Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall I.

    Stortinget ber regjeringen i forbindelse med Finansmarkedsmeldingen 2021 legge frem en nærmere vurdering av spørsmålet om digitale sentralbankpenger.

  • Komiteens tilråding romertall III.

    Stortinget ber regjeringen utrede om Finansklagenemnda kan få utvidet mandat, f.eks. til også å behandle klager fra organisasjoner, næringsdrivende og bedrifter, eventuelt organisasjoner og bedrifter under en viss størrelse.

  • Komiteens tilråding romertall IV.

    Meld. St. 22 (2019–2020) – Finansmarkedsmeldingen 2020 – vedlegges protokollen.

Gå til voteringsoversikten