Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 18 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen gjøre en ny vurdering av om kravet til økt systemrisikobuffer bør utsettes og melde tilbake til Stortinget på egnet måte.

  • Forslag nr. 19 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan ordningen med skyggerating kan gjeninnføres, og hvilke grep Stortinget og regjeringen kan ta for å oppnå dette, og komme tilbake til Stortinget med en sak som dette senest våren 2021.

  • Forslag nr. 20 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen utrede erfaringene med garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter, og vurdere lignende ordninger som en del av næringspolitikken.

Gå til voteringsoversikten