Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen om ikke å benytte muligheten til å gjennomføre engangsoverføringen på om lag 6 millioner tonn utslippsenheter fra kvotepliktig til ikke-kvotepliktig sektor.

 • Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen avstå fra å ta i bruk bilaterale avtaler om kjøp av utslippsenheter for ikke-kvotepliktig sektor i EU-land som erstatning for utslippsreduksjoner i Norge.

 • Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen melde inn et forsterket nasjonalt utslippsmål som skal meldes inn til FN i løpet av året.

 • Forslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen om at dersom de velger å inngå bilaterale avtaler om kjøp av utslippsenheter for ikke-kvotepliktig sektor i andre EU-land, som erstatning for utslippsreduksjoner i Norge, må regjeringen dokumentere at disse midlene brukes til nye klimatiltak som faktisk kutter utslippene i disse landene, og sikre at dobbelttelling av utslippskutt i landene unngås.

 • Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030, og forutsetter at regjeringen legger opp til at Norges ikke-kvotepliktige utslipp reduseres gjennom nasjonale tiltak og ikke gjennom bruk av de fleksible mekanismene i avtalen, og at det legges en plan for det. Stortinget ber om at planen fremmes for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2020.

 • Forslag nr. 6 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen om å inkludere kvotepliktig sektor i klimaplaner og rapporteringer.

 • Forslag nr. 8 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen sørge for at mål og tiltak i en tiårig klima- og energiplan til 2030 lages med 2050-målet i sikte, slik at beslutninger som tas i tiårsperioden, står seg i en lengre tidsperiode der utslippene skal ned mot null.

 • Forslag nr. 9 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om hele styringssystemforordningen (EU) 2018/1999 når EØS-relevansen er vurdert.

Gå til voteringsoversikten