Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 10 fra Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    § 19 tredje ledd skal lyde:

    Språkrådet fører tilsyn med korleis statsorgan og fylkeskommunar etterlever reglane i § 10 andre ledd og §§ 12 til 17.

  • Forslag nr. 11 fra Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    § 20 skal lyde:

    Statsorgan og fylkeskommunar skal gje Språkrådet dei rapportane og opplysningane som Språkrådet ber om som ledd i tilsynet med reglane i § 10 andre ledd og §§ 12 til 17.

Gå til voteringsoversikten