Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 8 fra Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    § 13 fjerde ledd skal lyde:

    Fylkeskommunar som er språknøytrale etter § 11 i lova her, skal veksle mellom skriftspråka med utgangspunkt i kvantifiseringane i § 13 andre ledd.

Gå til voteringsoversikten