Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding

    Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030.

Gå til voteringsoversikten