Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 25 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen påse at oljeselskapene raskt tar i bruk ledig riggkapasitet for permanent å plugge brønner som i dag er midlertidig plugget på norsk sokkel.

  • Forslag nr. 27 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen innføre strengere krav om bruk av lærlinger som betingelse ved offentlige anbud.

  • Forslag nr. 28 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen påse at kommuner og fylkeskommuner tar inn flere lærlinger i sine velferdstilbud.

Gå til voteringsoversikten