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

  316 000 000

  fra kr 63 160 000 000 til kr 63 476 000 000

  3490

  Utlendingsdirektoratet

  3

  Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med

  21 805 000

  fra kr 15 584 000 til kr 37 389 000

  6

  Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, økes med

  18 500 000

  fra kr 14 407 000 til kr 32 907 000

  3821

  Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

  1

  Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

  258 540 000

  fra kr 204 390 000 til kr 462 930 000

  2

  Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

  18 019 000

  fra kr 34 421 000 til kr 52 440 000

  5312

  Husbanken

  90

  Avdrag, reduseres med

  351 000 000

  fra kr 11 038 000 000 til kr 10 687 000 000

  5521

  Merverdiavgift

  70

  Merverdiavgift, reduseres med

  10 000 000

  fra kr 256 190 000 000 til kr 256 180 000 000

  5526

  Avgift på alkohol

  70

  Avgift på alkohol, økes med

  75 000 000

  fra kr 12 600 000 000 til kr 12 675 000 000

  5531

  Avgift på tobakkvarer mv.

  70

  Avgift på tobakkvarer mv., reduseres med

  30 000 000

  fra kr 7 200 000 000 til kr 7 170 000 000

  5536

  Avgift på motorvogner mv.

  71

  Engangsavgift, økes med

  350 000 000

  fra kr 18 534 000 000 til kr 18 884 000 000

  5537

  Avgifter på båter mv.

  71

  (NY) Avgift på båtmotorer, bevilges med

  75 000 000

  5543

  Miljøavgift på mineralske produkter mv.

  70

  CO2-avgift, økes med

  1 162 500 000

  fra kr 5 790 000 000 til kr 6 952 500 000

  5548

  Miljøavgift på visse klimagasser

  70

  Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), økes med

  70 000 000

  fra kr 418 000 000 til kr 488 000 000

  5561

  Flyseteavgift

  70

  (NY) Flyseteavgift, bevilges med

  817 000 000

  5615

  Husbanken

  80

  Renter, reduseres med

  134 000 000

  fra kr 3 516 000 000 til kr 3 382 000 000

 • Forslag nr. 20 fra Sosialistisk Venstreparti

  Fra 1. juli 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter:

  • a) mineralolje (generell sats): kr 1,10 per liter.

   Mineralolje

   • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,25 per liter,

   • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,25 per liter,

   • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,51 per liter,

   • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,47 per liter,

   • som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,29 per liter,

  • b) bensin: kr 1,15 per liter,

  • c) naturgass: kr 1,02 per Sm3,

  • d) LPG: kr 1,43 per kg.

 • Forslag nr. 21 fra Sosialistisk Venstreparti

  Fra 1. juli 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjetterminen 2015.

  § 2 første ledd skal lyde:

  § 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

  Avgiftsgrupper

  Egenvekt (kg)

  Motor effekt (kW)

  NOX- utslipp (mg/km)

  CO2- utslipp (g/km)

  Slagvolum (cm3)

  Sats per enhet (kr)

  Vrakpant avgift (kr)

  Avgiftsgruppe A

  2 400

  Personbiler, vare-biler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

  0 – 1 150

  39,10

  1 151 – 1 400

  85,25

  1 401 – 1 500

  170,52

  over 1 500

  198,31

  0 – 70

  0

  71 – 100

  245,04

  101 – 140

  709,60

  over 140

  1 756,12

  over 0

  47,11

  Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

  utslipp 95 g/km og over

  0 – 95

  0

  96 – 120

  795,36

  121 – 160

  801,49

  161 – 230

  1 868,43

  over 230

  2 999,70

  CO2 -utslipp under 95 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m 50 g/km

  846,41

  CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

  1 004,66

  Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp

  - bensindrevne

  0 – 950

  15,19

  951 – 1 600

  50,59

  1 601 – 2 000

  118,75

  over 2 000

  128,09

  - ikke bensindrevne

  0 – 950

  11,64

  951 – 1 600

  41,31

  1 601 – 2 000

  96,93

  over 2 000

  100,83

  Avgiftsgruppe B

  2 400

  Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

  22 pst. av A

  22 pst. av A

  30 pst. av A

  Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

  utslipp 95 g/km og over

  0 – 95

  0

  96 – 120

  238,61

  121 – 160

  240,45

  over 160

  467,11

  CO2 -utslipp under 95 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 50 g/km

  253,92

  CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

  301,40

  Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

  30 pst. av A

  Avgiftsgruppe C

  2 400

  Campingbiler

  22 pst. av A

  22 pst. av A

  0 pst. av A

  22 pst. av A

  22 pst. av A

  Avgiftsgruppe D (Opphevet)

  Avgiftsgruppe E

  0

  Beltebiler

  36 pst. av verdiavgifts-grunnlaget

  Avgiftsgruppe F

  0

  Motorsykler

  11 275

  0 – 11

  0

  over 11

  501,76

  0 – 125

  0

  126 – 900

  38,73

  over 900

  84,92

  Avgiftsgruppe G

  2 400

  Beltemotorsykler

  0 – 100

  15,89

  101 – 200

  31,78

  over 200

  63,54

  0 – 20

  42,38

  21 – 40

  84,73

  over 40

  169,45

  0 – 200

  3,32

  201 – 400

  6,63

  over 400

  13,24

  Avgiftsgruppe H

  2 400

  Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede

  40 pst. av A

  40 pst. av A

  100 pst. av A

  Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

  utslipp 95 g/km og over

  0 – 95

  0

  96 – 120

  795,36

  over 120

  801,49

  CO2 -utslipp under 95 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 50 g/km

  846,41

  CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

  1 004,66

  Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp

  100 pst. av A

  Avgiftsgruppe I

  2 400

  Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

  3 713

  Avgiftsgruppe J

  2 400

  Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

  40 pst. av A

  40 pst. av A

  0 pst. av A

  Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

  utslipp 95 g/km og over

  0 – 95

  0

  96 – 120

  318,14

  121 – 160

  320,60

  over 160

  747,37

  CO2 -utslipp under 95 t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 50 g/km

  338,56

  CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

  401,86

  Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

  40 pst. av A

 • Forslag nr. 22 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortingets vedtak om avgift på båtmotorer skal lyde:

  § 1 Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av båtmotorer (framdriftsmotorer) på minst 9 hk med kr 165,00 per hk. Avgiftsplikten omfatter også båtmotorer til bruk i vannscootere eller jetski og motorblokker til båtmotorer, men ikke elektriske motorer.

  Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

  § 2 Det gis fritak for avgift på båtmotorer som

  • a) fra produsents, importørs eller forhandlers lager

   • 1. utføres til utlandet,

   • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

  • b) innføres som reisegods, flyttegods eller arvegods etter tolloven § 5-1,

  • c) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

   • 1. diplomater,

   • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

   • 3. Den nordiske investeringsbank,

  • d) kommer i retur til produsents, importørs eller forhandlers lager,

  • e) skal gjenutføres etter reglene i tolloven kapittel 6,

  • f) fra produsents, importørs eller forhandlers lager leveres til bruk i fartøy som er registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, unntatt utenbordsmotorer og hekkaggregater,

  • g) fra produsents, importørs eller forhandlers lager leveres til bruk i fartøy mv. som er registrert i skipsregisteret, unntatt fritidsbåter,

  • h) brukes i Forsvarets marinefartøy,

  • i) returneres til selger i utlandet på grunn av reklamasjon.

  Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

  § 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

  § 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

 • Forslag nr. 23 fra Sosialistisk Venstreparti

  § 1 Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK betales med kr 0,500 per kg multiplisert med den GWP-verdi (global warming potential) den enkelte avgiftspliktige HFK- og PFK-gassen representerer.

 • Forslag nr. 26 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen ved eierstyring sørge for at Statoil i så stor grad som mulig benytter seg av lokale leverandører.

 • Forslag nr. 29 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen innføre rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet og/eller veiledning og arbeidstilbud innen tre måneder for ungdom under 25 år som ikke er i utdanning eller arbeid. Denne retten skal ikke erstatte ordinær studiefinansiering.

 • Forslag nr. 32 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Vestlandet under Innovasjon Norge på 5 000 000 000 kroner.

 • Forslag nr. 33 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et Pilotinvest-fond under Innovasjon Norge på 3 500 000 000 kroner, og der avkastningen skal brukes på fornybar energi, ENØK og annen miljøteknologi.

 • Forslag nr. 34 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Nord-Norge under Innovasjon Norge på 5 000 000 000 kroner.

 • Forslag nr. 35 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen tilby rentekompensasjon til kommuner for å lånefinansiere etterslep i vedlikehold av vann og avløp på inntil 2 mrd. kroner i 2015.

Gå til voteringsoversikten