Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 24 fra Sosialistisk Venstreparti

  § 1 Fra 1. september 2015 skal det i henhold til lov 19. mai nr. 11 om særavgift betales avgift til statskassen på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med kr 100 per billett.

  Departementet kan gi forskrifter om hva som skal anses som ervervsmessig flyging og om avgrensing av avgiftsplikten.

  § 2 Det gis fritak for avgift på:

  • a) flyging av luftbefordrerens ansatte på tjenestereise.

  • b) flyging av barn under 2 år.

  • c) flyging av transitt- og transferpassasjerer, såfremt reisen står i direkte forbindelse med annen flyreise. Fritaket gjelder ikke for flyging som nevnt under bokstav d i direkte tilknytning til annen avgiftspliktig reise.

  • d) flyging av mannskap til og fra anlegg eller innretning på kontinentalsokkelen i Nordsjøen i tilknytning til utnyttelse av naturforekomster der.

  • e) Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

  § 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

  § 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

 • Forslag nr. 30 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret på opptil 400 mill. kroner for investeringer i å bygge opp et fullskala demonstrasjonsanlegg for havvind.

 • Forslag nr. 31 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 legge fram forslag til teknologidrivende støtteordninger for fornybar energi og teknologi for innføring i 2020.

 • Forslag nr. 36 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen gi kommunene tillatelse til selv å fastsette nivået på lokalt innførte piggdekkgebyr.

 • Forslag nr. 37 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen gi kommunene flere ulike satser å velge mellom ved innføring av piggdekkgebyr.

 • Forslag nr. 38 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen endre målsettingen for engangsavgiften fra 85 gram CO2 per km til at 9 av 10 nye biler som selges i 2020, skal være nullutslippsbiler.

Gå til voteringsoversikten