Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 39 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen gjennomføre omprioritering av rassikringsmidler til utbedring langs E16 i Hordaland i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet for 2015, og ber om at det avsettes midler til planlagte prioriterte prosjekter i Hordaland i budsjettåret 2016.

Gå til voteringsoversikten