Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 2 fra Senterpartiet

  I lov 3. juli 1992 nr. 93 skal

  § 3-1 nytt fjerde ledd skal lyde:

  (4) Kjøparen må sjølv dekke tap og kostnader ved manglar opp til eit beløp på 1/2 G om ikkje anna er sagt i lova. Dette gjeld likevel ikkje avtalar der ein bygning er seld som ny.

 • Forslag nr. 3 fra Senterpartiet

  I lov 3. juli 1992 nr. 93 skal

  § 4-12 nytt tredje ledd lyde:

  (3) Ved arealsvikt etter § 3-3 andre ledd skal prisavslaget fastsetjast forholdsmessig på grunnlag av kvadratmeterprisen for den selde eigedomen.

Gå til voteringsoversikten