Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding

    Meld. St. 18 (2018–2019) – Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester – vedlegges protokollen.

Gå til voteringsoversikten