Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nytt finansieringssystem for tros- og livssynssamfunn, sett i lys av endringer i Den norske kirke og prinsippet om likebehandling.

Gå til voteringsoversikten