Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 9 fra Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    § 17 første punktum skal lyde:

    Er det bruka feil skriftspråk i eit dokument som nemnt i § 14 andre ledd, kan mottakaren eller organisasjonar på vegner av mottakaren klage og krevje at dokumentet blir utferda på nytt.

Gå til voteringsoversikten