Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Løseforslag:

  • Forslag nr. 2 fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen konsultere Sametinget før forskrift etter § 20 i helseregisterloven som skal regulere hvilke helseregistre som skal tilgjengeliggjøres i helseanalyseplattformen, sendes på høring, med mål om å oppnå enighet om sikring av urfolks kontroll med innsamling, tilgang til, analyse og fortolkning av helserelaterte data.

Gå til voteringsoversikten