Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen ved utgangen av 2020 foreta en evaluering av foreldrepermisjonsordningen som trådte i kraft 1. juli 2018. Evalueringen skal primært ta for seg foreldrenes erfaringer, barneperspektivet, helsemessige konsekvenser for mor samt erfaringer med amming som følge av endringen i fedre- og mødrekvoten.

Gå til voteringsoversikten