Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre

    Universitets- og høyskoleloven § 3-6 femte ledd skal lyde:

    (5) Departementet kan i forskrift fastsette spesielle opptakskrav når hensynet til gjennomføringen av studiet gjør dette nødvendig. Styret ved universiteter og høyskoler kan i tillegg i forskrift fastsette egne, strengere, spesielle opptakskrav til enkeltstudier når hensynet til gjennomføringen av studiet gjør dette nødvendig. Forslag til nye opptakskrav må sendes på ordinær høring og må kunngjøres senest tre år før søknadsfristen for det aktuelle studiet går ut. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis.

Gå til voteringsoversikten