Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall I.

    Prop. 44 L (2018–2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) sendes tilbake til regjeringen.

  • Komiteens tilråding romertall IV.

    Stortinget ber regjeringen sende forslag om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) på alminnelig høring før det sendes tilbake til Stortinget.

Gå til voteringsoversikten