Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 11 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen melde inn et nasjonalt utslippsmål om å kutte Norges utslipp med 60 pst. innen 2030 sammenlignet med utslippene i 1990, og komme med et forslag til Stortinget om et klimaforlik som når dette målet gjennom nasjonale utslippskutt, i løpet av våren 2020.

  • Forslag nr. 12 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen i løpet av 2020 komme med en sak til Stortinget om Norges rettferdige andel av de globale utslippsreduksjonene som må tas, samt Norges rettferdige bidrag til tiltak for klimatilpasning globalt.

  • Forslag nr. 13 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen om ikke å benytte muligheten til å godskrive utslippskutt fra skog- og annen arealbruk.

Gå til voteringsoversikten