Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 17 fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt

    Stortinget ber regjeringen utrede om bankenes kredittgivning er samfunnsøkonomisk gunstig og vurdere om det er hensiktsmessig med en kvoteordning (credit guidance) på bankenes utlån for forskjellige sektorer.

Gå til voteringsoversikten