Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 21 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen legge frem for Stortinget en sak om endring av arbeidsmiljøloven som tydeliggjør arbeidsgiveransvaret i franchise, konsern og liknende organiseringer. Forslaget skal sikre at den som har bestemmende innflytelse, og gjennom dette reelt sett er arbeidsgiver, også får retter og plikter som arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven.

Gå til voteringsoversikten