Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen innenfor allerede avsatte midler til Investinor sikre at det blir utarbeidet et investeringsprogram for å utvikle og forsterke satsingen på helseindustri.

 • Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak for å sikre kapital i perioden mellom oppstart og kommersialisering innenfor helseindustrien.

 • Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med etablering av en helseanalyseplattform og et analyseøkosystem som kan håndtere alle typer helsedata. Det bør etableres et felles nasjonalt rammeverk med mål om at så mye som mulig av verdiskapingen blir igjen i Norge. Det må lages klare kjøreregler knyttet til avtaleverk, immaterielle rettigheter, eierstyring av data, samtykkehåndtering, personvern og datadeling.

 • Forslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utvikle forretningsmodeller som stimulerer til innovasjon og samtidig gir en rettferdig fordeling av eventuell merverdi mellom den offentlig finansierte forskningsinnsats, verdien av helsedata, forskerne og næringsaktør, herunder vurdere å opprette hel- eller deleide statlige selskaper.

 • Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen øremerke forskningsmidler til å utvikle nye behandlingstilbud og livsmestringstiltak for kronikere. Metodisk bør det settes sammen tverrfaglige team bestående av helsetjeneste, forskningsmiljø og næringsliv. Det er viktig at brukerperspektivet ivaretas.

 • Forslag nr. 6 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen om å utrede og pilotere nye finansieringsmodeller som gir mulighet for utvikling av persontilpasset medisin i Norge, slik at norske pasienter så tidlig som mulig får tilgang på utprøvende behandling, og dermed forebygge et todelt helsevesen.

 • Forslag nr. 7 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utarbeide retningslinjer for innovative anskaffelser i de regionale helseforetakene og sikre at retningslinjene følges opp i praksis.

 • Forslag nr. 8 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede mulighetene for produksjon av penicillin og andre særlig viktige legemidler i Norge.

 • Forslag nr. 9 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen legge til rette for egenproduksjon av utvalgte, kritisk viktige legemiddel i Norge, slik som antibiotika, gjennom et offentlig-privat samarbeid.

 • Forslag nr. 10 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede hvilken produksjonskapasitet som eksisterer i Norge, og hvilke essensielle legemidler som kan og bør produseres nasjonalt for å sikre forsyning og beredskap, og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

 • Forslag nr. 11 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen gå gjennom sykehusenes produksjonskapasitet på viktige legemidler og styrke denne.

 • Forslag nr. 12 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede og aktivt legge til rette for produksjon av antibiotika i Norge.

 • Forslag nr. 13 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen opprette et eget Pilot-H-program for helseteknologi, etter modell av Pilot-E for maritim næring.

Gå til voteringsoversikten