Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet

  I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

  Kap.

  Post

  Formål

  Kroner

  21

  Statsrådet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  4 900 000

  fra kr 154 549 000 til kr 159 449 000

  260

  Universiteter og høyskoler

  50

  Statlige universiteter og høyskoler, økes med

  97 104 000

  fra kr 29 829 046 000 til kr 29 926 150 000

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, økes med

  17 100 000

  fra kr 408 500 000 til kr 425 600 000

  320

  Allmenne kulturformål

  73

  Nasjonale kulturbygg, kan overføres, økes med

  10 000 000

  fra kr 210 216 000 til kr 220 216 000

  328

  Museums- og andre kulturvernformål

  70

  Det nasjonale museumsnettverket, økes med

  5 500 000

  fra kr 1 082 552 000 til kr 1 088 052 000

  340

  Den norske kirke

  1

  Driftsutgifter, økes med

  22 800 000

  fra kr 1 207 676 000 til kr 1 230 476 000

  490

  Utlendingsdirektoratet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  23 900 000

  fra kr 850 509 000 til kr 874 409 000

  571

  Rammetilskudd til kommuner

  60

  Innbyggertilskudd, økes med

  1 058 800 000

  fra kr 115 236 851 000 til kr 116 295 651 000

  572

  Rammetilskudd til fylkeskommuner

  60

  Innbyggertilskudd, økes med

  379 200 000

  fra kr 30 522 308 000 til kr 30 901 508 000

  605

  Arbeids- og velferdsetaten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  17 100 000

  fra kr 11 154 507 000 til kr 11 171 607 000

  634

  Arbeidsmarkedstiltak

  76

  Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med

  12 475 000

  fra kr 6 401 000 000 til kr 6 413 475 000

  900

  Nærings- og fiskeridepartementet

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

  31 000 000

  fra kr 44 021 000 til kr 75 021 000

  919

  Diverse fiskeriformål

  75

  Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med

  5 000 000

  fra kr 26 200 000 til kr 31 200 000

  920

  Norges forskningsråd

  50

  Tilskudd til forskning, økes med

  1 500 000

  fra kr 2 055 913 000 til kr 2 057 413 000

  1144

  Regionale og lokale tiltak i landbruket

  77

  Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, økes med

  4 000 000

  fra kr 4 002 000 til kr 8 002 000

  1149

  Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

  71

  Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, økes med

  17 500 000

  fra kr 42 444 000 til kr 59 944 000

  1320

  Statens vegvesen

  30

  Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med

  88 000 000

  fra kr 11 862 671 000 til kr 11 950 671 000

  1350

  Jernbaneverket

  23

  Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med

  50 000 000

  fra kr 6 752 626 000 til kr 6 802 626 000

  1618

  Skatteetaten

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  57 900 000

  fra kr 4 872 776 000 til kr 4 814 876 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  5 000 000

  fra kr 157 700 000 til kr 162 700 000

  1790

  Kystvakten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  3 930 000

  fra kr 1 034 780 000 til kr 1 038 710 000

  2410

  Statens lånekasse for utdanning

  50

  Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

  89 927 000

  fra kr 5 850 065 000 til kr 5 939 992 000

  2410

  Statens lånekasse for utdanning

  72

  Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med

  73 808 000

  fra kr 894 282 000 til kr 968 090 000

  90

  Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

  263 677 000

  fra kr 23 583 114 000 til kr 23 319 437 000

  2421

  Innovasjon Norge

  72

  Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, økes med

  10 000 000

  fra kr 291 100 000 til kr 301 100 000

  74

  Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med

  15 000 000

  fra kr 475 200 000 til kr 490 200 000

  75

  (NY) Marint verdiskapingsprogram, bevilges med

  10 000 000

  76

  Miljøteknologi, kan overføres, økes med

  100 000 000

  fra kr 330 000 000 til kr 430 000 000

  2430

  Akseleratorprogram gründerbedrifter

  90

  (NY) Statlig andel, bevilges med

  125 000 000

  5526

  Avgift på alkohol

  70

  Avgift på alkohol, økes med

  95 000 000

  fra kr 12 600 000 000 til kr 12 695 000 000

  5531

  Avgift på tobakkvarer mv.

  70

  Avgift på tobakkvarer mv., økes med

  105 000 000

  fra kr 7 200 000 000 til kr 7 305 000 000

  5538

  Veibruksavgift på drivstoff

  70

  Veibruksavgift på bensin, økes med

  55 500 000

  fra kr 5 680 000 000 til kr 5 735 500 000

  71

  Veibruksavgift på autodiesel, reduseres med

  273 500 000

  fra kr 11 090 000 000 til kr 10 816 500 000

 • Forslag nr. 10 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen innlemme dagens aktive undervisningsfartøy, Gann og Sjøkurs, under ny nettolønnsordning for seilskip.

 • Forslag nr. 11 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget viser til den situasjonen man nå har i oppdragsmarkedet for offshorefartøy, og ber regjeringen vurdere å utvide nettolønnsordningen for sjøfolk til også å omfatte offshorefartøy.

 • Forslag nr. 13 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av at overgangsordningen for uføre med gjeld forlenges ut over tre år, eller gjøres permanent.

 • Forslag nr. 15 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen fremlegge en konsekvensanalyse for Stortinget av de foreslåtte endringene i den sentrale helseforvaltningen, med unntak for forslaget om opprettelse av et nytt direktorat for E-helse, før en omlegging settes i verk. Analysen må redegjøre for hvordan en omorganisering styrker kvaliteten på forvaltningen, at det sannsynliggjøres at omlegging ikke fører til nye økninger i antallet helsebyråkrater, at det beregnes hva kostnadene ved en omlegging vil være, hvor det er effektivisering eller andre gevinster å hente ut og hvordan omlegging kan gjennomføres uten at det går ut over pasientene – særlig når det gjelder omlegging av klageordningene.

Gå til voteringsoversikten