Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 2 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om symbolspråk, der det foreslås hvordan retten til symbolspråk kan innlemmes i språkloven.

Gå til voteringsoversikten