Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en grundig gjennomgang av lovendringsforslaget i Prop. 12 L (2015–2016) med særlig henblikk på prinsippet om likebehandling.

Gå til voteringsoversikten