Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 12 fra Høgre, Kristeleg Folkeparti

    § 16 andre og tredje ledd skal lyde:

    Statsorgan og fylkeskommunar skal kunne krevje at tilsette skal skrive både bokmål og nynorsk. Dette gjeld likevel ikkje for tilsette som ikkje har gjennomført sidemålsopplæring i grunnopplæringa.

    Departementet kan gje forskrift om andre særlege unntak frå andre ledd første punktum.

Gå til voteringsoversikten