Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 6 fra Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    § 3 andre ledd bokstav e skal lyde:

    e) intern sakshandsaming.

    Lovforslaget fjerde og femte ledd blir tredje og fjerde ledd.

Gå til voteringsoversikten