Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med ytterligere vurderinger av begrensningene i ordningen for skattlegging av opsjoner i små oppstartsselskaper, herunder grensen for opsjonsfordel, balansesum og antall ansatte, med mål om å få på plass en opsjonsbeskatning som fungerer for oppstartsselskaper og deres ansatte, innenfor rammene av statsstøtteregelverket.

Gå til voteringsoversikten