Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall I.

  I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

  Kap.

  Post

  Formål

  Kroner

  21

  Statsrådet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  6 900 000

  fra kr 154 549 000 til kr 161 449 000

  24

  Regjeringsadvokaten

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  6 800 000

  fra kr 14 382 000 til kr 21 182 000

  41

  Stortinget

  1

  Driftsutgifter, økes med

  17 600 000

  fra kr 875 000 000 til kr 892 600 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  66 700 000

  fra kr 346 300 000 til kr 413 000 000

  73

  Kontingenter, internasjonale delegasjoner, økes med

  1 000 000

  fra kr 13 000 000 til kr 14 000 000

  43

  Stortingets ombudsmann for forvaltningen

  1

  Driftsutgifter, økes med

  3 400 000

  fra kr 64 300 000 til kr 67 700 000

  61

  Høyesterett

  1

  Driftsutgifter, økes med

  7 300 000

  fra kr 92 352 000 til kr 99 652 000

  100

  Utenriksdepartementet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  2 790 000

  fra kr 1 930 000 000 til kr 1 927 210 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  1 500 000

  fra kr 10 503 000 til kr 12 003 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  3 000 000

  fra kr 11 516 000 til kr 14 516 000

  71

  Diverse tilskudd, økes med

  500 000

  fra kr 18 075 000 til kr 18 575 000

  116

  Deltaking i internasjonale organisasjoner

  70

  Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

  64 000 000

  fra kr 1 293 554 000 til kr 1 357 554 000

  118

  Nordområdetiltak mv.

  70

  Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres,kan nyttes under post 1,reduseres med

  10 000 000

  fra kr 355 688 000 til kr 345 688 000

  140

  Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

  1

  Driftsutgifter, økes med

  12 380 000

  fra kr 1 245 501 000 til kr 1 257 881 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  2 000 000

  fra kr 21 556 000 til kr 23 556 000

  141

  Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  2 181 000

  fra kr 236 373 000 til kr 234 192 000

  163

  Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

  70

  Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres,økes med

  250 000 000

  fra kr 3 339 042 000 til kr 3 589 042 000

  164

  Fred, forsoning og demokrati

  70

  Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres,reduseres med

  24 300 000

  fra kr 655 900 000 til kr 631 600 000

  165

  Forskning, kompetanseheving og evaluering

  71

  Faglig samarbeid, kan overføres,reduseres med

  20 000 000

  fra kr 415 900 000 til kr 395 900 000

  166

  Miljø og bærekraftig utvikling mv.

  70

  Ymse tilskudd, kan overføres,reduseres med

  5 000 000

  fra kr 5 000 000 til kr 0

  72

  Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, reduseres med

  10 000 000

  fra kr 942 200 000 til kr 932 200 000

  74

  Fornybar energi, kan overføres,reduseres med

  150 000 000

  fra kr 1 090 000 000 til kr 940 000 000

  167

  Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  259 300 000

  fra kr 1 689 197 000 til kr 1 948 497 000

  170

  FN-organisasjoner mv.

  81

  Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres, reduseres med

  15 000 000

  fra kr 140 000 000 til kr 125 000 000

  171

  Multilaterale finansinstitusjoner

  70

  Verdensbanken, kan overføres,reduseres med

  3 300 000

  fra kr 901 000 000 til kr 897 700 000

  71

  Regionale banker og fond, kan overføres,økes med

  8 300 000

  fra kr 861 500 000 til kr 869 800 000

  72

  Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, reduseres med

  40 000 000

  fra kr 259 500 000 til kr 219 500 000

  200

  Kunnskapsdepartementet

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

  907 000

  fra kr 2 673 000 til kr 1 766 000

  225

  Tiltak i grunnopplæringen

  64

  Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge, reduseres med

  3 090 000

  fra kr 160 410 000 til kr 157 320 000

  65

  Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, reduseres med

  22 747 000

  fra kr 465 500 000 til kr 442 753 000

  70

  Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, økes med

  6 000 000

  fra kr 50 408 000 til kr 56 408 000

  74

  Tilskudd til organisasjoner, økes med

  2 500 000

  fra kr 15 432 000 til kr 17 932 000

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  63

  Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn, reduseres med

  50 000 000

  fra kr 200 000 000 til kr 150 000 000

  228

  Tilskudd til private skoler mv.

  71

  Private videregående skoler, overslagsbevilgning,økes med

  2 000 000

  fra kr 1 468 254 000 til kr 1 470 254 000

  252

  EUs utdannings- og ungdomsprogram

  70

  Tilskudd, reduseres med

  49 292 000

  fra kr 439 921 000 til kr 390 629 000

  253

  Folkehøyskoler

  70

  Tilskudd til folkehøyskoler, økes med

  700 000

  fra kr 766 016 000 til kr 766 716 000

  257

  Program for basiskompetanse i arbeidslivet

  70

  Tilskudd, kan overføres,økes med

  2 000 000

  fra kr 163 518 000 til kr 165 518 000

  258

  Tiltak for livslang læring

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1,reduseres med

  1 286 000

  fra kr 64 367 000 til kr 63 081 000

  260

  Universiteter og høyskoler

  50

  Statlige universiteter og høyskoler, økes med

  15 204 000

  fra kr 29 829 046 000 til kr 29 844 250 000

  70

  Private høyskoler, økes med

  10 095 000

  fra kr 1 228 002 000 til kr 1 238 097 000

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres,økes med

  11 400 000

  fra kr 408 500 000 til kr 419 900 000

  280

  Felles enheter

  73

  Tilskudd til NORDUnet, kan overføres,økes med

  5 400 000

  fra kr 24 694 000 til kr 30 094 000

  281

  Felles tiltak for universiteter og høyskoler

  1

  Driftsutgifter, kan nyttes under post 70,reduseres med

  5 276 000

  fra kr 121 853 000 til kr 116 577 000

  70

  Andre overføringer, kan nyttes under post 1,økes med

  4 122 000

  fra kr 46 388 000 til kr 50 510 000

  73

  Tilskudd til internasjonale programmer, økes med

  1 100 000

  fra kr 67 148 000 til kr 68 248 000

  283

  Meteorologiformål

  50

  Meteorologisk institutt, økes med

  13 300 000

  fra kr 284 957 000 til kr 298 257 000

  72

  Internasjonale samarbeidsprosjekter, økes med

  2 730 000

  fra kr 94 234 000 til kr 96 964 000

  285

  Norges forskningsråd

  53

  Strategiske satsinger, økes med

  15 000 000

  fra kr 1 004 814 000 til kr 1 019 814 000

  287

  Forskningsinstitutter og andre tiltak

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 71,økes med

  1 362 000

  fra kr 39 704 000 til kr 41 066 000

  53

  NUPI, økes med

  875 000

  fra kr 4 616 000 til kr 5 491 000

  288

  Internasjonale samarbeidstiltak

  72

  Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med

  45 197 000

  fra kr 246 426 000 til kr 291 623 000

  73

  EUs rammeprogram for forskning, kan overføres,økes med

  344 294 000

  fra kr 2 053 648 000 til kr 2 397 942 000

  75

  UNESCO-kontingent, økes med

  2 644 000

  fra kr 18 573 000 til kr 21 217 000

  300

  Kulturdepartementet

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  2 537 000

  fra kr 2 336 000 til kr 4 873 000

  310

  Tilskudd til trossamfunn m.m.

  60

  Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom, reduseres med

  4 000 000

  fra kr 10 661 000 til kr 6 661 000

  314

  Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

  71

  Kulturnæringsprosjekter, reduseres med

  500 000

  fra kr 7 134 000 til kr 6 634 000

  315

  Frivillighetsformål

  75

  (NY) Herreløs arv til frivillige organisasjoner, bevilges med

  6 500 000

  79

  Til disposisjon, økes med

  9 000 000

  fra kr 3 773 000 til kr 12 773 000

  82

  Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

  25 000 000

  fra kr 100 018 000 til kr 125 018 000

  320

  Allmenne kulturformål

  21

  Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  6 700 000

  fra kr 9 972 000 til kr 16 672 000

  73

  Nasjonale kulturbygg, kan overføres,økes med

  5 000 000

  fra kr 210 216 000 til kr 215 216 000

  79

  Til disposisjon, kan nyttes under post 1,reduseres med

  500 000

  fra kr 7 641 000 til kr 7 141 000

  321

  Kunstnerformål

  73

  Kunstnerstipend m.m., kan overføres,reduseres med

  19 300 000

  fra kr 177 610 000 til kr 158 310 000

  74

  Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning,økes med

  19 300 000

  fra kr 104 906 000 til kr 124 206 000

  323

  Musikkformål

  70

  Nasjonale institusjoner, økes med

  2 500 000

  fra kr 277 279 000 til kr 279 779 000

  326

  Språk-, litteratur- og bibliotekformål

  1

  Driftsutgifter, økes med

  1 580 000

  fra kr 516 469 000 til kr 518 049 000

  78

  Ymse faste tiltak, økes med

  1 000 000

  fra kr 72 394 000 til kr 73 394 000

  328

  Museums- og andre kulturvernformål

  70

  Det nasjonale museumsnettverket, økes med

  4 500 000

  fra kr 1 082 552 000 til kr 1 087 052 000

  329

  Arkivformål

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  21 000

  fra kr 21 153 000 til kr 21 174 000

  334

  Film- og medieformål

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  2 860 000

  fra kr 154 604 000 til kr 151 744 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  2 869 000

  fra kr 8 756 000 til kr 11 625 000

  78

  Ymse faste tiltak, økes med

  1 827 000

  fra kr 23 485 000 til kr 25 312 000

  339

  Lotteri- og stiftelsestilsynet

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  7 000

  fra kr 6 820 000 til kr 6 827 000

  340

  Den norske kirke

  1

  Driftsutgifter, økes med

  22 800 000

  fra kr 1 207 676 000 til kr 1 230 476 000

  71

  Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, økes med

  2 500 000

  fra kr 81 297 000 til kr 83 797 000

  400

  Justis- og beredskapsdepartementet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  50 000

  fra kr 341 411 000 til kr 341 361 000

  21

  (NY) Spesielle driftsutgifter, kan overføres,bevilges med

  15 000 000

  71

  Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

  50 000

  fra kr 12 791 000 til kr 12 841 000

  410

  Tingrettene og lagmannsrettene

  1

  Driftsutgifter, økes med

  27 300 000

  fra kr 1 811 200 000 til kr 1 838 500 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  11 359 000

  fra kr 77 279 000 til kr 65 920 000

  414

  Forliksråd og andre domsutgifter

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  13 000 000

  fra kr 176 546 000 til kr 163 546 000

  430

  Kriminalomsorgen

  1

  Driftsutgifter, økes med

  1 000 000

  fra kr 3 859 582 000 til kr 3 860 582 000

  432

  Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

  1

  Driftsutgifter, økes med

  1 000 000

  fra kr 185 295 000 til kr 186 295 000

  440

  Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  180 553 000

  fra kr 13 384 176 000 til kr 13 564 729 000

  23

  Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, økes med

  11 359 000

  fra kr 11 262 000 til kr 22 621 000

  60

  Tilskudd til kommuner, økes med

  10 000 000

  fra kr 5 501 000 til kr 15 501 000

  70

  Tilskudd, økes med

  2 750 000

  fra kr 61 742 000 til kr 64 492 000

  73

  Tilskudd til EUs grense- og visumfond, reduseres med

  116 644 000

  fra kr 116 644 000 til kr 0

  444

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

  1

  Driftsutgifter, økes med

  77 100 000

  fra kr 631 263 000 til kr 708 363 000

  451

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  70

  Overføringer til private, økes med

  2 000 000

  fra kr 13 280 000 til kr 15 280 000

  454

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  7 500 000

  fra kr 699 694 000 til kr 692 194 000

  456

  Direktoratet for nødkommunikasjon

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  90 000 000

  fra kr 679 621 000 til kr 589 621 000

  460

  Spesialenheten for politisaker

  1

  Driftsutgifter, økes med

  4 300 000

  fra kr 40 101 000 til kr 44 401 000

  466

  Særskilte straffesaksutgifter m.m.

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  202 000 000

  fra kr 1 209 588 000 til kr 1 007 588 000

  467

  Norsk Lovtidend

  1

  Driftsutgifter, økes med

  1 200 000

  fra kr 3 315 000 til kr 4 515 000

  469

  Vergemålsordningen

  1

  Driftsutgifter, økes med

  15 000 000

  fra kr 168 780 000 til kr 183 780 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  20 000 000

  fra kr 72 208 000 til kr 92 208 000

  470

  Fri rettshjelp

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  102 000 000

  fra kr 765 111 000 til kr 663 111 000

  72

  Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, økes med

  180 000

  fra kr 34 333 000 til kr 34 513 000

  472

  Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

  70

  Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning,reduseres med

  65 000 000

  fra kr 371 894 000 til kr 306 894 000

  474

  Konfliktråd

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  2 000 000

  fra kr 96 417 000 til kr 94 417 000

  475

  Bobehandling

  1

  Driftsutgifter, økes med

  8 000 000

  fra kr 65 925 000 til kr 73 925 000

  480

  Svalbardbudsjettet

  50

  Tilskudd, økes med

  50 000

  fra kr 283 665 000 til kr 283 715 000

  490

  Utlendingsdirektoratet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  21 900 000

  fra kr 850 509 000 til kr 872 409 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med

  113 003 000

  fra kr 1 519 497 000 til kr 1 632 500 000

  60

  Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, reduseres med

  7 099 000

  fra kr 286 303 000 til kr 279 204 000

  70

  Stønader til beboere i asylmottak, økes med

  13 800 000

  fra kr 408 333 000 til kr 422 133 000

  75

  Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,økes med

  6 787 000

  fra kr 14 302 000 til kr 21 089 000

  491

  Utlendingsnemnda

  1

  Driftsutgifter, kan nyttes under post 21,reduseres med

  2 000 000

  fra kr 268 788 000 til kr 266 788 000

  500

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  1 562 000

  fra kr 352 738 000 til kr 351 176 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

  5 499 000

  fra kr 109 860 000 til kr 104 361 000

  510

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

  1

  Driftsutgifter, økes med

  11 886 000

  fra kr 568 302 000 til kr 580 188 000

  23

  (NY) 22. juli-senteret, bevilges med

  5 500 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  9 800 000

  fra kr 18 800 000 til kr 28 600 000

  46

  (NY) Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, kan overføres,bevilges med

  8 000 000

  530

  Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

  33

  Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres,økes med

  40 000 000

  fra kr 1 064 600 000 til kr 1 104 600 000

  541

  IKT-politikk

  22

  Samordning av IKT-politikken, kan overføres,reduseres med

  1 150 000

  fra kr 9 390 000 til kr 8 240 000

  70

  (NY) Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, bevilges med

  550 000

  545

  Datatilsynet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  2 830 000

  fra kr 37 262 000 til kr 40 092 000

  551

  Regional utvikling og nyskaping

  60

  Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, økes med

  15 000 000

  fra kr 1 144 600 000 til kr 1 159 600 000

  552

  Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

  72

  Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres,reduseres med

  6 500 000

  fra kr 486 650 000 til kr 480 150 000

  560

  Sametinget

  50

  Sametinget, økes med

  1 000 000

  fra kr 276 634 000 til kr 277 634 000

  563

  Internasjonalt reindriftssenter

  1

  Driftsutgifter, økes med

  928 000

  fra kr 4 246 000 til kr 5 174 000

  567

  Nasjonale minoriteter

  72

  Det mosaiske trossamfund, økes med

  1 700 000

  fra kr 4 500 000 til kr 6 200 000

  571

  Rammetilskudd til kommuner

  60

  Innbyggertilskudd, økes med

  1 100 500 000

  fra kr 115 236 851 000 til kr 116 337 351 000

  64

  Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, reduseres med

  3 000 000

  fra kr 2 166 000 000 til kr 2 163 000 000

  572

  Rammetilskudd til fylkeskommuner

  60

  Innbyggertilskudd, økes med

  241 550 000

  fra kr 30 522 308 000 til kr 30 763 858 000

  64

  Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, økes med

  3 000 000

  fra kr 624 000 000 til kr 627 000 000

  573

  Kommunereform

  60

  (NY) Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing, bevilges med

  40 000 000

  578

  Valgdirektorat

  1

  (NY) Driftsutgifter, bevilges med

  3 000 000

  581

  Bolig- og bomiljøtiltak

  76

  Tilskudd til utleieboliger, kan overføres,økes med

  50 000 000

  fra kr 669 500 000 til kr 719 500 000

  587

  Direktoratet for byggkvalitet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  360 000

  fra kr 84 927 000 til kr 85 287 000

  590

  Planlegging og byutvikling

  71

  Internasjonale organisasjoner, økes med

  99 000

  fra kr 700 000 til kr 799 000

  595

  Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  10 000 000

  fra kr 462 541 000 til kr 472 541 000

  600

  Arbeids- og sosialdepartementet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  6 000 000

  fra kr 180 942 000 til kr 186 942 000

  601

  Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  14 400 000

  fra kr 67 108 000 til kr 52 708 000

  70

  Tilskudd, økes med

  19 417 000

  fra kr 27 710 000 til kr 47 127 000

  604

  Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,kan nyttes under post 21,reduseres med

  20 000 000

  fra kr 142 500 000 til kr 122 500 000

  605

  Arbeids- og velferdsetaten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  21 550 000

  fra kr 11 154 507 000 til kr 11 176 057 000

  70

  Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres,reduseres med

  30 000 000

  fra kr 215 690 000 til kr 185 690 000

  611

  Pensjoner av statskassen

  1

  Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

  4 300 000

  fra kr 13 600 000 til kr 17 900 000

  612

  Tilskudd til Statens pensjonskasse

  1

  Driftsutgifter, overslagsbevilgning,reduseres med

  654 000 000

  fra kr 10 259 000 000 til kr 9 605 000 000

  70

  For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,reduseres med

  7 000 000

  fra kr 114 000 000 til kr 107 000 000

  613

  Arbeidsgiveravgift til folketrygden

  1

  Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

  22 000 000

  fra kr 1 094 000 000 til kr 1 116 000 000

  614

  Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  18 000 000

  fra kr 66 000 000 til kr 48 000 000

  90

  Utlån, overslagsbevilgning,reduseres med

  11 400 000 000

  fra kr 20 100 000 000 til kr 8 700 000 000

  615

  Yrkesskadeforsikring

  1

  Driftsutgifter, overslagsbevilgning,reduseres med

  10 000 000

  fra kr 101 000 000 til kr 91 000 000

  621

  Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  900 000

  fra kr 73 436 000 til kr 72 536 000

  634

  Arbeidsmarkedstiltak

  21

  Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres,reduseres med

  8 500 000

  fra kr 52 220 000 til kr 43 720 000

  76

  Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres,reduseres med

  80 950 000

  fra kr 6 401 000 000 til kr 6 320 050 000

  78

  Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, reduseres med

  2 600 000

  fra kr 67 360 000 til kr 64 760 000

  635

  Ventelønn

  1

  Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

  6 000 000

  fra kr 60 000 000 til kr 66 000 000

  640

  Arbeidstilsynet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  1 000 000

  fra kr 540 620 000 til kr 539 620 000

  642

  Petroleumstilsynet

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  5 000 000

  fra kr 21 276 000 til kr 26 276 000

  646

  Pionerdykkere i Nordsjøen

  1

  (NY) Driftsutgifter, kan overføres,bevilges med

  120 000

  72

  Tilskudd, kan overføres,reduseres med

  120 000

  fra kr 3 300 000 til kr 3 180 000

  660

  Krigspensjon

  71

  Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning,økes med

  5 000 000

  fra kr 267 000 000 til kr 272 000 000

  666

  Avtalefestet pensjon (AFP)

  70

  Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

  10 000 000

  fra kr 1 517 000 000 til kr 1 507 000 000

  667

  Supplerende stønad til personer over 67 år

  70

  Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

  27 400 000

  fra kr 441 400 000 til kr 414 000 000

  700

  Helse- og omsorgsdepartementet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  222 000

  fra kr 209 728 000 til kr 209 506 000

  701

  IKT i helse- og omsorgssektoren

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  15 803 000

  fra kr 264 514 000 til kr 280 317 000

  703

  Internasjonalt samarbeid

  70

  Tilskudd, kan overføres,reduseres med

  15 803 000

  fra kr 15 803 000 til kr 0

  710

  Nasjonalt folkehelseinstitutt

  1

  Driftsutgifter, økes med

  20 100 000

  fra kr 645 036 000 til kr 665 136 000

  711

  Ernæring og mattrygghet

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 70,økes med

  3 000 000

  fra kr 20 113 000 til kr 23 113 000

  74

  Skolefrukt, kan overføres,reduseres med

  3 000 000

  fra kr 36 729 000 til kr 33 729 000

  715

  Statens strålevern

  1

  Driftsutgifter, økes med

  4 900 000

  fra kr 77 557 000 til kr 82 457 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  4 000 000

  fra kr 30 913 000 til kr 26 913 000

  719

  Annet folkehelsearbeid

  79

  Andre tilskudd, kan overføres,kan nyttes under post 21,økes med

  4 000 000

  fra kr 21 308 000 til kr 25 308 000

  720

  Helsedirektoratet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  400 000

  fra kr 1 091 462 000 til kr 1 091 062 000

  723

  Pasientskadenemnda

  1

  Driftsutgifter, økes med

  7 000 000

  fra kr 68 600 000 til kr 75 600 000

  732

  Regionale helseforetak

  72

  Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,økes med

  1 137 289 000

  fra kr 50 886 836 000 til kr 52 024 125 000

  73

  Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

  277 284 000

  fra kr 17 963 506 000 til kr 18 240 790 000

  74

  Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

  184 415 000

  fra kr 13 580 126 000 til kr 13 764 541 000

  75

  Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

  130 912 000

  fra kr 12 182 401 000 til kr 12 313 313 000

  77

  Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning,økes med

  39 000 000

  fra kr 3 630 904 000 til kr 3 669 904 000

  733

  Habilitering og rehabilitering

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,økes med

  1 000 000

  fra kr 12 395 000 til kr 13 395 000

  72

  Kjøp av opptrening mv., kan overføres,reduseres med

  1 000 000

  fra kr 6 097 000 til kr 5 097 000

  734

  Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

  70

  Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, økes med

  4 000 000

  fra kr 2 491 000 til kr 6 491 000

  761

  Omsorgstjeneste

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,reduseres med

  78 400 000

  fra kr 214 753 000 til kr 136 353 000

  60

  Kommunale kompetansetiltak, kan overføres,reduseres med

  4 000 000

  fra kr 113 460 000 til kr 109 460 000

  68

  Kompetanse og innovasjon, reduseres med

  1 800 000

  fra kr 259 954 000 til kr 258 154 000

  71

  Frivillig arbeid mv., økes med

  3 000 000

  fra kr 10 164 000 til kr 13 164 000

  79

  Andre tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

  87 000 000

  fra kr 14 583 000 til kr 101 583 000

  762

  Primærhelsetjeneste

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,økes med

  10 000 000

  fra kr 40 284 000 til kr 50 284 000

  63

  Allmennlegetjenester, reduseres med

  12 800 000

  fra kr 133 411 000 til kr 120 611 000

  765

  Psykisk helse og rusarbeid

  72

  Frivillig arbeid mv., kan overføres,kan nyttes under post 21,økes med

  8 600 000

  fra kr 219 223 000 til kr 227 823 000

  75

  Vold og traumatisk stress, økes med

  4 000 000

  fra kr 146 861 000 til kr 150 861 000

  781

  Forsøk og utvikling mv.

  79

  Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

  1 000 000

  fra kr 51 160 000 til kr 52 160 000

  783

  Personell

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,økes med

  10 000 000

  fra kr 28 691 000 til kr 38 691 000

  79

  Andre tilskudd, kan nyttes under post 21,reduseres med

  10 000 000

  fra kr 33 911 000 til kr 23 911 000

  800

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  526 000

  fra kr 11 917 000 til kr 11 391 000

  820

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  1 200 000

  fra kr 196 995 000 til kr 198 195 000

  821

  Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

  21

  Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, reduseres med

  3 922 000

  fra kr 39 492 000 til kr 35 570 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  4 690 000

  fra kr 47 498 000 til kr 52 188 000

  60

  Integreringstilskudd, kan overføres,reduseres med

  294 078 000

  fra kr 6 881 469 000 til kr 6 587 391 000

  61

  Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning,reduseres med

  1 267 000

  fra kr 434 534 000 til kr 433 267 000

  62

  Kommunale innvandrertiltak, reduseres med

  38 500 000

  fra kr 283 146 000 til kr 244 646 000

  71

  Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med

  768 000

  fra kr 49 119 000 til kr 48 351 000

  72

  Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m., reduseres med

  1 200 000

  fra kr 3 671 000 til kr 2 471 000

  822

  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  60

  Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

  129 121 000

  fra kr 1 572 481 000 til kr 1 701 602 000

  840

  Krisetiltak

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  2 500 000

  fra kr 3 120 000 til kr 5 620 000

  70

  Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, reduseres med

  850 000

  fra kr 37 982 000 til kr 37 132 000

  841

  Samliv og konfliktløsning

  21

  Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning, reduseres med

  2 000 000

  fra kr 13 185 000 til kr 11 185 000

  22

  Opplæring, forskning, utvikling mv., reduseres med

  550 000

  fra kr 6 920 000 til kr 6 370 000

  70

  Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1, økes med

  2 500 000

  fra kr 4 132 000 til kr 6 632 000

  843

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda

  1

  Driftsutgifter, økes med

  1 000 000

  fra kr 4 838 000 til kr 5 838 000

  844

  Kontantstøtte

  70

  Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

  101 500 000

  fra kr 1 751 500 000 til kr 1 650 000 000

  845

  Barnetrygd

  70

  Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

  85 000 000

  fra kr 15 235 000 000 til kr 15 150 000 000

  846

  Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50,reduseres med

  1 400 000

  fra kr 13 646 000 til kr 12 246 000

  70

  Tilskudd, økes med

  400 000

  fra kr 10 426 000 til kr 10 826 000

  852

  Adopsjonsstøtte

  70

  Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning,reduseres med

  2 663 000

  fra kr 16 663 000 til kr 14 000 000

  853

  Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  3 150 000

  fra kr 176 444 000 til kr 173 294 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  3 150 000

  fra kr 7 257 000 til kr 10 407 000

  854

  Tiltak i barne- og ungdomsvernet

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,reduseres med

  5 900 000

  fra kr 92 288 000 til kr 86 388 000

  60

  Kommunalt barnevern, økes med

  2 000 000

  fra kr 627 183 000 til kr 629 183 000

  61

  Utvikling i kommunene, økes med

  33 400 000

  fra kr 31 702 000 til kr 65 102 000

  65

  Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning,økes med

  149 214 000

  fra kr 1 205 158 000 til kr 1 354 372 000

  72

  Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, økes med

  2 000 000

  fra kr 66 855 000 til kr 68 855 000

  855

  Statlig forvaltning av barnevernet

  1

  Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60,økes med

  5 000 000

  fra kr 4 355 523 000 til kr 4 360 523 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  2 000 000

  fra kr 22 205 000 til kr 20 205 000

  22

  Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1,økes med

  21 000 000

  fra kr 1 770 632 000 til kr 1 791 632 000

  856

  Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

  1

  Driftsutgifter, økes med

  44 000 000

  fra kr 201 677 000 til kr 245 677 000

  857

  Barne- og ungdomstiltak

  60

  Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres,økes med

  5 000 000

  fra kr 28 175 000 til kr 33 175 000

  61

  Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71,økes med

  10 000 000

  fra kr 136 934 000 til kr 146 934 000

  71

  Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21,økes med

  5 000 000

  fra kr 1 572 000 til kr 6 572 000

  858

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  1

  Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, reduseres med

  45 000 000

  fra kr 287 175 000 til kr 242 175 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  550 000

  fra kr 13 168 000 til kr 13 718 000

  860

  Forbrukerrådet

  51

  Markedsportaler, økes med

  1 500 000

  fra kr 18 094 000 til kr 19 594 000

  865

  Forbrukerpolitiske tiltak

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

  1 500 000

  fra kr 4 553 000 til kr 3 053 000

  900

  Nærings- og fiskeridepartementet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  1 022 000

  fra kr 335 586 000 til kr 334 564 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  6 000 000

  fra kr 44 021 000 til kr 50 021 000

  70

  Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

  5 600 000

  fra kr 33 800 000 til kr 39 400 000

  79

  (NY) Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, bevilges med

  20 000 000

  902

  Justervesenet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  4 000 000

  fra kr 117 680 000 til kr 113 680 000

  903

  Norsk akkreditering

  1

  Driftsutgifter, økes med

  3 700 000

  fra kr 38 260 000 til kr 41 960 000

  904

  Brønnøysundregistrene

  22

  Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres,økes med

  8 000 000

  fra kr 197 270 000 til kr 205 270 000

  905

  Norges geologiske undersøkelse

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  5 000 000

  fra kr 178 314 000 til kr 173 314 000

  906

  Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

  1

  Driftsutgifter, økes med

  5 000 000

  fra kr 29 272 000 til kr 34 272 000

  910

  Sjøfartsdirektoratet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  5 447 000

  fra kr 351 927 000 til kr 357 374 000

  917

  Fiskeridirektoratet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  1 400 000

  fra kr 358 119 000 til kr 359 519 000

  919

  Diverse fiskeriformål

  60

  Tilskudd til kommuner, økes med

  15 000 000

  fra kr 540 000 000 til kr 555 000 000

  920

  Norges forskningsråd

  50

  Tilskudd til forskning, økes med

  14 000 000

  fra kr 2 055 913 000 til kr 2 069 913 000

  922

  Romvirksomhet

  50

  Norsk Romsenter, økes med

  5 000 000

  fra kr 59 842 000 til kr 64 842 000

  70

  Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med

  9 700 000

  fra kr 186 000 000 til kr 195 700 000

  71

  Internasjonal romvirksomhet, økes med

  20 200 000

  fra kr 349 600 000 til kr 369 800 000

  74

  Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres,økes med

  25 000 000

  fra kr 13 100 000 til kr 38 100 000

  940

  Internasjonaliseringstiltak

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

  2 000 000

  fra kr 13 287 000 til kr 11 287 000

  1100

  Landbruks- og matdepartementet

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres,kan nyttes under post 50,økes med

  70 397 000

  fra kr 2 590 000 til kr 72 987 000

  1112

  Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

  51

  Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, reduseres med

  40 918 000

  fra kr 81 835 000 til kr 40 917 000

  1115

  Mattilsynet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  1 000 000

  fra kr 1 190 562 000 til kr 1 191 562 000

  1136

  Kunnskapsutvikling m.m.

  50

  (NY) Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi, bevilges med

  111 069 000

  1139

  Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

  71

  Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres,økes med

  1 500 000

  fra kr 22 754 000 til kr 24 254 000

  1141

  Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

  50

  Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse, reduseres med

  12 703 000

  fra kr 25 406 000 til kr 12 703 000

  52

  Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap, reduseres med

  51 048 000

  fra kr 103 596 000 til kr 52 548 000

  1148

  Naturskade – erstatninger

  22

  Naturskade, administrasjon, kan overføres,økes med

  400 000

  fra kr 8 000 000 til kr 8 400 000

  71

  Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning,økes med

  10 600 000

  fra kr 161 200 000 til kr 171 800 000

  1149

  Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

  73

  Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres,økes med

  14 000 000

  fra kr 3 970 000 til kr 17 970 000

  1300

  Samferdselsdepartementet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  535 000

  fra kr 173 667 000 til kr 173 132 000

  1320

  Statens vegvesen

  23

  Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres,kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, økes med

  17 000 000

  fra kr 10 484 517 000 til kr 10 501 517 000

  30

  Riksveginvesteringer, kan overføres,kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72,økes med

  178 000 000

  fra kr 11 862 671 000 til kr 12 040 671 000

  31

  Skredsikring riksveger, kan overføres,kan nyttes under post 30, økes med

  40 000 000

  fra kr 929 000 000 til kr 969 000 000

  63

  Tilskudd til gang- og sykkelveger, kan overføres,økes med

  10 000 000

  fra kr 85 000 000 til kr 95 000 000

  1330

  Særskilte transporttiltak

  60

  Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres,økes med

  20 000 000

  fra kr 46 248 000 til kr 66 248 000

  1351

  Persontransport med tog

  70

  Kjøp av persontransport med tog, kan overføres,reduseres med

  3 500 000

  fra kr 3 218 870 000 til kr 3 215 370 000

  1360

  Kystverket

  1

  Driftsutgifter, kan nyttes under post 45,reduseres med

  10 000 000

  fra kr 1 685 200 000 til kr 1 675 200 000

  30

  Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres,reduseres med

  25 500 000

  fra kr 582 511 000 til kr 557 011 000

  1361

  Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

  1

  Driftsutgifter, økes med

  3 000 000

  fra kr 45 197 000 til kr 48 197 000

  1380

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  5 600 000

  fra kr 162 508 000 til kr 168 108 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  4 500 000

  fra kr 10 420 000 til kr 14 920 000

  1400

  Klima- og miljødepartementet

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  24 691 000

  fra kr 72 983 000 til kr 48 292 000

  76

  Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, økes med

  10 000 000

  fra kr 30 507 000 til kr 40 507 000

  1410

  Miljøforskning og miljøovervåking

  21

  Miljøovervåking og miljødata, økes med

  10 000 000

  fra kr 190 444 000 til kr 200 444 000

  70

  Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, økes med

  1 890 000

  fra kr 40 810 000 til kr 42 700 000

  1420

  Miljødirektoratet

  22

  Statlige vannmiljøtiltak, reduseres med

  22 500 000

  fra kr 249 740 000 til kr 227 240 000

  23

  Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, økes med

  1 000 000

  fra kr 86 108 000 til kr 87 108 000

  32

  (NY) Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med

  2 200 000

  34

  (NY) Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres,bevilges med

  85 500 000

  70

  Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres,økes med

  2 500 000

  fra kr 22 600 000 til kr 25 100 000

  74

  CO2-kompensasjonsordning for industrien, økes med

  119 422 000

  fra kr 300 000 000 til kr 419 422 000

  75

  Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning,økes med

  30 000 000

  fra kr 420 000 000 til kr 450 000 000

  82

  Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

  5 000 000

  fra kr 53 439 000 til kr 58 439 000

  1425

  Vilt- og fisketiltak

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  1 684 000

  fra kr 26 041 000 til kr 24 357 000

  1429

  Riksantikvaren

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  710 000

  fra kr 130 024 000 til kr 129 314 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, reduseres med

  24 500 000

  fra kr 67 915 000 til kr 43 415 000

  22

  (NY) Bevaringsoppgaver, kan overføres,bevilges med

  30 500 000

  1471

  Norsk Polarinstitutt

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  1 890 000

  fra kr 213 666 000 til kr 211 776 000

  1482

  Internasjonale klima- og utviklingstiltak

  1

  Driftsutgifter, økes med

  7 301 000

  fra kr 82 614 000 til kr 89 915 000

  73

  Klima- og skogsatsingen, kan overføres,reduseres med

  4 000 000

  fra kr 2 909 998 000 til kr 2 905 998 000

  1610

  Toll- og avgiftsetaten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  23 800 000

  fra kr 1 542 392 000 til kr 1 566 192 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

  2 600 000

  fra kr 41 000 000 til kr 38 400 000

  1618

  Skatteetaten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  62 100 000

  fra kr 4 872 776 000 til kr 4 934 876 000

  22

  Større IT-prosjekter, kan overføres,reduseres med

  6 700 000

  fra kr 323 600 000 til kr 316 900 000

  1620

  Statistisk sentralbyrå

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  1 000 000

  fra kr 522 975 000 til kr 521 975 000

  1632

  Kompensasjon for merverdiavgift

  61

  Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, reduseres med

  700 000 000

  fra kr 20 200 000 000 til kr 19 500 000 000

  1633

  Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

  1

  Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

  140 300 000

  fra kr 5 150 000 000 til kr 5 290 300 000

  1700

  Forsvarsdepartementet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  39 454 000

  fra kr 371 412 000 til kr 410 866 000

  73

  Forskning og utvikling, kan overføres,reduseres med

  2 180 000

  fra kr 32 679 000 til kr 30 499 000

  1710

  Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

  1

  Driftsutgifter, kan overføres,økes med

  16 947 000

  fra kr 3 317 685 000 til kr 3 334 632 000

  47

  Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, økes med

  161 188 000

  fra kr 1 541 795 000 til kr 1 702 983 000

  1716

  Forsvarets forskningsinstitutt

  51

  Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt, reduseres med

  167 000

  fra kr 186 117 000 til kr 185 950 000

  1719

  Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  20 746 000

  fra kr 263 854 000 til kr 284 600 000

  43

  Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, reduseres med

  11 000 000

  fra kr 14 829 000 til kr 3 829 000

  71

  Overføringer til andre, kan overføres,økes med

  2 200 000

  fra kr 56 637 000 til kr 58 837 000

  1720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  94 880 000

  fra kr 3 821 969 000 til kr 3 727 089 000

  1721

  Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

  1

  Driftsutgifter, økes med

  5 012 000

  fra kr 34 050 000 til kr 39 062 000

  1723

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  181 000

  fra kr 204 437 000 til kr 204 256 000

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  1

  Driftsutgifter, økes med

  6 649 000

  fra kr 2 095 331 000 til kr 2 101 980 000

  1731

  Hæren

  1

  Driftsutgifter, økes med

  92 474 000

  fra kr 5 226 703 000 til kr 5 319 177 000

  1732

  Sjøforsvaret

  1

  Driftsutgifter, økes med

  64 516 000

  fra kr 3 452 794 000 til kr 3 517 310 000

  1733

  Luftforsvaret

  1

  Driftsutgifter, økes med

  118 118 000

  fra kr 4 573 109 000 til kr 4 691 227 000

  1734

  Heimevernet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  15 076 000

  fra kr 1 214 248 000 til kr 1 229 324 000

  1735

  Etterretningstjenesten

  21

  Spesielle driftsutgifter, økes med

  3 273 000

  fra kr 1 222 912 000 til kr 1 226 185 000

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  1

  Driftsutgifter, økes med

  99 098 000

  fra kr 1 937 196 000 til kr 2 036 294 000

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  1

  Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med

  9 671 000

  fra kr 983 759 000 til kr 993 430 000

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

  13 800 000

  fra kr 66 533 000 til kr 52 733 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, reduseres med

  1 758 020 000

  fra kr 5 904 332 000 til kr 4 146 312 000

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

  12 661 000

  fra kr 80 764 000 til kr 68 103 000

  75

  Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, reduseres med

  2 907 000

  fra kr 87 907 000 til kr 85 000 000

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  1 530 000 000

  fra kr 3 054 857 000 til kr 4 584 857 000

  47

  Nybygg og nyanlegg, kan overføres,reduseres med

  7 081 000

  fra kr 716 975 000 til kr 709 894 000

  1790

  Kystvakten

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  1 070 000

  fra kr 1 034 813 000 til kr 1 033 743 000

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsutgifter, økes med

  55 320 000

  fra kr 737 888 000 til kr 793 208 000

  1795

  Kulturelle og allmennyttige formål

  1

  Driftsutgifter, økes med

  5 272 000

  fra kr 265 794 000 til kr 271 066 000

  60

  (NY) Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

  1 000 000

  1800

  Olje- og energidepartementet

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 70 og 72, reduseres med

  499 000

  fra kr 25 469 000 til kr 24 970 000

  1810

  Oljedirektoratet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  2 500 000

  fra kr 256 647 000 til kr 259 147 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  80 000 000

  fra kr 133 450 000 til kr 213 450 000

  1815

  Petoro AS

  70

  Administrasjon, økes med

  9 500 000

  fra kr 321 689 000 til kr 331 189 000

  1820

  Norges vassdrags- og energidirektorat

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

  45 000 000

  fra kr 74 824 000 til kr 119 824 000

  22

  Flom- og skredforebygging, kan overføres,kan nyttes under postene 60 og 72,reduseres med

  31 000 000

  fra kr 367 404 000 til kr 336 404 000

  60

  Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, økes med

  20 000 000

  fra kr 15 000 000 til kr 35 000 000

  75

  (NY) Tilskudd til fjellskredovervåking, kan overføres, kan nyttes under post 22, bevilges med

  3 000 000

  1821

  Hjemfalte anlegg

  60

  (NY) Overføringer til kommuner, bevilges med

  3 200 000

  1830

  Forskning og næringsutvikling

  50

  Overføring til Norges forskningsråd, reduseres med

  10 000 000

  fra kr 694 326 000 til kr 684 326 000

  2309

  Tilfeldige utgifter

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  2 999 900 000

  fra kr 10 458 033 000 til kr 7 458 133 000

  2410

  Statens lånekasse for utdanning

  1

  Driftsutgifter, kan nyttes under post 45,økes med

  7 574 000

  fra kr 367 647 000 til kr 375 221 000

  50

  Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

  53 451 000

  fra kr 5 850 065 000 til kr 5 903 516 000

  70

  Utdanningsstipend, overslagsbevilgning,reduseres med

  45 263 000

  fra kr 2 825 532 000 til kr 2 780 269 000

  71

  Andre stipend, overslagsbevilgning,økes med

  1 145 000

  fra kr 796 858 000 til kr 798 003 000

  72

  Rentestøtte, overslagsbevilgning,økes med

  73 098 000

  fra kr 894 282 000 til kr 967 380 000

  73

  Avskrivninger, overslagsbevilgning,reduseres med

  21 150 000

  fra kr 508 050 000 til kr 486 900 000

  74

  Tap på utlån, økes med

  12 500 000

  fra kr 304 700 000 til kr 317 200 000

  90

  Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,reduseres med

  373 410 000

  fra kr 23 583 114 000 til kr 23 209 704 000

  2412

  Husbanken

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

  6 700 000

  fra kr 34 100 000 til kr 40 800 000

  90

  Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning,reduseres med

  30 000 000

  fra kr 18 216 000 000 til kr 18 186 000 000

  2421

  Innovasjon Norge

  74

  Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres,økes med

  5 000 000

  fra kr 475 200 000 til kr 480 200 000

  76

  Miljøteknologi, kan overføres,økes med

  20 000 000

  fra kr 330 000 000 til kr 350 000 000

  77

  (NY) Tilskudd til pre-såkornfond, bevilges med

  40 000 000

  2429

  Eksportkreditt Norge AS

  71

  Viderefakturerte utgifter, reduseres med

  200 000

  fra kr 200 000 til kr 0

  2440

  Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

  30

  Investeringer, reduseres med

  9 000 000 000

  fra kr 38 000 000 000 til kr 29 000 000 000

  2445

  Statsbygg

  24

  Driftsresultat:

  1 Driftsinntekter

  -4 324 021 000

  2 Driftsutgifter

  1 669 544 000

  3 Avskrivninger

  1 003 000 000

  4 Renter av statens kapital

  69 700 000

  5 Til investeringsformål

  1 044 876 000

  6 Til reguleringsfondet

  -79 392 000

  Sum

  -616 293 000

  30

  Prosjektering av bygg, kan overføres,økes med

  22 000 000

  fra kr 155 400 000 til kr 177 400 000

  32

  Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres,økes med

  25 000 000

  fra kr 199 100 000 til kr 224 100 000

  33

  Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres,reduseres med

  20 000 000

  fra kr 1 447 600 000 til kr 1 427 600 000

  34

  Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres,økes med

  200 000 000

  fra kr 450 000 000 til kr 650 000 000

  2470

  Statens pensjonskasse

  24

  Driftsresultat:

  1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

  -632 708 000

  2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

  469 884 000

  3 Avskrivninger

  116 155 000

  4 Renter av statens kapital

  10 830 000

  5 Til investeringsformål

  18 070 000

  Sum

  -17 769 000

  2490

  NVE Anlegg

  24

  Driftsresultat:

  1 Driftsinntekter

  -68 000 000

  2 Driftsutgifter

  63 200 000

  3 Avskrivninger

  4 500 000

  4 Renter av statens kapital

  300 000

  Sum

  0

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

  500 000

  fra kr 4 000 000 til kr 3 500 000

  2530

  Foreldrepenger

  70

  Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning,økes med

  327 000 000

  fra kr 18 093 000 000 til kr 18 420 000 000

  71

  Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning,økes med

  10 300 000

  fra kr 449 700 000 til kr 460 000 000

  73

  Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning,økes med

  8 000 000

  fra kr 55 000 000 til kr 63 000 000

  2541

  Dagpenger

  70

  Dagpenger, overslagsbevilgning,økes med

  1 503 000 000

  fra kr 12 400 000 000 til kr 13 903 000 000

  2542

  Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

  70

  Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,økes med

  10 000 000

  fra kr 710 000 000 til kr 720 000 000

  2620

  Stønad til enslig mor eller far

  70

  Overgangsstønad, overslagsbevilgning,økes med

  20 000 000

  fra kr 2 492 000 000 til kr 2 512 000 000

  76

  Forskuttering av underholdsbidrag, økes med

  60 000 000

  fra kr 750 000 000 til kr 810 000 000

  2650

  Sykepenger

  70

  Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning,økes med

  20 000 000

  fra kr 35 190 000 000 til kr 35 210 000 000

  71

  Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning,reduseres med

  50 000 000

  fra kr 1 640 000 000 til kr 1 590 000 000

  72

  Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning,reduseres med

  44 100 000

  fra kr 554 100 000 til kr 510 000 000

  2651

  Arbeidsavklaringspenger

  70

  Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning,økes med

  172 700 000

  fra kr 33 817 300 000 til kr 33 990 000 000

  72

  Legeerklæringer, reduseres med

  30 500 000

  fra kr 400 500 000 til kr 370 000 000

  2655

  Uførhet

  70

  Uføretrygd, overslagsbevilgning,reduseres med

  2 720 000 000

  fra kr 78 985 000 000 til kr 76 265 000 000

  75

  Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning,reduseres med

  20 000 000

  fra kr 115 000 000 til kr 95 000 000

  2661

  Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

  74

  Tilskudd til biler, reduseres med

  42 500 000

  fra kr 740 000 000 til kr 697 500 000

  78

  Høreapparater, økes med

  24 000 000

  fra kr 540 700 000 til kr 564 700 000

  2670

  Alderdom

  70

  Grunnpensjon, overslagsbevilgning,økes med

  40 000 000

  fra kr 63 662 000 000 til kr 63 702 000 000

  71

  Tilleggspensjon, overslagsbevilgning,reduseres med

  860 000 000

  fra kr 122 529 000 000 til kr 121 669 000 000

  73

  Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning,økes med

  160 000 000

  fra kr 5 516 000 000 til kr 5 676 000 000

  2680

  Etterlatte

  70

  Grunnpensjon, overslagsbevilgning,reduseres med

  30 000 000

  fra kr 1 215 000 000 til kr 1 185 000 000

  71

  Tilleggspensjon, overslagsbevilgning,reduseres med

  42 000 000

  fra kr 967 000 000 til kr 925 000 000

  2686

  Gravferdsstønad

  70

  Gravferdsstønad, overslagsbevilgning,økes med

  6 800 000

  fra kr 165 200 000 til kr 172 000 000

  2711

  Spesialisthelsetjeneste mv.

  70

  Spesialisthjelp, reduseres med

  23 000 000

  fra kr 1 833 000 000 til kr 1 810 000 000

  71

  Psykologhjelp, reduseres med

  4 000 000

  fra kr 259 000 000 til kr 255 000 000

  72

  Tannbehandling, økes med

  96 000 000

  fra kr 2 224 000 000 til kr 2 320 000 000

  76

  Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med

  56 000 000

  fra kr 860 751 000 til kr 804 751 000

  2751

  Legemidler mv.

  72

  Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med

  32 000 000

  fra kr 1 859 400 000 til kr 1 827 400 000

  2752

  Refusjon av egenbetaling

  70

  Egenandelstak 1, økes med

  24 000 000

  fra kr 3 965 590 000 til kr 3 989 590 000

  2755

  Helsetjenester i kommunene mv.

  62

  Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, reduseres med

  12 000 000

  fra kr 336 000 000 til kr 324 000 000

  70

  Allmennlegehjelp, reduseres med

  37 000 000

  fra kr 4 526 800 000 til kr 4 489 800 000

  71

  Fysioterapi, kan nyttes under post 62,reduseres med

  45 000 000

  fra kr 1 955 000 000 til kr 1 910 000 000

  73

  Kiropraktorbehandling, reduseres med

  7 000 000

  fra kr 148 000 000 til kr 141 000 000

  2756

  Andre helsetjenester

  70

  Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

  5 000 000

  fra kr 17 000 000 til kr 12 000 000

  71

  Helsetjenester i utlandet mv., økes med

  30 000 000

  fra kr 320 000 000 til kr 350 000 000

  72

  Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

  10 000 000

  fra kr 190 000 000 til kr 180 000 000

  2790

  Andre helsetiltak

  70

  Bidrag, reduseres med

  12 000 000

  fra kr 192 200 000 til kr 180 200 000

  3021

  Statsrådet

  1

  Leieinntekter, reduseres med

  300 000

  fra kr 300 000 til kr 0

  3041

  Stortinget

  40

  (NY) Salg av leiligheter, bevilges med

  3 500 000

  3225

  Tiltak i grunnopplæringen

  4

  Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

  3 951 000

  fra kr 69 297 000 til kr 73 248 000

  3288

  Internasjonale samarbeidstiltak

  4

  Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

  648 000

  fra kr 4 599 000 til kr 5 247 000

  3320

  Allmenne kulturformål

  2

  (NY) Inntekter ved oppdrag, bevilges med

  7 000 000

  3334

  Film- og medieformål

  1

  Ymse inntekter, reduseres med

  3 183 000

  fra kr 10 816 000 til kr 7 633 000

  2

  Inntekter ved oppdrag, økes med

  3 183 000

  fra kr 8 855 000 til kr 12 038 000

  3339

  Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

  2

  Gebyr-lotterier, reduseres med

  57 000

  fra kr 6 691 000 til kr 6 634 000

  4

  Gebyr-stiftelser, reduseres med

  2 000

  fra kr 259 000 til kr 257 000

  3400

  Justis- og beredskapsdepartementet

  3

  (NY) Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet, bevilges med

  15 000 000

  3440

  Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

  2

  Refusjoner mv., økes med

  26 938 000

  fra kr 387 312 000 til kr 414 250 000

  3

  Salgsinntekter, økes med

  87 615 000

  fra kr 102 385 000 til kr 190 000 000

  3444

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

  2

  Refusjoner, reduseres med

  8 000 000

  fra kr 19 003 000 til kr 11 003 000

  3456

  Direktoratet for nødkommunikasjon

  1

  Brukerbetaling, reduseres med

  40 000 000

  fra kr 249 861 000 til kr 209 861 000

  3474

  Konfliktråd

  2

  Refusjoner, reduseres med

  2 000 000

  fra kr 2 570 000 til kr 570 000

  3490

  Utlendingsdirektoratet

  3

  Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med

  6 605 000

  fra kr 15 584 000 til kr 22 189 000

  4

  Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, økes med

  132 884 000

  fra kr 969 461 000 til kr 1 102 345 000

  3510

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

  2

  Ymse inntekter, reduseres med

  900 000

  fra kr 21 200 000 til kr 20 300 000

  3

  Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene, reduseres med

  10 800 000

  fra kr 77 850 000 til kr 67 050 000

  3563

  Internasjonalt reindriftssenter

  3

  (NY) Leieinntekter, bevilges med

  350 000

  3587

  Direktoratet for byggkvalitet

  1

  (NY) Diverse inntekter, bevilges med

  50 000

  3614

  Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

  1

  Gebyrinntekter, lån, reduseres med

  17 000 000

  fra kr 57 000 000 til kr 40 000 000

  90

  Tilbakebetaling av lån, økes med

  11 900 000 000

  fra kr 9 800 000 000 til kr 21 700 000 000

  3616

  Gruppelivsforsikring

  1

  Premieinntekter, økes med

  11 000 000

  fra kr 98 000 000 til kr 109 000 000

  3634

  Arbeidsmarkedstiltak

  85

  Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak, økes med

  400 000

  fra kr 200 000 til kr 600 000

  3635

  Ventelønn mv.

  1

  Refusjon statlig virksomhet mv., økes med

  2 100 000

  fra kr 27 891 000 til kr 29 991 000

  85

  Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, reduseres med

  200 000

  fra kr 600 000 til kr 400 000

  3642

  Petroleumstilsynet

  2

  Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, økes med

  5 000 000

  fra kr 909 000 til kr 5 909 000

  3

  Gebyr tilsyn, økes med

  8 000 000

  fra kr 50 090 000 til kr 58 090 000

  3715

  Statens strålevern

  2

  Diverse inntekter, reduseres med

  2 000 000

  fra kr 29 040 000 til kr 27 040 000

  4

  Gebyrinntekter, økes med

  900 000

  fra kr 4 606 000 til kr 5 506 000

  5

  Oppdragsinntekter, økes med

  2 000 000

  fra kr 1 500 000 til kr 3 500 000

  3720

  Helsedirektoratet

  5

  Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

  10 000 000

  fra kr 65 000 000 til kr 55 000 000

  3732

  Regionale helseforetak

  86

  Driftskreditter, økes med

  1 750 000 000

  fra kr 2 400 000 000 til kr 4 150 000 000

  3821

  Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

  1

  Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

  25 140 000

  fra kr 204 390 000 til kr 229 530 000

  2

  Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

  12 319 000

  fra kr 34 421 000 til kr 46 740 000

  3822

  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  1

  Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, økes med

  14 238 000

  fra kr 121 037 000 til kr 135 275 000

  3856

  Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

  4

  Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

  64 210 000

  fra kr 112 370 000 til kr 176 580 000

  3859

  EUs ungdomsprogram

  1

  Tilskudd fra Europakommisjonen, økes med

  3 350 000

  fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000

  3902

  Justervesenet

  1

  Gebyrinntekter, reduseres med

  4 000 000

  fra kr 69 679 000 til kr 65 679 000

  3903

  Norsk akkreditering

  1

  Gebyrinntekter og andre inntekter, reduseres med

  200 000

  fra kr 33 867 000 til kr 33 667 000

  3904

  Brønnøysundregistrene

  1

  Gebyrinntekter, økes med

  15 500 000

  fra kr 524 500 000 til kr 540 000 000

  3

  Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen, reduseres med

  8 000 000

  fra kr 88 343 000 til kr 80 343 000

  3910

  Sjøfartsdirektoratet

  1

  Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR, økes med

  5 447 000

  fra kr 157 147 000 til kr 162 594 000

  3917

  Fiskeridirektoratet

  13

  Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, reduseres med

  420 000 000

  fra kr 1 080 000 000 til kr 660 000 000

  3928

  Annen marin forskning og utvikling

  90

  Tilbakebetaling lån fra Nofima, økes med

  17 123 000

  fra kr 4 300 000 til kr 21 423 000

  3935

  Patentstyret

  1

  Inntekter av informasjonstjenester, reduseres med

  2 493 000

  fra kr 7 493 000 til kr 5 000 000

  2

  Inntekter knyttet til NPI, reduseres med

  2 295 000

  fra kr 5 295 000 til kr 3 000 000

  3

  Gebyrer immaterielle rettigheter, økes med

  17 141 000

  fra kr 42 159 000 til kr 59 300 000

  3950

  Forvaltning av statlig eierskap

  87

  (NY) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

  35 150 000

  4100

  Landbruks- og matdepartementet

  40

  (NY) Salg av eiendom, bevilges med

  86 274 000

  4380

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

  1

  Diverse gebyrer, økes med

  11 200 000

  fra kr 161 578 000 til kr 172 778 000

  4420

  Miljødirektoratet

  4

  Gebyrer, forurensningsområdet, økes med

  1 000 000

  fra kr 34 557 000 til kr 35 557 000

  4605

  Direktoratet for økonomistyring

  1

  Økonomitjenester, reduseres med

  10 000 000

  fra kr 48 954 000 til kr 38 954 000

  4618

  Skatteetaten

  3

  Andre inntekter, reduseres med

  6 000 000

  fra kr 45 000 000 til kr 39 000 000

  4620

  Statistisk sentralbyrå

  85

  Tvangsmulkt, økes med

  5 000 000

  fra kr 10 000 000 til kr 15 000 000

  4700

  Forsvarsdepartementet

  1

  Driftsinntekter, økes med

  21 865 000

  fra kr 2 320 000 til kr 24 185 000

  4720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  1

  Driftsinntekter, økes med

  61 060 000

  fra kr 69 682 000 til kr 130 742 000

  4725

  Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

  1

  Driftsinntekter, økes med

  1 607 000

  fra kr 56 560 000 til kr 58 167 000

  4732

  Sjøforsvaret

  1

  Driftsinntekter, økes med

  9 600 000

  fra kr 53 247 000 til kr 62 847 000

  4740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  1

  Driftsinntekter, økes med

  119 399 000

  fra kr 102 224 000 til kr 221 623 000

  4760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  1

  Driftsinntekter, økes med

  1 165 000

  fra kr 1 069 000 til kr 2 234 000

  45

  (NY) Store nyanskaffelser, bevilges med

  19 063 000

  48

  Fellesfinansierte investeringer, inntekter, reduseres med

  15 300 000

  fra kr 80 800 000 til kr 65 500 000

  4791

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsinntekter, økes med

  69 268 000

  fra kr 686 454 000 til kr 755 722 000

  4810

  Oljedirektoratet

  1

  Gebyrinntekter, økes med

  2 500 000

  fra kr 25 975 000 til kr 28 475 000

  2

  Oppdrags- og samarbeidsinntekter, økes med

  80 000 000

  fra kr 71 329 000 til kr 151 329 000

  4820

  Norges vassdrags- og energidirektorat

  2

  Oppdrags- og samarbeidsinntekter, økes med

  45 000 000

  fra kr 70 930 000 til kr 115 930 000

  4821

  Hjemfalte anlegg

  40

  (NY) Salgsinntekter, bevilges med

  9 500 000

  5309

  Tilfeldige inntekter

  29

  Ymse, økes med

  100 000 000

  fra kr 150 000 000 til kr 250 000 000

  5310

  Statens lånekasse for utdanning

  4

  Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

  1 960 000

  fra kr 21 500 000 til kr 23 460 000

  29

  Termingebyr, reduseres med

  19 005 000

  fra kr 43 130 000 til kr 24 125 000

  89

  Purregebyrer, reduseres med

  76 407 000

  fra kr 262 510 000 til kr 186 103 000

  90

  Redusert lån og rentegjeld, reduseres med

  216 305 000

  fra kr 8 777 031 000 til kr 8 560 726 000

  93

  Omgjøring av utdanningslån til stipend, økes med

  95 580 000

  fra kr 5 474 074 000 til kr 5 569 654 000

  5312

  Husbanken

  11

  Tilfeldige inntekter, økes med

  15 000 000

  fra kr 4 150 000 til kr 19 150 000

  90

  Avdrag, reduseres med

  358 000 000

  fra kr 11 038 000 000 til kr 10 680 000 000

  5325

  Innovasjon Norge

  50

  Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, økes med

  70 200 000

  fra kr 5 000 000 til kr 75 200 000

  70

  Låneprovisjoner, reduseres med

  4 200 000

  fra kr 65 000 000 til kr 60 800 000

  91

  Tilbakeført kapital, såkornfond, reduseres med

  4 100 000

  fra kr 10 000 000 til kr 5 900 000

  5326

  Siva SF

  95

  (NY) Tilbakeføring av kapitalinnskudd, bevilges med

  391 000 000

  5351

  Overføring fra Norges Bank

  85

  Overføring, økes med

  7 419 200 000

  fra kr 3 000 000 000 til kr 10 419 200 000

  5440

  Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

  24

  Driftsresultat:

  1 Driftsinntekter

  152 300 000 000

  2 Driftsutgifter

  -32 300 000 000

  3 Lete- og feltutviklingsutgifter

  -1 600 000 000

  4 Avskrivninger

  -22 400 000 000

  5 Renter av statens kapital

  -4 100 000 000

  Sum

  91 900 000 000

  30

  Avskrivninger, reduseres med

  4 300 000 000

  fra kr 26 700 000 000 til kr 22 400 000 000

  80

  Renter av statens kapital, reduseres med

  1 600 000 000

  fra kr 5 700 000 000 til kr 4 100 000 000

  5491

  Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

  30

  Avskrivninger, økes med

  158 108 000

  fra kr 982 627 000 til kr 1 140 735 000

  5501

  Skatter på formue og inntekt

  70

  Toppskatt mv., reduseres med

  3 000 000

  fra kr 34 679 000 000 til kr 34 676 000 000

  72

  Fellesskatt, reduseres med

  18 000 000

  fra kr 224 356 000 000 til kr 224 338 000 000

  5506

  Avgift på arv og gaver

  70

  (NY) Avgift, bevilges med

  300 000 000

  5521

  Merverdiavgift

  70

  Merverdiavgift, reduseres med

  25 000 000

  fra kr 256 190 000 000 til kr 256 165 000 000

  5538

  Veibruksavgift på drivstoff

  70

  Veibruksavgift på bensin, økes med

  12 000 000

  fra kr 5 680 000 000 til kr 5 692 000 000

  71

  Veibruksavgift på autodiesel, reduseres med

  360 000 000

  fra kr 11 090 000 000 til kr 10 730 000 000

  72

  Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli, reduseres med

  38 000 000

  fra kr 38 000 000 til kr 0

  5541

  Avgift på elektrisk kraft

  70

  Avgift på elektrisk kraft, økes med

  75 000 000

  fra kr 8 880 000 000 til kr 8 955 000 000

  5543

  Miljøavgift på mineralske produkter mv.

  70

  CO2-avgift, økes med

  612 500 000

  fra kr 5 790 000 000 til kr 6 402 500 000

  5560

  Miljøavgift på plast- og papirposer

  70

  Miljøavgift på plastposer, reduseres med

  900 000 000

  fra kr 900 000 000 til kr 0

  71

  Miljøavgift på papirposer, reduseres med

  100 000 000

  fra kr 100 000 000 til kr 0

  5571

  Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

  70

  Petroleumstilsynet – sektoravgift, reduseres med

  8 000 000

  fra kr 89 215 000 til kr 81 215 000

  5574

  Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

  71

  Avgifter immaterielle rettigheter, reduseres med

  12 353 000

  fra kr 150 000 000 til kr 137 647 000

  5577

  Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

  74

  Sektoravgifter Kystverket, økes med

  2 200 000

  fra kr 829 068 000 til kr 831 268 000

  5578

  Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

  72

  Fiskeravgifter, reduseres med

  1 684 000

  fra kr 15 684 000 til kr 14 000 000

  5603

  Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

  80

  Renter av statens faste kapital, reduseres med

  3 065 000

  fra kr 86 288 000 til kr 83 223 000

  5607

  Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

  80

  Renter, reduseres med

  549 000 000

  fra kr 3 012 000 000 til kr 2 463 000 000

  5611

  Aksjer i NSB AS

  85

  Utbytte, økes med

  453 000 000

  fra kr 300 000 000 til kr 753 000 000

  5613

  Renter fra Siva SF

  81

  (NY) Renter ved salg av eiendom, bevilges med

  12 000 000

  5615

  Husbanken

  80

  Renter, reduseres med

  145 000 000

  fra kr 3 516 000 000 til kr 3 371 000 000

  5617

  Renter fra Statens lånekasse for utdanning

  80

  Renter, økes med

  192 837 000

  fra kr 3 757 151 000 til kr 3 949 988 000

  5625

  Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

  80

  Renter på lån fra statskassen, reduseres med

  110 000 000

  fra kr 300 000 000 til kr 190 000 000

  81

  Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med

  20 300 000

  fra kr 5 000 000 til kr 25 300 000

  86

  Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, reduseres med

  500 000

  fra kr 500 000 til kr 0

  5631

  Aksjer i AS Vinmonopolet

  85

  Statens overskuddsandel, økes med

  75 700 000

  fra kr 30 000 000 til kr 105 700 000

  5650

  Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet

  82

  Renter på lån til Nofima AS, reduseres med

  202 000

  fra kr 800 000 til kr 598 000

  5652

  Statskog SF – renter og utbytte

  80

  Renter, reduseres med

  1 088 000

  fra kr 5 588 000 til kr 4 500 000

  85

  Utbytte, økes med

  12 100 000

  fra kr 40 000 000 til kr 52 100 000

  5656

  Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

  85

  Utbytte, økes med

  2 358 300 000

  fra kr 15 120 200 000 til kr 17 478 500 000

  5680

  Statnett SF

  85

  Utbytte, økes med

  34 000 000

  fra kr 287 000 000 til kr 321 000 000

  5685

  Aksjer i Statoil ASA

  85

  Utbytte, økes med

  427 000 000

  fra kr 14 955 000 000 til kr 15 382 000 000

  5700

  Folketrygdens inntekter

  71

  Trygdeavgift, reduseres med

  16 000 000

  fra kr 131 763 000 000 til kr 131 747 000 000

  5701

  Diverse inntekter

  73

  Refusjon fra bidragspliktige, reduseres med

  12 000 000

  fra kr 275 000 000 til kr 263 000 000

  5705

  Refusjon av dagpenger

  70

  Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med

  20 000 000

  fra kr 60 000 000 til kr 40 000 000

  71

  Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, reduseres med

  5 000 000

  fra kr 6 000 000 til kr 1 000 000

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Det internasjonale landbruksutviklingsfondet (IFAD10)


  Stortinget samtykker i at Norge deltar i den tiende kapitalpåfyllingen av det internasjonale landbruksutviklingsfondet (IFAD10) med en andel på 315 mill. kroner for perioden 2016–2018, innbetalt i tre årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB)


  Som følge av reallokering av aksjer i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) samtykker Stortinget i at Norges andel i den sjette kapitalpåfyllingen økes med motverdien i norske kroner av UA 50 700 per år i 2015 og 2016. Innbetalingen belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond. Stortinget samtykker videre i at den norske garantirammen i AfDB økes med UA 1 588 600.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall IV.

  Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)


  Stortinget samtykker i at gjenværende norske midler i Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) omallokeres til IMFs nye katastrofefond (CCR).

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Tilsagnsfullmakter


  Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  22

  Videreutdanning for lærere og skoleledere

  169,8 mill. kroner

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger

  566,6 mill. kroner

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Foreldrebetaling i barnehage


  Stortinget samtykker i at fra 1. august 2015 gis det fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle 4- og 5-åringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 405 000 kroner per år, jf. foreslåtte endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall IV.

  Tilføying av stikkord


  Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, post 63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.–4. trinn.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Merinntektsfullmakt


  Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 320 post 21 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3320 post 2.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Tilsagnsfullmakter


  Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan

  • gi tilsagn om et statlig tilskudd på 272,3 mill. kroner for forberedelse og gjennomføring av olympiske vinterleker for ungdom i 2016 på Lillehammer.

  • gi tilsagn om et statlig tilskudd på 15 mill. kroner til Frelsesarmeen for forberedelse og gjennomføring av arrangementet Homeless World Cup 2017. Det forutsettes at Frelsesarmeen tildeles arrangementet.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall IV.

  Tilføying av stikkord


  Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 335 Mediestøtte, post 74 Tilskudd til lokalkringkasting.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Merinntektsfullmakter


  Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan

  • 1. overskride bevilgningen under kap. 400 post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3400 post 3,

  • 2. overskride bevilgningen under kap. 473 post 1 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3473 post 1.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Inngåelse av leiekontrakt


  Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan inngå avtale om leie og kjøp av tjenester (drift/forvaltning) knyttet til tilleggslokaler for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tilsvarende årlige utgifter på inntil 38 mill. kroner, som kommer i tillegg til gitt bevilgningsnivå under kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste, post 1 Driftsutgifter.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Tilsagnsfullmakt


  Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  581

  Bolig- og bomiljøtiltak

  76

  Tilskudd til utleieboliger

  613,8 mill. kroner

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Merinntektsfullmakter


  Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan

  • 1. overskride bevilgningen under kap. 562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, postene 1 og 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, post 2,

  • 2. overskride bevilgningen under kap. 563 Internasjonalt reindriftssenter, post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3563 Internasjonalt reindriftssenter, (Ny) post 3.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall IV.

  Kostnadsrammen for Urbygningen ved NMBU


  Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet økes til 470 mill. kroner, i prisnivå per 1. november 2015.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Tilsagnsfullmakter


  Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  634

  Arbeidsmarkedstiltak

  76

  Tiltak for arbeidssøkere

  2 619,1 mill. kroner

  77

  Varig tilrettelagt arbeid

  701,6 mill. kroner

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Bokføring og rapportering av pensjonspremie


  Stortinget samtykker i at ved omlegging av Arbeids- og velferdsetatens praksis for bokføring og rapportering av arbeidstakers andel av pensjonspremie fra 1. januar 2015, blir pensjonspremie som gjelder siste termin 2014 å rapportere i bevilgningsregnskapet for 2015. Merutgiften på 22,366 mill. kroner kan tas hensyn til ved beregning av overføring av ubrukt bevilgning til 2016 under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Fullmakt til nettoføring i statsregnskapet


  Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning på kap. 720 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler, og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene blir ved årets slutt å føre opp i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Merinntektsfullmakt Fiskeridirektoratet


  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 917 post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3917 post 1.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger


  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 (Ny) post 30.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall IV.

  Esrange Andøya Special Project (EASP)


  Stortinget samtykker i at Norge viderefører deltagelsen i Esrange Andøya Special Project (EASP) for en ny femårsperiode fra 2016 til 2020.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Nettobudsjettering


  Stortinget samtykker i at forvaltningsorganet Norsk institutt for bioøkonomi under kap. 1136 gis unntak fra bevilgningsreglementet § 3 fjerde ledd fra 1. juli 2015.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Salg av fast eiendom


  Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan selge innkjøpt og opphavelig statseiendom for inntil 40 mill. kroner.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Drifts- og vedlikeholdsarbeider


  Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold, post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, og post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 6 000 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 2 400 mill. kroner.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Investeringsprosjekter


  Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1360 Kystverket, post 30 Nyanlegg og større vedlikehold, og post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 655 mill. kroner.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall IV.

  Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


  Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning kjøp av aksjer i et selskap som skal drive en rutedatabase og legge til rette for en nasjonal reiseplanlegger og for elektronisk billettering på kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 96 Aksjer, slik at beløpet for aksjekjøpet tilsvarer en mindre andel av tilskuddet til formålet på kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Bestillingsfullmakt


  Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gjøre bestillinger av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1420

  Miljødirektoratet

  22

  Statlige vannmiljøtiltak

  65,0 mill. kroner

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Tilsagnsfullmakter


  Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1420

  Miljødirektoratet

  32

  Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

  7,6 mill. kroner

  34

  Statlige erverv, nasjonalparkplaner

  33,5 mill. kroner

  1429

  Riksantikvaren

  22

  (NY) Bevaringsoppgaver

  14,0 mill. kroner

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall IV.

  Fullmakt til avhending av eiendom


  Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet i 2015 gis fullmakt til å avhende skogeiendommen Hanevik skog i Svelvik kommune.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall V.

  Utbetaling av tilskudd


  Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på følgende måte:

  • Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året for FNs klima- og skogprogram, samt Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.

  • Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan skje i samsvar med organisasjonens regelverk.

  • Regjeringens gave til TV-aksjonen i 2015 kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall VI.

  Utbetaling av renter på tilskudd


  Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge under klima- og skogsatsingen på kap. 1482 post 73 kan benyttes til tiltak som avtales mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottaker.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Videreføring av SAFIR-prosjektet


  Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan videreføre prosjektet SAFIR innenfor en kostnadsramme på 710 mill. kroner.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Bestillingsfullmakter


  Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1731

  Hæren

  1

  Driftsutgifter

  30 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  910 mill. kroner

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Tilføying av stikkord


  Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet kan

  • 1. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap. 1761 post 47» på bevilgningen under kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres,

  • 2. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning,

  • 3. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap. 1761 post 45» på bevilgningen under kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning, post 1 Driftsutgifter.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall II.

  Valutahåndtering ved overføring av statens inntekter fra petroleumssalg


  Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning erstatning til Norges Bank under kap. 1815 Petoro AS, post 79 Erstatninger. Erstatninger omfatter netto rentetap og andre dokumenterte kostnader grunnet avvik i varslet og faktisk innbetaling av valuta fra SDØE til Norges Bank, jf. Avtale om overføring og kjøp av valuta fra SDØE til Norges Bank.

 • Komiteens tilråding bokstav A. romertall III.

  Tilføying av stikkord


  Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan tilføye stikkordet «kan nyttes under postene 70 og 74» på bevilgningen under kap. 1840 CO2-håndtering, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres og «kan nyttes under post 74» på bevilgningen under kap. 1840 CO2-håndtering, post 70 Gassnova SF, kan overføres.

 • Komiteens tilråding bokstav B. romertall I.

  Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff romertall I for budsjettåret 2015:

  § 1 første ledd bokstav b skal lyde:

  • b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

   • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) og biodiesel som ikke oppfyller bærekraftskriteriene: kr 3,36,

   • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,

   • 3. annen mineralolje: kr 3,41,

   • 4. biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene: kr 1,68.

 • Komiteens tilråding bokstav B. romertall II.

  Frå 1. juli 2015 vert Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015 romartal Il oppheva.

 • Komiteens tilråding bokstav B. romertall III.

  Fra 1. oktober 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015 romertall I:

  § 1 første ledd bokstav b skal lyde:

  • b) mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

   • l. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,36,

   • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,

   • 3. annen mineralolje: kr 3,41.

  § 1 første ledd ny bokstav c og d skal lyde:

  • c) for bioetanol som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3 svares avgift etter satsene som gjelder for bensin.

  • d) for biodiesel som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3 svares avgift etter satsene som gjelder for mineralolje til framdrift av motorvogn.

  § 1 andre ledd skal lyde:

  Andelen innblandet bioetanol i bensin og andelen innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget ved beregningen av avgiften etter bokstav a og b.

  Nåværende andre og tredje ledd blir tredje og nytt fjerde ledd.

  Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015

  Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015:

  § 1 første ledd skal lyde:

  Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 14,15 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

  Forslag til vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015

  Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015:

  § 1 første ledd skal lyde:

  Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

  • a) mineralolje (generell sats): kr 0,90 per liter.

   Mineralolje

   • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,05 per liter,

   • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,05 per liter,

   • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

   • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,27 per liter,

   • som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,09 per liter,

  • b) bensin: kr 0,95 per liter,

  • c) naturgass: kr 0,82 per Sm³,

  • d) LPG: kr 1,23 per kg.

  § 5 andre ledd skal lyde:

  Det gis fritak for avgift for andel biogass og hydrogen i naturgass og LPG.

  Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om miljøavgift på plastposer og papirposer for budsjettåret 2015

  Frå 1. juli 2015 vert Stortingets vedtak 15. desember 2014 om miljøavgift på plastposer og papirposer for budsjettåret 2015 oppheva.

 • Komiteens tilråding bokstav C. romertall I.

  Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 legge frem en plan for implementering av skattefradrag for ENØK i husholdningene.

 • Komiteens tilråding bokstav C. romertall II.

  Stortinget ber regjeringen utrede behovet for, og eventuelt hvordan, det offentlige kan stimulere til etablering og videreutvikling av næringsnære sentre/anlegg for testing, simulering og visualisering.

Gå til voteringsoversikten