Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne, Raudt

  I forslag til ny kvitvaskingslov vert det gjort følgjande endringar:

  § 4 første ledd bokstav g skal lyde:

  g) betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester, herunder agenter av utenlandske foretak.

  § 4 sjette ledd vert stroke.

  § 4 sjuande ledd blir sjette ledd.

Gå til voteringsoversikten